လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

“၂၀ရာစု ပင္လံု” နဲ႔ “၂၁ရာစု ပင္လံု” ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္)

“ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ ဘယ္သူမွ သက္ရွိထင္ရွားမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ကေတာ့ အေျခအေနသစ္၊ ရာစုသစ္ မွာ အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” စာခ်ဳပ္ကို မူတည္ၿပီး “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိင္စြဲရမယ္” လို႔ ဆုိေနတဲ့ ဘက္ရွိသလုိ “ပင္လံု ကတိကဝတ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္”လုိ႔ ဆိုေနတဲ့ဘက္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေဆြး ေႏြးမႈေတြနဲ႔ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ဟာ ၂၁ ရာစုျဖစ္တဲ့ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” နဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈလြယ္ကူေအာင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ပင္လံုကို “၂၀ရာစု ပင္လံု” လို႔ ေရးပါ့မယ္။ ဒီကေန႔ မ်က္ေမွာက္ေျပာဆုိေနၾကတဲ့၊ က်င္းပေနတဲ့ ပင္လံုကိုေတာ့ “၂၁ရာစုပင္လံု” လို႔ ၂၁ ရာစုနဲ႔ ၂၁ ရာစုကုိ ခြဲျခားၿပီး ေရးသားေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။

– ၂၀ ရာစု ပင္လံု
– ၂၁ ရာစု ပင္လံု

“၂၀ ရာစုပင္လံု” ကို စတင္ၿပီး ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ပထမအခ်က္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ေခတ္သမုိင္းေနာက္ခံကားဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕သမားက ကၽြန္ျပဳစိုးမိုး ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ဇန္နဝါရလ ၂၇ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တာပါ။ ထုိစဥ္က အဂၤလိပ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလီမင့္အက္တလီနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ အက္တလီရဲ႕ပါတီဟာ ေလဘာပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္မွာ ထုိစဥ္က ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ သခင္ဗစိန္နဲ႔ ဦးေစာတို႔ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးျခင္း မရွိပါဘူး။

တတိယအခ်က္က “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္” အရ ဗမာျပည္မဟာ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ ေသခ်ာေနၿပီဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္” အပုိဒ္ ၈၊ နယ္ျခားေဒသ ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြအရ “အထူးကြန္ဖရင့္” တစ္ခုေခၚယူၿပီး ေတာင္တန္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို စံုစမ္းရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ လည္း အခုိင္အမာ ပါရွိေနပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ေပၚေပါက္လာရတဲ့ ေရခံေျမခံ၊ အေၾကာင္းအရင္းခံ အခ်က္အ လက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြေအာက္မွာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီလိုခ်ဳပ္ဆုိတာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ပင္မအေၾကာင္း အခ်က္ ၂ကို တင္ျပပါရေစ။

မၾကာမီ ( တႏွစ္အတြင္း) လြတ္လပ္ေရး ရရွိလာေတာ့မယ့္ ျမန္မာျပည္မန႔ဲ အတူတြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးယူလား/ မယူဘူးလား ဆိုတဲ့ အခ်က္။ အတူတြဲၿပီး ယူၾကမယ္လို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ ပထမဆံုးအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကိုလို နီနယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ေသြးခြဲမႈကို တိုက္ဖ်က္ပစ္လိုက္တဲ့ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္မနဲ႔ အတူတြဲၿပီးလြတ္လပ္ေရးယူျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ေဆာလ်င္စြာ ရရွိမယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန အတူလြတ္လပ္လာၾကမယ့္ ဗမာျပည္မနဲ႔ ေတာင္တန္းသားေတြ တန္းတူေရး နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေထာင္ၾကမယ္ဆိုတာကို ပဋိဉာဥ္ျပဳၾကတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။
ဒီအခ်က္ဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္သြားတယ္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”ကို က်ေနာ္ ေလ့လာနားလည္ထားသလို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရရင္
(၁) ျပည္မနဲ႔ အတူတြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးယူမယ္။
(၂) အတူတကြ လြတ္လပ္လာမယ့္ ဗမာျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းသားေတြ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္ အဝရွိတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေထာင္ၾကမယ္။
ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္သြားတယ္၊ အမွတ္ (၂) အခ်က္ဟာ ဒီကေန႔အထိ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ ျပည္မနဲ႔ ေတာင္တန္းလို႔ေျပာေနရတာဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရရဲ႕ “၁၉၃၅ အက္ဥပေဒ”အရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒ အရ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီအစိုးရက ဗမာျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါကလည္း တဆက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္မဟာ လည္း ပထမတုန္းက အိႏၵိယနဲ႔ေပါင္းပစ္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယရဲ႕ျပည္နယ္တစ္ခုဘဝ က်ေရာက္သြားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယမွ ျပန္လည္ခြဲထုတ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ “၁၉၃၅ အက္ဥပေဒ”ကို “၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” လို႔လည္း သိၾကပါတယ္။ ဒီဥပေဒေဘာင္ထဲက ေန လြတ္လပ္ေရးကို အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရက ေပးခဲ့တာပါ။

