Home ေဆာင္းပါး ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ေဝဖန္သံမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ေဝဖန္သံမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား

1118

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ရက္)

KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ ဂရက္အတြင္း လာမယ့္ ၄ႏွစ္သက္တမ္းကာလ တာဝန္ယူဦးေဆာင္သြားမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအစုအဖြဲ႔ကိုလည္း ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့ပါၿပီ။

ဘယ္လိုႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္မွာမဆုိ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္တိုက္ပြဲ၊ သေဘာထားအျမင္ႏွစ္ခုတိုက္ပြဲႏွင့္ ထိုလမ္း စဥ္/ထုိသေဘာထားအျမင္ကို ကုိယ္စီစြဲကုိင္ ကုိယ္စားျပဳၾကသူေတြအၾကား အျပန္အလွန္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိၾကတာ ပံုမွန္ အခ်င္းအရာတစ္ခု၊ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ စြဲကုိင္ယံုၾကည္တဲ့လမ္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား လမ္းေၾကာင္းကို ပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ကြန္ဂရက္/ညီလာခံသုိ႔ တင္ျပၿပီး ကြန္ဂရက္/ညီလာခံရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူၾကသည္ မွာလည္း ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ဂရက္/ညီလာခံက ေနာက္ဆံုးပိတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးလိုက္ၿပီဆုိလွ်င္ အဲဒီအဆံုးအျဖတ္ကို “အားလံုး”က ပါတီဝင္ ထုတစ္ရပ္လံုးက၊ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ရပ္လံုးက ထုိအဆံုးအျဖတ္အတုိင္း တညီတညႊတ္တည္း လက္ခံလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့ မည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအခ်က္ကို ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမွာမဆုိ ေရးသားျပ႒ာန္းပါရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီ/အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပါတီကြန္ဂရက္ (သုိ႔မဟုတ္) ပါတီညီလာခံဟာ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဂရက္/ညီလာခံကေန လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုိလမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အစုအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဂရက္/ညီလာခံ သက္တမ္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အျမင့္ဆံုးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပါတီ/အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမွာ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ထားတာေတြကို အေျခအေန တစံုတရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအခ်င္း အရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္လာတဲ့အခါ အထူး သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ကြန္ဂရက္/ ညီလာခံ ေခၚ ယူၿပီး ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ခ်မွတ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း မွာ ေရးသားထားၿမဲျဖစ္ပါတယ္။

