Home ေဆာင္းပါး “အျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ထံသုိ႔

“အျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ထံသုိ႔

399

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္)

“ — ဝန္ထမ္းဆုိတာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ အစုိးရ အတြက္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့သူကို မဲေပးလုိ႔ရတယ္။ ေထာက္ခံခ်င္တဲ့ ပါတီကို ေထာက္ခံလို႔ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလုိ႔တက္လာတဲ့ အစုိးရကိုေတာ့ သစၥာ ရွိရွိနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရမွာ ဝန္ထမ္းတုိင္းရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အစုိးရခုိင္းတုိင္းလုပ္တယ္ဆုိတာ အ ျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး” တဲ့။

ဒီစကားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား မိတ္ဆံုညစာစားပြဲမွာေျပာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရပုိင္သတင္းစာေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီစကား၊ ဒီေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါ့မယ္။
ဒီစကားကအစုိးရဗ်ဴ႐ုိကရစီယႏၱရားႀကီးပံုမွန္လည္ပတ္ခုတ္ေမာင္းႏုိင္ေအာင္ရဲ႕ေသာ့ခ်က္ေနရာမွန္သမွ်မွာအဆင့္ဆင့္လႈပ္ရွား ေနသူ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရက ထားရွိတဲ့သေဘာထားေဖာ္ျပခ်က္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္။
“ဝန္ထမ္း” ဆိုတာဘာလဲ

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ (ရာဇသတ္ႀကီး) ပုဒ္မ ၁၄ မွာ “အစုိးရရာထမ္းမႈထမ္း” ဆုိရာ၌ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေသာ္၎၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမတကေသာ္၎၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမတ၏ အာဏာအရေသာ္၎ ဆက္လက္ထမ္း ရြက္ရသူ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသူ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေစခုိင္းခံရသူ ရာထမ္းမႈထမ္းအရပ္ရပ္တိ႔ုပါဝင္သည္ — လုိ႔ ျပ႒ာန္းေရးသားပါရွိပါတယ္။

“ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း” ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ (ရာဇသတ္ႀကီး) ပုဒ္မ ၂၁ မွာ ဖြင့္ဆုိခ်က္ ၁၁ ခုပါရွိ ပါတယ္။ ပထမဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ “အစုိးရပဋိညာဥ္ခံအမႈထမ္း” ၊ ဒုတိယဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ “ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဆုိင္ ရာေရးရာပိုင္ အရာရွိ” ။ တတိယဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ “တရားသူႀကီး” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္ ၁၁ မ်ိဳးပါရွိပါတယ္။ ၿခံဳငံု၍ဆုိရရင္ ဝန္ထမ္း (ဝါ) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုရာမွာ “ႏုိင္ငံေတာ္က ခန္႔ထား၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အမႈကို ထမ္းရြက္ေသာ၊ သုိ႔ တည္းမဟုတ္ လစာကိုယူေသာ အရာရွိ။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အခေၾကးေငြေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မီရွင္ေသာ္၎ ရရွိေသာ အရာရွိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီး ” လုိ႔ ဖြင့္ဆုိပါရွိပါတယ္။

ဒီလိုတည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရဲ႕ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြအရဆိုရင္ ရပ္ကြက္စာေရးကေန သမၼတအထိ “အစုိးရရာထမ္းမႈထမ္း” စာရင္း မွာ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အျပစ္မျမင္ဘူးဆိုတာဟာ သိမ္းက်ံဳးၿပီး “အားလံုး” ကို အျပစ္မျမင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာလည္းမျဖစ္သင့္သလုိ၊ “အားလံုး” အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဇ႐ုတ္တုိက္တာမ်ိဳးလည္းမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ စစ္ပြဲမွာ လက္နက္မခ်ပဲ ခုခံေနသမွ် ရန္သူပါပဲ။ လက္နက္ခ်လိုက္ၿပီဆုိရင္ သူ႔ကို “သံု႔ပန္းေပၚလစီ”အရ ဆက္ဆံျပဳမူရမွာပါ။ ရန္သူလုိ ျပဳမူဆက္ဆံလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ရန္သူလို သာ ဆက္ဆံမယ္ဆုိရင္ သူ႔ကိုပစ္သတ္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ခ်လိုက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ သူရဲ႕ ရန္သူဆိုတဲ့လကၡဏာခ်က္ေျပာင္း သြားပါၿပီ။

ဆိုလိုခ်င္တာက အစိုးရဝန္ထမ္းဆုိတာသူေတြဟာ အာဏာရအစိုးရ (ဝါ) အာဏာသိမ္းအစုိးရဲ႕ မူဝါဒေပၚလစီကို စိတ္တူ ကုိယ္တူလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ (‘သူ႔ဆန္စား ရဲမွ ’ ဆုိတာလို)မလြန္ဆန္ႏုိင္၍ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုခု အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္မွာ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းခဲ့တာ၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြအတြက္ မုခ် ပဲတာဝန္ရွိပါတယ္။ အျပစ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔ကသာ သူတုိ႔ တခ်ိန္တခါက အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ ျပဳမူရမ္းကားခဲ့ တာေတြ အတြက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ပထမဦးစြာလုပ္သင့္တာပါ။

