Home ေဆာင္းပါး ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

1098

(မန္းေအာင္ျပည္စိုး)

(ဇြန္လ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ဟူေသာ စာသား၊ ေ၀ါဟာရ၊ စကားတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေန ၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသာမက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုသံုးစြဲလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရကို ဟ၍မရ။ ခြဲထြက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ညႊန္းသျဖင့္ ေျပာဆိုမိပါက “ဂြိ” သြားဖို႔မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒ ရယ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရ၊ ဖက္ဒရယ္၏ အဘိဓမၼာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။

ယခုမူကား ရဲရဲတင္းတင္း၊ အေၾကာက္တရားကင္းစြာျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေ၀ဖန္သံုးသပ္လာေနၾကေပၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ အတိအက် အျပည့္အစံုကို မိမိတို႔ သေဘာေပါက္ၾကပါ၏ေလာ…။ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၾကမည္” ဟူ၍ ဘုမသိဘမသိ အနက္မရွိဘဲ ရမ္းသမ္းေျပာဆို တည္ေဆာက္၍မရႏိုင္ေပ။ ဖက္ဒရယ္၏ တန္ဖိုးကို ေစ့စပ္ေသခ်ာနက္နဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာစကားသည္ “ဒီမိုကေရစီ” ဟူေသာစကားကဲ့သို႔ပင္ ဂရိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။ အသံထြက္အတိုင္း အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထုတ္ၾကရာ၌ Federal, Federated, Federation, Federalism ဟူ၍ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ ေရးသားထားသည္မွာ အစုအစည္း၊ စုစည္းျခင္း၊ အစုအဖြဲ႔ဟု ညႊန္းဆိုပါ သည္။ Russia Federation (႐ုရွားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယခင္က ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံမ်ားကို ဆိုလိုသည္)။ Federation States of America (အေမရိကန္၏ ျပည္နယ္အစုအစည္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား) ….စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရ မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေန၀င္း ေႂကြးေၾကာ္ေျခာက္လွန္႔ခဲ့သကဲ့သို႔ ခြဲထြက္ျခင္းဆိုသည့္သေဘာ လံုးဝ မပါရွိေၾကာင္း နားလည္ထားအပ္ေပသည္။

အမွန္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးဆံုး အေျခခံမူႀကီး (Principles of Federalism) (၈)ရပ္ ရွိပါသည္။
(၁) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ညီတူညီမွ် အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း။
(၂) ျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၊ အာဏာမ်ား အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းရမည့္အျပင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္ေပးျခင္း။
(၃) ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မဆန္႔က်င္ေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲခြင့္ျပဳ ျခင္း။
(၄) ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ (Self-ruled) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Shared-ruled) တို႕ရွိၿပီး အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ (Division of Powers) ရွိျခင္း။
(၅) ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ိဳးသား(ဝါ) တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္(အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ ေတာ္)ကို ထားရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သ႔ို ျပည္နယ္မ်ားက တူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကို ေရြးခ်ယ္ေစ လႊတ္ျခင္း။
(၆) ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသို႔ အပ္ႏွင္းၿပီး၊ ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ား (Residual Powers) ကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔အပ္ႏွင္းရျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္း၍ က်င့္သံုးရမည့္ ပူးတြဲအာဏာ (ဝါ) ထပ္တူအာဏာ(Concurrent Powers) မ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလိုထားရွိျခင္း။
(၇) ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဟူ၍ အစိုးရႏွစ္ရပ္ထားရွိျခင္း။
(၈) အပိုဒ္-၇ ပါ အစိုးရႏွစ္ရပ္အျပင္ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (အထူးသျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာ )တို႔ကို ေပးအပ္ရျခင္း။

ေဖာ္ျပပါ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူ(၈)ရပ္အေပၚ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ(Republic of India) တို႔၏ က်င့္သံုးပံု က်င့္သံုးနည္းမ်ားကို ယွဥ္တြဲေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ခု အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္စ နစ္ ပါဝင္ၿပီးသားဟူ၍ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ခြ်တ္စြပ္ မတူညီႏိုင္ေၾကာင္းကို အိႏၵိယအာဏာပိုင္မ်ားက မိမိႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ မူအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဝန္ခံၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

၁။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္၌ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကနဦးတြင္ ျပည္နယ္(၁၄) ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပည္နယ္(၂၉)ခုရွိလာပါသည္။ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းကို အေျခခံဖြဲ႕စည္းသည္က အနည္းအက်ဥ္းရွိၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား ကြဲ ျပားမႈအေပၚ ျပည္နယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္က မ်ားေပသည္။ (၂၉)ျပည္နယ္အနက္ (၆)ျပည္နယ္သည္ သမၼတမွ တိုက္႐ုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ခု ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္း ဝိေသသတိုင္းတို႔ ရွိခဲ့ပါ သည္။ ၎ေနာက္ ၁၉၅၂-၁၉၅၄ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ ကမ္းေျမာင္ေဒသကို ရခိုင္တိုင္းဟု သတ္မွတ္ ေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၁၉၇၄ ခု၊ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္း (၇)တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇)ျပည္ နယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ တဖန္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္၊ တိုင္း(၇)တိုင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဟူ၍ အစုအဖြဲ႕၊ အစိတ္အပိုင္းေပါင္း (၁၅)ခု ျဖစ္လာပါသည္။

မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ားလုိလားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားခ်ည္းသာ ထားရွိေစလိုပါသည္။ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေစလိုၿပီး ဗမာကိုလည္း ျပည္နယ္ တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးေစလိုပါသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ စစ္ကိုင္းတို႔ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးစံုေနထိုင္ေသာ တိုင္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဆိုပါက ဤႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံေသာ ျပည္နယ္(၁၃)ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဟူ၍ (၁၄)ျပည္နယ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္လိုပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မစ္ဇိုရမ္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္၊ ကိုယ္ပိုင္ေဆးရုံ၊ အဆံုးစြန္ ကိုယ္ပိုင္စစ္ တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ရဲ ထားရွိလိုပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ နံပါတ္ (၁) အေျခခံမူႏွင့္ ကိုက္ညီ မည္ ျဖစ္သည္။
၂။ မိမိႏိုင္ငံတြင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္တို႔ကို အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ္ လည္း ျပည္နယ္၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့့္ ပီျပင္မႈမရွိေသးပါ။ ျပည္နယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲတစ္ဦးကို ျပည္နယ္အစိုးရ က ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အေရးယူကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတမွ ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းစီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ အျပည့္အဝမရေသး ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၃။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲခြင့္ကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ရန္အေၾကာင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၄။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ အာဏာ (၉၇)ရပ္၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ အာဏာ (၆၆)ရပ္ႏွင့္ ပူးတြဲအာဏာက်င့္သံုးခြင့္ (၄၇)ရပ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိ္ရပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၁)တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒအာဏာက်င့္သံုးခြင့္ ပုဒ္မ (၁၂၃)ခုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒအရ အာဏာ က်င့္သံုးခြင့္ပုဒ္မ (၄၁)ရပ္ရွိၿပီး ၃:၁ ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုမွ ပိုယူထားသည့္အျပင္ ပူးတြဲက်င့္သံုးရမည့္အာဏာလည္း ျပဌာန္းထား ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ႂကြင္းက်န္ အာဏာဟူသမွ်ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုမွ ယူထားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုး မႈ မမွ်မတ လြန္စြာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
၅။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟု ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အစိုးရႏွစ္ရပ္လည္းရွိၿပီး ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ိုင္ စသည့္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ထူေထာင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ သည္။

သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္၌ တပ္မေတာ္သား (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔ ဆႏၵမမွ်လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရက မ်ားသျဖင့္ ၎တို႔က အစဥ္အၿမဲ အႏိုင္ရေနမည္ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔မွာ မလိုလားအပ္ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ႀကီးကို လႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္ တခမ္းတနားႀကီးက်ယ္စြာ လံုၿခဳံမႈအျပည့္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္ုးအ တည္ျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၀၁)ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီ္းေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ၎တို႔၏ အေျခခံ ဥပေဒကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း တႀကိမ္မွ် မရွိခဲ့ပါ။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို လႊတ္ေတာ္ေခၚတိုင္း က်င္းပၿမဲျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာဆႏၵမမွ်ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌မူ ၁၉၅၀ခု လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာသည္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္းအ စည္းအေဝး (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) (၃)ႀကိမ္သာ ေခၚယူရေၾကာင္း သိရပါသည္။ သေဘာဆႏၵ မမွ်တမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ ဆံုး အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ဦးေနဝင္းက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ လမ္းစဥ္ပါတီက အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ဦးေစာေမာင္က ႐ုပ္ သိမ္းလိုက္ျပန္သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္ တိုင္းႏွင့္အတူ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒကို ဦးသန္းေရႊတို႔က အတည္ျပဳျပဌာန္းသည္။

အိႏၵိယကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ ဆင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လံုးလံုး ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္အ တြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကို (၁၀၁)ႀကိမ္ျပဳျပင္ခဲ့ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွ႕႐ႈၿပီ္း ျပဳ လြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု နားလည္ရပါသည္။

မိမိတို႔၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကေကာ ….“ကမၻာမွာ ျပင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးေသာ ဥပေဒ၊ ျပင္ရန္မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းကသာ အလုပ္ျဖစ္မည္” စသည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသံမ်ား ေသာေသာညံလ်က္ရွိသည္။ “ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒနဲ႔ဆိုရင္ မိမိတို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္ႏိုင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရႏိုင္။ တပ္မေတာ္လည္း တိုင္းျပည္ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာေတြမွာ ဆက္လက္ ပါဝင္ၿမဲ ပါေနအံုးမွာပဲ”ဟူေသာ မီဒီယာ သမားမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေတာမသတ္ႏိုင္ေသးပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေသာကေရာက္ေနၾကရပါ သည္။

KNU – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ၂၁ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး၏ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ “တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွမရႏိုင္” ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ရာ All Inclusive မျဖစ္ဘဲ ဤႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံု၏ ဒုတိယအစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “မ်ိဳး ဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ဟာ ပထ မဆံုးအေနနဲ႔ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုမိန္႔ၾကားခ်က္အေပၚ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အၾကပ္အ တည္းကို မည္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္နည္း ဟူသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ ပေဟဋိဆန္ေသာ ပုစၦာတစ္ ပုဒ္ ျဖစ္ေနေပသည္။
မန္းေအာင္ျပည္စိုး