တဦးတေယာက္ဟာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းကို နာခံရမယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းဟာ အထက္ဆင့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းကို နာခံရမယ္ (ဥပမာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းက ျပည္နယ္/တုိင္းပါတီအဖြဲ႔အစည္းကို နာခံရမယ္) တစ္ပါတီလံုး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးက ဗဟုိေကာ္မတီကို နာခံရမယ္။ ဗဟုိေကာ္မတီက အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္/ညီလာခံကို နာခံရမယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတုိင္းမွာရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီစည္းမ်ဥ္းျဖစ္တယ္။ အေရးအသားပံုစံသာ ကြဲလြဲခ်င္ကြဲလြဲမယ္ အႏွစ္သာရ မွာ ဘာမွ်ျခားနားျခင္း မရွိပါ။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွာေတာ့ ဒီလိုစည္းမ်ဥ္း ရွိပံုမေပၚပါဘူး။ သူတုိ႔ပါတီညီလာခံေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ညမွာ အာဏာသိမ္းသလို ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားခဲ့သလုိ ဒီလို ဒီမုိကေရစီမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ကိုလည္း က်င္းပခဲ့တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ညီ လာခံမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူူး။ စစ္ဗိုလ္အၿငိမ္းစားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ပါတီျဖစ္ေလေတာ့ “အမိန္႔သာလွ်င္ အမိ အမိန္႔သာလွ်င္ အဖ” ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကေတာ့ စစ္သားေဟာင္း/စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းျဖစ္ရင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္ အလုိလိုျဖစ္ၿပီးသားပဲ ထင္ပါတယ္။ စစ္တပ္ က အနားယူတဲ့ စစ္ဗိုလ္အၿငိမ္းစားဟာ စစ္တပ္မွာ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ရာထူးအဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွာ အေကာင္ႀကီးႀကီး တန္းျဖစ္တာပါပဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မည္သူမဆို သူႏွစ္သက္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းကိုဝင္တဲ့အခါ ထုိအဖြဲ႔အစည္းက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းစဥ္၊ မူဝါဒေတြနဲ႔ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို လက္ခံယံုၾကည္ လိုက္နာပါ့မယ္ဆုိတာကို ဝန္ခံကတိ ျပဳရတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစည္းမ်ဥ္း၊ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးကအစ ဟုိးေအာက္ေျခပါတီဝင္အဖြဲ႔ဝင္ထိ (ကုိယ့္သေဘာထား ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ/ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ) တညီတညႊတ္တည္း နာခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မနာခံ၊ လက္မခံ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ထိုပါတီအဖြဲ႔အစည္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ကာ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ မူဝါဒတစ္ရပ္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္/ညီလာခံကိုတင္ျပၿပီး အဆံုးအျဖတ္ခံယူတဲ့အခါမွာ ကြန္ဂရက္/ ညီလာခံရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း နာခံရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ သေဘာထား အျမင္ကို ကြန္ဂရက္က မွတ္တမ္းတင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို တစ္ဖက္ဖက္က လက္မခံခ်ိဳးေဖာက္ၾကတဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းဟာ ႏွစ္ပုိင္းကြဲေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿပိဳကြဲတယ္ဆုိတာ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ကုိင္စြဲၾကသူ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား တုိက္ပြဲဟာ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ရွိလာတာကို တဖက္မွာေဖာ္ျပၿပီး တဖက္ဖက္က ကြန္ဂရက္/ညီလာခံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံ/ မနာ ခံတဲ့အခါ ထုိပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏွစ္ပါတီ/ႏွစ္ဂုိဏ္း/ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲမႈ ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါဟာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကြဲၾကၿပဲၾကတာရဲ႕ ေယဘုယ် အသြင္အျပင္နဲ႔ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကေန တစ္ပါတီကေန ႏွစ္ပါတီျဖစ္သြားတာပါပဲ။ တစ္ဖြဲ႔ကေန ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဘယ္ဖက္က မွန္တယ္/ ဘယ္ ဖက္က မွားတယ္ဆုိတာကို သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္နဲ႔ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အကြဲအၿပဲတိုင္းဟာ (မူဝါဒလမ္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးေဆာင္သူေရြးခ်ယ္မႈ) “မူ နဲ႔ လူ”အေပၚ မူတည္ေလ့ရွိပါတယ္။

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေၾကာင္းအခ်က္မဲ့ေတာ့ ကြဲေလ့ၿပဲေလ့ မရွိပါဘူး။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ ျပင္ပက အေၾကာင္း အခ်င္းအရာ အခ်က္အလက္က ပါတီတြင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတြင္းကို ဂယက္႐ုိက္ခတ္လာၿပီး ထုိအေၾကာင္းအခ်င္းအရာ ေပၚ လက္ခံသူနဲ႔ လက္မခံသူ၊ ေထာက္ခံသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူဆုိတာ သဘာဝက်စြာ ေပၚလာတတ္စၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဋိပကၡကို ပါတီအဖြဲ႔အစည္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ အဆံုးအျဖတ္ယူၾကရာကေန တဖက္ဖက္က အဆံုးအျဖတ္ကို မနာခံေတာ့တဲ့အခါ ႏွစ္ျခမ္း/ ႏွစ္ဂုိဏ္းကြဲေတာ့တာပါပဲ။

