Home ေဆာင္းပါး မညီမွ်ေသာ ညီမွ်ျခင္း

မညီမွ်ေသာ ညီမွ်ျခင္း

1145

(သာ၀ါးေဖါ)

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးႏွင့္ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာေဒသရွိ ေက်းရြာလူထုအမ်ားစုမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းၾကရသျဖင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ား အနာဂတ္ေရးအတြက္ စာသင္ၾကားေပးရန္ မစဥ္း စားႏိုင္ၾကဘဲ သားသမီးမ်ားအား မိသားစု၏ စား၀တ္ေနေရးတြင္သာ လံုးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္။

ယခုကာလအထိ စာသင္ေက်ာင္းမရွိေသးေသာ ေက်းရြာလူထုသည္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိၿပီး စာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးမ်ားအား တရား၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ ေစေရးအတြက္ နီးစပ္ရာေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ လြန္စြာ ေ၀းလံလွ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးမ်ား၏ ေက်ာင္းသားစာ ရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေနၾကရသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ေက်းရြာတြင္ အျမင့္ဆံုး သံုးတန္း၊ ေလးတန္းအ ထိသာ စာသင္ၾကားေနရသည္။ အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းသည့္ အရပ္အေခၚ “ေတာသူေဌး”အခ်ဳိ႕၏ သားသမီးမ်ားသာလွ်င္ ေ၀းလံေသာေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ႏိုင္ၾကသည္။ အေျခခံေကာင္းမ်ား မရရွိၾကသည့္ အဆိုပါကေလးမ်ား သည္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ သာမန္အဆင့္ထက္ပိုၿပီး မရရွိႏိုင္ၾကဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

၎ေတာသူေဌး မိဘမ်ား၏ ဓနအင္အားမွာလည္း စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္အဆင့္မွ်သာရွိသျဖင့္ ၎တို႔ေက်းရြာရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းေဆာင္၏ အမိုး၊ အကာ၊ အခင္းမ်ား မျပည့္စုံၾကသလို ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ စာသင္ခံုမ်ား၏ အရည္အေသြး မွာလည္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြန္စြာ ခက္ခဲေသာေဒသႏွင့္ အတန္အသင့္ ခက္ခဲေသာေဒသရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ ကာလ အတန္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ မူလတန္းႏွင့္ မူလြန္ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ဆရာမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ရွိေန ဆဲပင္ ျဖစ္ သည္။ အသစ္ဖြင့္လွစ္သည့္ မူလြန္ေက်ာင္းခြဲအမ်ားစုသည္လည္း ေက်ာင္းအမည္သာရွိၿပီး ဆရာ မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္း ေဆာင္မေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္မူလ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းအဆင့္တိုင္းပင္ ရွိလ်က္ေနသည္။

ေက်းလက္ေန မိဘအမ်ားစု၏ ပညာေရးတြင္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈကင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအား ေျခာက္တန္း၊ ခုႏွစ္တန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစကာ တိုင္းတစ္ပါးသို႔သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ ပညာေရးနိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ထိုသို႔ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မွာ လူကုန္ကူးမႈခံရျခင္း၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈခံရျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ခံရျခင္းတို႔အျပင္ ျပည္ပတိုင္း ျပည္မ်ား၏ ႐ႈတ္ေထြးလွသည့္ လူေနမႈစ႐ိုက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံတို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ထုအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ တစ္စ ထက္တစ္စ ယုတ္ေလ်ာ့လာေစၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားလာျခင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ တန္ ဘိုးထားတတ္မႈ ဆုတ္ယုတ္လာျခင္း၊ ဗလငါးတန္ ယိမ္းယိုင္လာသည္ႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနရျခင္းတို႔ သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏႈတ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။

