Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီကုိအေျခခံ၍ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု WLB ေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီကုိအေျခခံ၍ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု WLB ေျပာ

796

မတ္ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ၿငိမ္ခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိက ဦး တည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သည့္ နဝမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)-WLB ၏ ညီလာခံတြင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု WLB၏ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး-၁ ေနာ္ဆဲဆဲက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

“အခုက်မတုိ႔လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့အရာေတြက WLB ရဲ႕ Vision၊ Mission လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ က်မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ခံ စားေနရတဲ့ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမမွီေသးတာ၊ က်ား/မတန္း တူညီမွ်မႈ မရရွိေနေသးတဲ့အေပၚမွာ က်မတုိ႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္သြားမဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီအေပၚမွာလည္း က်မတုိ႔အမ်ဳိးသမီးေတြ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာပါဝင္ဖုိ႔ က်မတုိ႔ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္ဆက္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ” ဟု သူမက ယေန႔ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

၎အျပင္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းကာလတြင္ က်ား/မပုိင္းဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရးအစရွိသည့္မူဝါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္သြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲဆုိင္ရာ က႑ႀကီး ၅ ခု အေပၚတြင္အေျခခံၿပီး မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ကုိ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္ဟုလည္း ေနာ္ဆဲဆဲက ဆက္ေျပာသည္။

သုံးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ WLB အဖြဲ႔ဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း (၆၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဌမအႀကိမ္ညီလာခံ၏ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအားျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈ အေျခအေန၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြင္ ပါဝင္ရမႈ အေနအထားတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့သည္ဟု WLB က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းညီလာခံ၌ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သြားမည့္ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ၁၃ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္အျပင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ဝင္ သုံးဦးကုိလည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

WLB ၏ ညီလာခံအၿပီး မတ္ ၂၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခင္အစုိးရမွ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-NLD အစုိးရ လက္ထက္အထိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ စြာျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးအေပၚ အာမခံႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး မိခင္မ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုပါဝင္သည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းတုိ႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ စိန္ေခၚလ်က္ရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား အား တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာေဆာင္သည့္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးဦးတည္သည့္ အေျခခံအဆင့္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားေကာင္းစြာ စတင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာပါဝင္ႏုိင္ေရး အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း WLBက တုိက္တြန္းထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ ေရွး႐ႈ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေရးကုိ ရည္ရြယ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ အေျခစုိက္ ျမန္္မာႏုိင္ငံမွ တိုင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႕ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အ စည္းေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။