Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

704

ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစ

ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္က ျမင့္တက္လာသလား၊ တန္႔ေနလား၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသလားကို ေ၀ခြဲရခက္သည့္ကာလမွာ လက္ရွိကာလပင္ ျဖစ္ေနမလား ထင္မွတ္မွားရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-အဲန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး မပါ၀င္ေသးသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ပြဲသံမ်ား ဆူညံသည့္ၾကားက မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ္ျငား အဲန္စီေအစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကလည္း တေရြ႕ေရြ႕ သြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အဲန္စီေအတြင္ အားလံုး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမပါေသးဘဲ အားနည္းေနေသးသ လို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါ၀င္ဦးေဆာင္မႈမွာလည္း အားနည္းေနေပေသးသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူမ်ဳိးလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ပင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိ ၿပီျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းတြင္ ေဒသအလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားအျပင္ က်င္းပေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ မွတ္တမ္းအဖြဲ႕မ်ားပါရွိရာ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္မႈမွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မျပည့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမ်ားမွာ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ထက္ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္ျမင့္မားလာရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အပစ္မရပ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ စစ္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုး၀ါးစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာသူႀကီးတာ၀န္ကို အမ်ဳိးသားမ်ားက မယူရဲ ေတာ့ဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကသာ သူႀကီးမ(အမ်ဳိးသမီးသူႀကီး)အျဖစ္ အသက္၊အရွက္ကို စေတးကာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

“အရင္ ေခတ္မေကာင္းခင္ကေတာ့ သူႀကီးမ အၾကာႀကီး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု အေျခအေနေတြ ေကာင္းလာၿပီမို႔ ခုဆို က်မတို႔က ရြာသားပါပဲ”ဟု မၾကာေသးခင္က နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ တက္ေရာက္ခဲ့သူ စစ္ေရးပဋိပကၡေဒသမွ အသက္ ၆၀နီးပါးအရြယ္ သူႀကီးမက ေျပာဆိုသည္။ ေသေရးရွင္ေရး အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ထားခဲ့ၿပီးမွ အခက္အခဲမ်ား ေျပေလ်ာ့လာခ်ိန္တြင္ ေနာက္တန္း၌သာ ထားရွိေစေတာ့သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေပသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေနရဆဲကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၎တို႔၏ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္၊ ပါ၀င္ေစသင့္သည္ ဟု ယူဆပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၌ ပါ၀င္လာသည္မွာ ယခင့္ယခင္ကထက္ အနည္းငယ္ မ်ားလာေသာ္လည္း တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးပင္ ရွိေသး၍ မိသားတစုမွသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္တိုင္းတြင္ အားေကာင္း လာသင့္သည္။ သဘာ၀တရားအရ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထံ၌ ပိုမို ကိန္းေအာင္းေနသည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ဒြန္တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ႏူးညံ့သည့္ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ားမွာလည္း ခိုင္မာ၍ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ ႏွလံုး ရည္သမားမ်ားအျဖစ္ ျပႆ နာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

သို႔ျဖစ္ေပရာ ၂၁ရာစုမွသည္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပန္းတိုင္းပြင့္လန္းၾကၿပီး ပြင့္ေသာပန္း တိုင္းကလည္း ေမႊးပ်ံ႕ႏိုင္ၾကေစဖို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ကိုယ္ ပိုင္ ရဲရင့္တက္ႂကြမႈမ်ားႏွင့္အတူ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ႀကိဳဆိုရင္း အေျပာင္း အလဲမ်ားစြာကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။