Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

523

စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ခရီးဆက္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၌ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ ကရင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ စာေပ/အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စသျဖင့္ နယ္ပယ္စံုမွ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ လူပရိႆတ္ ၆၀၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ မိမိတို႔ စုစည္းညီညြတ္မႈကို ထင္ဟပ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ လူတဦးခ်င္းစီတြင္ရွိသည့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ကို ခြဲျခားျမင္တတ္ရန္လိုသည္။ နယ္ပယ္စံုမွ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တဦးႏွင့္တဦး အျမင္မတူမူမ်ားရွိသည္မွာ ေလာကဓမၼ တာပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္မူ တဦး၏အျမင္သ ေဘာထားကို အျခားသူမ်ားက ေလးစားျခင္း၊ ညီညြတ္စြာ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၏ အႏွစ္သာ ရပင္ ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စသည့္က႑ ႀကီး (၄)ရပ္၏စာတမ္းမူၾကမ္းကို္ ေဆြးေႏြးျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေဒသအလိုက္၊ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္ကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ျပဳလုပ္မည့္ (၂၁)ရာစု ျပည္ေထာင္စုညီလာခံသို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ သတိျပဳရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အ ေရးအတြက္ ယခု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေလွခါးတစ္ခု၏ ေအာက္ဆံုးအထစ္ အစေျခလွမ္းမွ်သာျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသားအား လံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရေပဦးမည္။

အမွန္စင္စစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး မရရွိခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့အေရးအ ရာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ကနဦးေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္-NCA ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၈ဖဲြဲ႔က စတင္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယခုလို ေနရာေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လူမ်ဳိးအ လိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အားလံုးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုမွာ မူ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူကာ သတိႀကီးစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ေစတနာမွန္ကန္စြာ၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္ေကာင္းက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးလုပ္ေဆာင္သင့္သလို အဓိကႏွင့္ သာမညကို လည္း ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔လည္း လုိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ ဆက္စြဲကိုင္ထားသလို NLD အစိုးရအ ေနျဖင့္လည္း ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအရသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အေပၚ မည္မွ် ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္၊ မည္မွ် ပူးေပါင္းညႇိ ႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အလားတူ NCA တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအ ေနျဖင့္လည္း အစိုးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္း မွာ ရွည္လ်ားစြာ က်န္ေနေသးေသာ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖားအံ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တုိ႔က ပိုမိုလမ္းဖြင့္ေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည့္အတြက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အမိႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈကာ သေဘာထားႀကီးႀကီး တံု႔ျပန္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္း ေခ်ာေမြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေျခအ ေနသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာမရေၾကာင္းကို အားလံုးက လက္ေတြ႔က်စြာ ျမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ တစ္လွမ္းခ်င္း ညီညီညႊတ္ညႊတ္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည့္ “ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္”ကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လုံ)ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားသို႔ စုစည္းညီညႊတ္စြာ လုပ္ေဆာင္တက္လွမ္းၾကပါစို႔ဟု ကရင္သတင္းစဥ္က တုိက္တြန္းလိုပါသည္။