Home သတင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အေျခခံမူၾကမ္း (၈)ခ်က္ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခဲ့

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အေျခခံမူၾကမ္း (၈)ခ်က္ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခဲ့

774

ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တင္သြင္းရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ စသည့္က႑ႀကီး ေလးခုအနက္ အခ်က္ ၈ခ်က္ပါ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ အေျခခံမူၾကမ္းကုိ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ရက္မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ခဲ့ၾက သည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ကုိ ဦးေဆာင္သူ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ပဒိုေစာအယ္ကလူေစးက “က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ အေျခခံမူ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးေတြက သံုးရက္ တာမွာ စုေပါင္းေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး စုစည္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကေတာ့ အားလံုး ၈ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။”ဟု ေဆြးေႏြးပဲြ ေနာက္ဆုံးရက္ ညေနက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။

၎အေျခခံမူၾကမ္း ၈ခ်က္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေရး၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအ ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ အေရး၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံသည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ စသည့္အေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း စုေပါင္း ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ပဒုိေစာအယ္ကလူ ေစးက ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေရးဆြဲရာ၌ မိမိတို႔ျပည္တြင္း အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးစုတိုင္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္၀ရရွိေစမည့္ လူမ်ိဳးစုအားလံုး လက္ခံႏိုင္သည့္ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္ကိုသာ အေျခခံမူအျဖစ္ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ၾကသည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ-KNP ကိုယ္စားလွယ္ မန္းထိန္၀င္းစိန္က လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။

၎က “ကမၻာမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ သူ႔ႏိုင္ငံေရးအေနအထားနဲ႔သူ သူ႔လူမ်ိဳးစုနဲ႔ၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲ က်င့္သံုးသြားၾကတာပါပဲ။ ပံုေသနည္းဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႀကီးက ၈မ်ဳိးနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ၁၉၅မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ အားလံုးရရွိဖို႔က အားလံုးသေဘာတူႏိုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးသြားဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

သုံးရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ေဒသ ၉ခုမွ ကရင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔က တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ DKBA (ကလုိ႔ ထူးေဘာအဖဲြ႔)မွ ဗိုလ္မႉးေစာစိန္၀င္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မွ ဆရာမ နန္းခင္သက္မာ၀င္းႏွင့္ KNU မွ ပဒိုေစာအယ္ကလူေစးတို႔က ရွင္း လင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ က႑ဆုိင္ရာ မ်ားကုိ လူမ်ဳိးအလုိက္ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)က ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအေနျဖင့္ အဆုိပါက႑ႀကီး ၄ခု၏ အေျခခံမူၾကမ္းမ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ခု ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ဆက္တုိက္ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိေဆြးေႏြးခ်မွတ္လုိက္သည့္ က႑ႀကီး ၄ခု၏ အေျခခံမူၾကမ္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အေခ်ာသတ္ သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ သီရိဖားအံဟိုတယ္၌ က်င္းပမည့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တင္သြင္းကာ မူ၀ါဒအေခ်ာအျဖစ္ ဆက္လက္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။