လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

CSC ၏ ေလးႏွစ္တာ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ေကအဲန္ယူ အတည္ျပဳ

မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံခ႐ိုင္ ေလးဝါးစခန္းတြင္ က်င္းပသည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂ ရက္ သုံးရက္ေျမာက္ေန႔၊ မတ္လ ၁၆ရက္တြင္ KNU ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ကြန္ဂရက္သို႔ တင္ျပေသာ ေလးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးအ တည္ျပဳလိုက္သည္။

ကြန္ဂရက္ စတင္သည့္ေန႔မွစ၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳႏိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြန္ကရက္က်င္းပေရးေကာ္မ တီ အတြင္းေရးမႉး
ပဒိုေစာလွထြန္းက “ပထမေန႔မွာ ေကအဲန္ယူရဲ႕ ေလးႏွစ္တာ အစီရင္ခံစာေတြကို တင္ျပၾကပါတယ္။ ဒုတိယ ေန႔မွာ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒီေန႔က်ေတာ့ အဲဒီတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳတာ ျဖစ္ ပါတယ္”ဟု မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။
ေကအဲန္ယူ၏ ၎အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေလးႏွစ္အတြင္း ဌာန ၁၄ခု၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ခ႐ို္င္အလိုက္ လူထုအေျခအေန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခအေန လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပသုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပရာ၌ အစီရင္ခံစာပါ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း အပစ္ရပ္ကာ လ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ထိုးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ေရွ႕တန္း ေျခကုပ္စခန္းမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တပ္စခန္းမ်ားကို ပိုမိုခိုင္ခံသည္အထိ တည္ေဆာက္လာျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အလားတူ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေကာ္မတီ ၈ခုျဖစ္ေသာ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၊ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြါးေရးေကာ္မတီ၊ အႀကံေပးေရးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ၊ ခြဲထြက္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

၎အျပင္ ကြန္ဂရက္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ KNLA မွ တင္သြင္းသည့္ အစီ ရင္ခံစာမွ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္ တတိယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ The Burma Consortium – TBC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ ျပန္ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ား၊ အကူအညီေပးေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ရွင္း လင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ကြန္ကရက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း၊ ေျဖၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။