“ေပးကားေပး၏ မရ” ယင္းစကားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခမ္းမ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ေျပာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အထက္ႏွင့္ေအာက္ အျပန္အ လွန္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ားသည္ ေျမျပင္ရွိ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈနည္းပါးျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဘက္ စံုေထာင့္စံု႐ႈျမင္ျခင္းတို႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး မရ႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္စာရင္း၏ ေအာက္အဆင့္မွာသာရွိေနေသးေသာ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြျဖင့္ တစ္တိုင္းျပည္ လံုးရွိ ေက်ာင္းအသီးသီးအား ေကာင္းမြန္က်ယ္၀န္းေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ျပည့္စံုေသာ စာေရးခံုႏွင့္ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္း လံု ေလာက္မႈ၊ ဆရာဆရာမမ်ားထားရွိရန္ အခက္အခဲရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွိတာေလးႏွင့္ မွ်တစြာ ခြဲေ၀ခံစားသင့္ေပသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ၀န္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္အား စာသင္ၾကားေပးေနရေသာ ဆရာဆရာမမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ေ၀းလံေဒသရွိ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ‘ရြာခန္႔’ ဟုေခၚေသာ ဆရာဆရာမအမ်ားစုျဖင့္ စခန္းသြားေနၾကရသည္မွာ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ နည္းေသာ္လည္း ဆရာဦးေရမွာမူ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေနျခင္း၊ ၎ပိုေန သည့္ဆရာမ်ားအား ေပးေခ်ရေသာ လစာေငြမ်ား၊ ေက်ာင္းမွန္မွန္မတက္သည့္ ဆရာ၊ လံုး၀ ေက်ာင္းမတက္သည့္ဆရာတို႔အား ေပးေခ်ေနရသည့္ လစာေငြမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရံပံုေငြ မရရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ One Table စရိတ္ျဖစ္သြားေသာ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းရံပံုေငြမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပ သင္ၾကား ျခင္းတြင္ အမွန္တကယ္ သင္ၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထုတ္ယူေနသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ သင္ၾကားသည့္ဦးေရထက္ ပိုမိုထုတ္ယူ သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား စသည္တို႔၏ ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလႊင့္ေစသည္။

ဤသည္မွာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာဆိုးမ်ားျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးထားၾကသည့္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးၾက သည့္ NGO, INGO အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမေဒသ အေနအထားအလိုက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သာတူညီမွ်စြာ အလွည့္က် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ MA., Msc. ႏွင့္ Phel တန္း တက္ေရာက္လိုသည့္အတြက္ မူလ တန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္လည္း ဗဟုိမွ ခ်မွတ္ထားေသာစနစ္ ဟုတ္ဟန္မတူပါ။

သင္ၾကားေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ေက်ာင္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေက်ာင္းတို႔၏ အေျခအ ေန အရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ေျပာဆိုခြင့္ မရရွိျခင္းသည္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။

ေအာက္ေျခအဆင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး၊ ေက်ာင္း၏အေျခအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေန သည့္ အေနအထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ၀န္ေလးၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေျခအေနမွန္ကို လက္မခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲ သူတို႔၏ ဖိအားေပးမႈအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးတို႔တြင္ မွ်တမႈမရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးသည္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနရမည့္ အေျခအေနမွ မွန္ကန္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုတင္ျပခြင့္ ရရွိၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ အဟန္႔အတားမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး” ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္ေသာ ပညာေရးေကာ လိပ္၊ တကၠသိုလ္သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးစနစ္တြင္ ဆယ္တန္းရမွတ္ တစ္ခုတည္းကိုသာမက ၀ါသနာပါမႈ၊ ခံယူခ်က္ သေဘာထား စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ေျမေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို သိရွိမႈအားနည္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆယ္တန္းရမွတ္ကိုသာ မူတည္ၿပီး လြယ္ကူေသာနည္းျဖင့္ ဗဟုိမွ တိုက္ ႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လႊမ္းၿခံဳမႈနည္းေစပါသည္။

ခြင့္တူခံစားမႈရရွိရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား ကို စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလြန္းၿပီး ဆရာမလံုေလာက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ေက်ာင္းမ်ားရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာဆရာမ်ားရွိပါက ပို႔ေပးပါမည္ဟူေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈသာရရွိၾကသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္း မဲ့ေနၾကရသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရာတြင္လည္း ဆရာမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ သက္ေရာက္သည့္စနစ္ျဖစ္ပါက စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ အားနည္း ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဆရာလိုအပ္ေသာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆရာမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ ဆရာမ်ား ျပည့္စံုေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆရာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္အရာပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရြာခံဆရာမ်ားအား ခန္႔အပ္မႈနည္းပါးၿပီး အျခားေသာေဒသမ်ားမွ ဆရာမ်ား အားထားရွိေနၾက ျခင္း၊ ရြာခံဆရာမ်ား မိမိတို႔ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ၿပီး တာ၀န္ခ်ထားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ၏ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္မႈျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ဆရာမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူထုမ်ားၾကားတြင္လည္း ေကာင္း သံသယပြားေစကာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္မိသည္။

အျခားေသာေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအ တြက္ ေတာင္းဆိုေသာ ေက်းရြာလူထု၏ဆႏၵမ်ားကိုလည္း အေလးထားသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ခြင့္တူညီမွ်မႈ ရရွိႏိုင္ ၾကေစရန္ ျပည္သူမ်ားကသာ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါသည္။