Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

756

ဦးတည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ျပည္သူအမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးျပည့္စံုသည့္အစုိးရ ကမၻာ ေပၚတြင္ မရွိသည့္နည္းတူ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစံု၊ ေ၀ဖန္မႈေပါင္းစံုၾကားက ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအတြက္ အေျခခံက်၊ လက္ေတြ႔က်က် ေျဖရွင္းရမည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC) ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုစင္တာ (NRPC)ဟု အမည္ေျပာင္းလဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တႏွစ္ဟူေသာ အခ်ိန္အတြင္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။

ယင္းတႏွစ္အတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထပ္မံ မထြက္ေပၚလာေသးသလို ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လံု) အခမ္းအနားလည္း တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးမၿငိမ္းဘဲ ထပ္မံ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိလာရၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမွာ အလွမ္းကြာေဝးေနေသးသည္ဟုပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာ မ်ားစြာရွိသည့္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တႏွစ္အတြင္း ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူလွသလို လုပ္နည္းကုိင္နည္း ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံတြင္မႈ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာရွိေနသည္ ကို သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု)ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားဟု အမည္ေျပာင္းလဲမည့္ ကိစၥအေပၚ ကန္႔ကြက္ခံေနရမႈက မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ အဆိုပါတံတားကိစၥေၾကာင့္ပင္ NLD ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးတြင္ လက္တြဲ မဟာမိတ္ျပဳခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ (UNA) ကပင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ဆႏၵအတိုင္း တံတားအမည္ ေပးရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းမွာ ခိုင္မာသည့္ မဟာမိတ္အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရကာ အစိုးရ၏ အမ်ိဳး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ယံုၾကည္မႈ မ်ားစြာ အားနည္းသြားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

အမွန္စင္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမည့္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားသည့္ အမ်ားျပည္သူ ႐ံုးပိတ္ရက္ ကိစၥမ်ိဳးကို ေမးခြန္းမထုတ္ဝံ့ဘဲ အစိုးရလိုလား သည့္ တံတားအမည္ေပးေရးကိစၥ အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကို သတိမမူ၊ ဂ႐ုမျပဳသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမ်ဳိး တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ခုႏွင့္တခု စသည့္ မတူညီေသာအင္အားစုမ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳေရးသည္ အဓိကျဖစ္သည္ကို ႏုိင္ငံအေရး ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ရန္ လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္သည့္ ႏိုင္ငံ၌ တစ္ပါတီ၊ တစ္ဖြဲ႔တစ္စည္း၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ကို က်န္အဖြဲ႔မ်ား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို နားလည္သိရွိထား႐ံုမွ်ႏွင့္မရဘဲ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ျပျခင္းကသာ အဓိကျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း လက္ ေတြ႔က်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အထူး သက္ေသျပရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေရွးယခင္ကတည္း က အတူတကြ ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားကာ လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ၿပီး အဖက္ဖက္မွ နိမ့္က်လာခဲ့ရကာ လူထုအစိုးရအေနျဖင့္ ျပႆနာအရွင္းခံကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေျခခံက်သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္အတုိင္း အၿမဲ ဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္မွသာ လုိရာပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။