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ဟာ ဒီဥပေဒေဘာင္ကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို မေမ့ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နဲ႔ ေတာင္းတန္းေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္း စတဲ့ ျမန္မာျပည္မကို အထက္ကေန (ေျမာက္ ဘက္ဖ်ား)ျမင္းခြာသဏၭာန္စြပ္ထားတဲ့ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းေဒသေတြနဲ႔ခြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္သလို၊ မတတ္သာလို႔ ျမန္မာျပည္မကို လြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့လည္း အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက ျပည္မကို လြတ္လပ္ေရးေပးၿပီး (ျပည္မကို ျမင္း ခြာသဏၭာန္စြပ္ထားတဲ့)ေတာင္တန္းေဒသေတြကို ခ်န္လွပ္ထားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ ေသြးခြဲမိႈင္းတိုက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါကို ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္က တိုက္ဖ်က္ပစ္ရခဲ့တာပါပဲ။

ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္း အတူတြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးယူျခင္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က အျမန္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္၊ သီးျခား စီ ယူမယ္ဆိုရင္ မလြယ္ဘူး၊ ရွည္ၾကာခက္ခဲမယ္၊ အဂၤလိပ္ကၽြန္ဘဝက အတူလြတ္လပ္လာၾကမယ့္ ျပည္မနဲ႔ ေတာင္တန္းသား ေတြ (ဗမာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ) အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းၾကမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိၿပီး တန္းတူတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ႏုိင္မယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ထိုစဥ္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားၾကတဲ့ ရွမ္းလူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ရွမ္း ျပည္လူထုကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ရပလ)ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေကာင္းေကာင္းျမင္ၾကတယ္။ ျမင္တဲ့ အတိုင္းလည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ သူတုိ႔ အေျမာ္အျမင္၊ သူတုိ႔လက္ေတြ႔ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပါင္းစပ္သြားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေပၚလာခဲ့တာ သာ ျဖစ္တယ္။ ေစာ္ဘြားေတြရဲ႕သေဘာထားကသာ လႊမ္းမိုးေနမယ္ဆိုရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ျဖစ္လာစရာမရွိဘူး။ အဲဒီတုန္းက ပေဒ သရာဇ္ေစာ္ဘြားအမ်ားစုက အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ဒိုမီနီယံ မိႈင္းမိေနၾကတယ္။

ဒီမိႈင္းကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ထိုးေဖာက္ပစ္ခဲ့ၾကတဲ့၊ ျပည္မနဲ႔ပူးတြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရယူၾကဖို႔၊ လႈ႔ံေဆာ္စည္းရံုးခဲ့ၾကတဲ့ (ရပလ) ေခါင္း ေဆာင္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားသလုိေလးစားၾကရမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တန္ဖိုးထားသလိုပဲ တန္းတူ တန္ဖိုးထားၾကရမယ္။

ဒါဟာ က်ေနာ္နားလည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ “၂၀ ရာစုပင္လံု” အေပၚ က်ေနာ္ေလ့လာနားလည္မႈျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ရဲ႕ေလ့လာနားလည္မႈကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေဝဖန္ေထာက္ျပမယ့္ မည္သူရဲ႕ ေထာက္ျပေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈကိုမဆို ေလးေလးစားစား ႀကိဳဆိုပါတယ္။