ဒီလိုလုပ္လာတဲ့အေပၚမွာ ျပစ္မႈအတိုင္းအတာနဲ႔ ပမာဏအလိုက္ တန္႔ျပန္ျပဳမူရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ “အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း – ေၾကေအးေၾကာင္း” တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရဲ႕သေဘာထား၊ တဖြဲ႔ တပါတီရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ေျပာလုိ႔ဆိုလို႔ ေၾကညာ လို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ထိုသုိ႔ေသာ မေတာ္မတရားမႈမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က်ခံစားခံရသူေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာမိသားစုေတြကသာ ထုိျပစ္မႈမ်ားအေပၚ ခြင့္လႊတ္ျခင္း – ေၾကေအးျခင္းကို ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အရာရာကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအျမင္နဲ႔သာ ၾကည့္ျမင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးလိုေတာ့ အရွက္၊ အသက္နဲ႔ဘဝေတြေပးဆက္ခံရသူေတြဘက္က ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲလွပါတယ္။

အခုလည္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ ၇၀ အခမ္းအနားေျပာတာမို႔၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ ႏွစ္ ၂၀
ေက်ာ္ကာလတုိကေလးအတြင္းကိုပဲ ကြက္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒီကာလအတြင္းမွာ အင္မတန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့၊ လူမဆန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရာဇဝတ္ျပစ္မႈႀကီးေတြကို စစ္အစိုးရယႏၱားနဲ႔စစ္တပ္က ထင္သလုိျပဳမူ ခဲ့တာပါ။

ဒီလိုျပဳမူခဲ့တာေတြကို ကုလသမဂၢအပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္ပအစုိးရေတြက ေဝဖန္ ျပစ္တင္ၾကတဲ့အခါမွာ စစ္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒါေတြဟာ “မိမိတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္း ေရးသက္သက္ျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတဲ့ထန္းလ်က္နဲ႔ႀကိဳးစားပမ္းစားဖံုးကြယ္ဖားေထးခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။ မ်က္ႏွာေျပာင္ တုိက္ဘူးခံၿပီးျငင္းပယ္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ သိကၡာေရာ၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ သိကၡာေရာ ျမင့္သင့္သေလာက္မျမင့္ ခဲ့ဘူးဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဆုိတဲ့ စကားေလးနဲ႔ “ဘုရားစူး” ေဝဖန္သြားပါတယ္။ ငွက္ေမႊးေလးနဲ႔ သပ္ေပးသြားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ စစ္အစုိးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရားက လူမဆန္စြာက်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရာဇဝတ္ ျပစ္မႈေပါင္းစံုကို မလုပ္ခဲ့သေယာင္၊ မျပဳမူခဲ့သေယာင္၊ မျဖစ္ပြားခဲ့သေယာင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကပဲ လုပ္ႀကံလီဆယ္ဖန္တီးခဲ့သေယာင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ သံတမန္ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနဆိုတဲ့ယႏၱရားက ဘူးခံ၊ ဖံုးကြယ္၊ ဖားေထးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢစင္ျမင့္မွာ အရွက္ကင္းမဲ့စြာ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး စစ္အစုိးရ ဘက္ကေန ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔မွာ မု ခ်ပဲ အျပစ္ရွိပါတယ္။

၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုုပ္စုက အရမ္းကားဆံုး၊ အ ၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး၊ လူမဆန္ဆံုး ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးခဲ့တာပါ။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOFA) မွာ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ သူ (၄) ဦးရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ေစာေမာင္၊ ဦးအံုးေဂ်ာ္၊ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဦးဉာဏ္ဝင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ အၿငိမ္းစားေတြျဖစ္ၿပီး စစ္အစုိးရအမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ ႀကိဳးစား ပမ္းစားခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ထိုနည္းတူပါပဲ။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ။ လမ္းမေတြေပၚမွာ၊ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ၊ စစ္ေၾကာေရးမွာ၊ တရား႐ံုးမွာ စစ္အစုိးရရဲ႕ အမႈေတာ္ကို ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လစာစားရိတ္ကို စားၾကတဲ့ အမႈထမ္းအရာထမ္း ဝန္ထမ္း ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ကေပးတဲ့ “တေသြးတသံတမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ” အတိုင္းပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ရြာမီး႐ိႈ႕ရတာပါလုိ႔ သူတုိ႔ ကလည္းဆုိေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ အရွင့္အမႈေတာ္ကို “ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ဦးလည္မသုန္၊ တုံးဆုိ တုိက္ က်ားဆုိ ကုိက္” ထမ္းရြက္သူေတြကို အုပ္စုိးသူေတြကလည္း “သူရ၊ သီဟ၊ သေရစည္သူ၊ စည္သူ၊ သုဓမၼသိဂႌ —” စသျဖင့္ အရပ္ဘက္/စစ္ဘက္/သာသနာဘက္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးေတြျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားၿပီး သူေကာင္းျပဳ တယ္မဟုတ္လား။ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားမွာေတာ့ ေသြးေတြ၊ ေခၽြးေတြ၊ မ်က္ရည္ေတြ ပင္လယ္ေဝ။

သူတို႔ကို “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာ “ — ယင္းအဖြဲ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚအေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ” လို႔ အတိအက်ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ေဘးမဲ့ေပးထားၿပီးသူေတြအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပါးစပ္ကေန “ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အစုိးရခုိင္းတုိင္းလုပ္တယ္ဆုိတာ အျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး ” လို႔ေျပာတာဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ၊ပုဒ္မ ၄၄၅ကို မလြန္ဆန္ ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္တာလား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပဲ့ထင္ထပ္လုိက္ေလသ လားလုိ႔ နာနာ က်င္က်င္စဥ္းစားမိပါတယ္။

ရည္ညြန္း –
– ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ (ရာဇသတ္ႀကီး)
– ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
– ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၇-၃-၂၀၁၇) – ေမႏွင္းေအး – “ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသက္တမ္း အႏွစ္ (၇၀) ခရီး ”
– ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၈-၃-၂၀၁၇)