လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ရန္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ေႏြရာသီမြမ္းမံသင္တန္းေပး

မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာခ်ာလု

ကရင္ပညာေရးဌာန-KEDႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားသမဂၢ-KTWG တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေႏြရာသီ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းကုိ ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒါနေတာင္တန္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ အံဖႀကီးေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၌ မတ္ လ ၁၆ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ကရင္ပညာေရး႒ာန၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကုိ သင္ၾကားေနၾကသည့္ ကရင္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား သင္ၾကားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္ အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးပုံစံမ်ားကုိ ပုိမုိတတ္ကြ်မ္းနားလည္ေစရန္အတြက္ ယခုလုိ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေက့ာကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ KED တာဝန္ခံ ေစာသာဝါးက ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာ သင္ၾကားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းေနေသးတာေၾကာင့္ သင္ တန္းေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာနည္းနာေတြကုိ ပုိမုိကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဗဟုိ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာ ေလးတန္း၊ ခုႏွစ္တန္းနဲ႔ ဆယ္တန္းေတြမွာ ေကာ္သူးေလအစုိးရ စစ္ရွိတာေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာ ေမးခြန္းထုတ္ပုံထုတ္နည္းကုိ ေသခ်ာနားလည္လာေစဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေစာသာဝါးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေႏြရာသီသင္တန္းသုိ႔ ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ စကၠ၀က္၊ မဲ့တေရာထာ့၊ ကြီးေလး၊ ဖိုးဆီးမု၊ မဲတလယ္၊ ထီးမဲေဘာ၊ ထီးဝါကလု၊ အဇင္း၊ တေအးေဆး၊ ဟုိတူ၊ ရွီးထာ့၊ ပူေယး၊ ေတာရေက်ာင္း၊ သယ့္ဖါေထာႏွင့္ ေမာကဲခီးရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၈၀ဦး တက္ေရာက္ေနၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း ေမးခြန္းထုတ္မႈဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ၊ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳ သင္ၾကားမႈပုံစံႏွင့္ ကရင္သင္႐ုိး ညႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိက သင္ၾကားေပးသြားမည္ဟု ဦးေဆာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ေနသူ စကၠ၀က္(က်ာကဝါ)ေက်းရြာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေနာ္ခုမူးက “ဒီသင္တန္းကေန က်မတုိ႔အေန နဲ႔ သင္ခန္းစာရရွိၿပီးေတာ့မွ က်မတုိ႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိျပန္ၿပီးေတာ့မွ သင္ၾကား ေဝမွ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

KED ႏွင့္ KTWG တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါ ေႏြရာသီသင္တန္းကုိ ႏွစ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္အ တြင္းရွိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါနေတာင္တန္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသည္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ အပါအ ၀င္ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ပညာေရးဌာန ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ကရင္စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၃ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းဆ ရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၃၅၀ဦးရွိကာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၂၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္ KED ပညာေရး တာ၀န္ခံက ေျပာသည္။