“၂၀ ရာစု ပင္လံု” ကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး “၂၁ ရာစုပင္လံု”ကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ပါ့မယ္။

“၂၁ ရာစု ပင္လံု”
ပထမအခ်က္ ေခတ္သမုိင္းကာလ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းက “၂၀ ရာစုပင္လံု”နဲ႔ လံုးဝျခားနားပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္အ ခင္းအက်င္းက (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး၊ အဓမၼအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀ရာစုပင္လံုနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုက “၂၁ ရာစု ပင္လံု”ကို တက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းမဆို (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ မျဖစ္မေန လက္မွတ္ေရးထုိးရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပင္လံုၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ႏွစ္ ၇၀ျပည့္အခမ္းအနားမွာ “(NCA) စာခ်ဳပ္ကို သတိၱရွိရွိ လက္မွတ္ထိုး”ဖို႔ တိုက္တြန္းေနပါတယ္။ ေဆာ္ၾသေနပါတယ္။ ထို႔အတူ စစ္တပ္ “ကာခ်ဳပ္”ကလည္း “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ႔ပ်က္စီးေစ မယ့္ကိစၥရပ္အား လက္ခံမည္မဟုတ္ ပုိမိုတုိးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္”လို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ရက္ ေန႔ က နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ မာစတာ Yohei SASAKAWA နဲ႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္က ပထမဦးစြာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရကို “ဟန္႔”လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ (NCA) လက္မွတ္မထုိးတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္း၊ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔မွ တက္ေရာက္ခြင့္မေပးရလို႔ “ဟန္႔”လိုက္တာလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က “ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးေစမယ့္ ကိစၥလက္မခံ”လို႔ေျပာတာက NCA မူအတုိင္းသာ တိတိက်က်သြားရမယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီးဝက္အူရစ္တင္း လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ [(UNFC)ကလည္း “ေလ့လာသူအျဖစ္” ဖိတ္ၾကားရင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို တက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာထား တာလည္း ရွိတယ္]

ဒါေၾကာင့္ “၂၀ ရာစု ပင္လံု” နဲ႔ “၂၁ရာစု ပင္လံု” ရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေျပာျပရမယ္၊ ေရးျပရမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က သေကၤတသေဘာ အခုလို ေျပာၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “၂၀ရာစုပင္လံု” ဦးစီးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးက “၂၁ရာစုပင္လံု” ကို ႀကီးမွဴးေနတယ္။ ဟုတ္ကဲ့။ ဖခင္နဲ႔ သမီးဆုိတဲ့ရႈေဒါင့္ကေနေျပာရင္၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရအာဏာရထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအရ အာဏာရထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ (အာဏာ မဟုတ္ တာဝန္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္) အာဏာရဲ႕အာနိသင္ခ်င္း မတူညီပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရရွိထားတဲ့ ၁၉၃၅ အက္ဥပေဒထဲက အာနိသင္မ်ိဳး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက အာဏာရရွိထား တဲ့ အာနိသင္ခ်င္း မတူပါဘူး။ ျခားနားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ဘာလုပ္လုပ္ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ လွည့္ၾကည့္စရာ “ကာခ်ဳပ္” မရွိဘူး။ ၾကားျဖတ္အစုိးရအာဏာအရ “ကာကြယ္ေရးဌာန”ကိုပါ ကိုင္တြယ္ခြင့္ရရွိထားတာျဖစ္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာေတာ့ “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ႔ပ်က္စီး ေစမယ့္ ကိစၥရပ္အား လက္ခံမည္မဟုတ္” လို႔ ဟန္႔တား၊ သတိေပးေနတဲ့ “ကာခ်ဳပ္” ရွိေနတယ္မဟုတ္လား။