အခုလည္း (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အေပၚ ေဝဖန္သံမ်ိဳးစုံ ၾကားေနရပါတယ္။ အႏုိင္ရသူလို႔ ဆုိႏုိင္တဲ့ တဖက္အစု ကလည္း အရင္က “ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ႔ အီးစီ”ဟာ အခုေတာ့ “ေခါင္းတစ္လံုးထဲနဲ႔ အီးစီ” ျဖစ္သြားၿပီဆိုတဲ့ ေျပာဆိုသံလည္း ၾကားရပါ တယ္။ ဒီလိုအသံေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႔ကို ကုိယ္စားျပဳေနတယ္၊ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ သေဘာ ထားအျမင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ဒီမုိကေရစီမူအရ၊ ထားရွိသင့္ထားရွိထုိက္တဲ့ သေဘာထားအရ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာထားမႈတစ္ခုကို ၾကားရပါ တယ္။ ဒီစကားကိုေျပာၾကားသူက (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္တုန္းက ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ၊ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သက္ တမ္းမွာ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁)အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ပဒုိေစာေသာသီဘြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက အခုလို ေျပာပါ တယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘာမွေတာ့ ျမင္ခ်င္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါက ကြန္ဂရက္ကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြပဲဆို တာ က်ေနာ္တို႔က ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ အားအားရရ ေထာက္ခံၿပီးေတာ့မွ ပံ့ပိုးသြားရမွာပါ။ ဒါက ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုု KNU အဖြဲ႔အ စည္းဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္သူပဲရရ က်ေနာ္တိုု႔ကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕တာဝန္၊ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ရဲ႕ တာ၀န္ဝတၱရားေတြက အျပည့္အဝရွိထားၿပီးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တိုု႔က ေရွာင္လိုု႔မရဘူး၊ ဒီအလုပ္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ပံ့ပိုးရမယ္။ က်ေနာ္တို႔က အေထာက္အကူျပဳရမယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္တယ္” တဲ့။

ဒီသေဘာထားဟာ ဒီမုိကေရစီသေဘာထား၊ အဖြဲ႔အစည္းညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈတဲ့သေဘာထား၊ ထားရွိသင့္တဲ့ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကို ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ၅၅ဦးမွာလည္း ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း မရွိပါဘူး။ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ထူးျခားမႈလို႔ဆိုရမလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ယခင္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္နဲ႔ ကြန္ဂရက္သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ ဒုတိယဥကၠ႒၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) နဲ႔ (၂) တို႔ဟာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ပင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမရွိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ဒီလုိ ထင္သာျမင္သာရွိလြန္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေထာက္ျပၿပီး (KNU) အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ စစ္တပ္ဘက္ ယိမ္းတဲ့/ စစ္တပ္က မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့ အုပ္စုက ကြန္ဂရက္မွာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရသြားတာလို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ေျပာဆိုေန ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္က ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ “ႀကီးငါးႀကီး” အမည္စာရင္းကို ေဖာ္ျပၿပီး ထုတ္ ျပန္လိုက္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္လည္း ေဝဖန္သံုးသပ္ေနမႈ ဒီဂရီကို ပုိမုိျမင့္တက္ေစပါတယ္။

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အဆံုးအျဖတ္ကို လက္ခံၾကရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (KNU)ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ကိုင္စြဲလာခဲ့တဲ့ (ေစာဘဦးႀကီး မူ ၄ရပ္ အပါအဝင္) အစဥ္အဆက္ မူဝါဒ သေဘာထားမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာမ်ား၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆုိတဲ့ ပင္မ ဦးတည္ခ်က္တုိ႔ကို လက္ေတြ႔ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆုိတဲ့တာဝန္ဟာ ၁၆ႀကိမ္ ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္စု ပခံုးေပၚမွာ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတာဝန္ေတြကို လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတာ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္က ေရြးခ်ယ္လုိက္ တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လုိက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အစုအဖြဲ႔ကို စစ္ေဆးမယ့္ မွတ္ေက်ာက္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။