ဒါ့အျပင္ မတူျခားနားမႈ ေနာက္တစ္ခုက ဟုိတုန္းကလို တုိင္းရင္းသားဆိုတာက (ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း)ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ဝ စသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စီ ကုိယ္ငွနဲ႔ ႏုိးၾကားေနတယ္မဟုတ္လား။ “ျပည္နယ္” ေတာင္းဆိုသူ၊ “ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ” ေတာင္းဆိုေနသူေတြ ရွိေနပါ တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ “၂၁ ရာစုပင္လံု” ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ဟာ တျခားဘာဘာညာညာကိစၥေတြ မဟုတ္ဘဲ “၂၀ရာစု ပင္လံု”မွာ ပ်က္ကြက္ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ၾကာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေသးတဲ့ “ တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေထာင္ၾကမယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ဆက္လက္ၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ၾကဖုိ႔သာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီအခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ဆုိတာဟာ အခုဘက္ႏွစ္ဖက္ကေန အျပန္အလွန္ ရည္ညြန္းေျပာ ဆိုေနၾကတဲ့ “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိင္စြဲရမယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ “ပင္လံုကတိကဝတ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၂ခ်က္ကို တေပါင္းတစည္းထဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ဒီလို ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ၂၀ရာစုပင္လံု သမုိင္းကို အေမြဆက္ခံထားတယ္ဆုိရင္ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ႀကီးကို အသက္ဝင္ေအာင္၊ ပုိမိုျပည့္စံုေအာင္ ဆက္လက္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖုိ႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။

“၂၀ ရာစုပင္လံု” ကာလတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ “ေတာင္တန္းျပည္မ” ပူးေပါင္းဖုိ႔အတြက္ အားစုိက္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကတဲ့၊ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့(ရပလ)အဖြဲ႔ႀကီး ရွိတယ္။ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစု”ေတြဘက္မွာေရာ၊ “တရား ဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ”ဘက္မွာပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “၂၁ရာစုပင္လံု”အတြက္ (ရပလ)လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ရွိေနပါရဲ႕ လား။ ဒီအခ်က္ကလည္း “၂၀ ရာစုပင္လံုနဲ႔ ၂၁ရာစုပင္လံု”အၾကား ျခားနားေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

“ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (ဝါ) ၂၀ ရာစုပင္လံု” ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ ၇၀ ခရီးမွာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ၿပီ။ (ဒါလည္း Unitary တစ္ျပည္ေထာင္ဥပေဒပဲ) ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ (တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ဥပေဒ)လည္း ျပန္မလာစတမ္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ ၿပီ။ အဲဒီလို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀အတြင္းမွာ အုပ္စုိးခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ဟာ တစ္ဖက္က အတုအေယာင္ “ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့ စကားလံုးသက္သက္နဲ႔ လွည့္စားေခ်ာ႔ျမွဴခဲ့ၾကၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ “ဖက္ဒရယ္တေစၦ”နဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို လွည့္စားေျခာက္လွန္႔မႈကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈဆိုတာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ မဆံုးႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ် ရွည္ၾကာလာခဲ့ရေတာ့တာပါပဲ။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ တိုးမ်ား လာခဲ့ရေတာ့တာပါပဲ။

ဒီလိုသမုိင္းေနာက္ခံ အေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတဲ့ အေနအထားေအာက္မွာ “ကုိယ့္ရဲ႕စြမ္းရည္အေပၚမွာ ယံုၾကည္ ခ်က္ မရွိၾကဘူးလား၊ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ယံုၾကည္စြာနဲ႔ (NCA)ကိုလက္မွတ္ထိုးလုိက္ပါ”လို႔ တိုက္တြန္းေနတာကို ဒီလို ေျပာဆိုခဲ့သူ ကုိယ္တိုင္က တဖန္ျပန္ၿပီး ေလးေလးနက္နက္ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

ညြန္း

– ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) – ရွမ္းႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ သဲတစ္ပြင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ (ႏုိင္ငံေရးအတြ႔အႀကံဳမ်ား) ေလာကသစ္စာေပ၊ (ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ၊ ၾသဂုတ္)
– ျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) – ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္စနစ္မ်ား၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ (ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၆၊ ေဖေဖၚ ဝါရီ)
– ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – နွစ္ ၇၀ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မိန္႔ခြန္း (၁၂-၂-၂၀၁၇) ေၾကးမုံသတင္းစာ
– ျမဝတီသတင္းစာ (၁၈-၂-၂၀၁၇)