လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကရင္ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးစီး

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲ ၃ဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ပါတီ ပါ၀င္သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KNU ဥကၠဌ႐ံုး အတြင္းေရးမႉး ေစာတာမူလာက “အခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလမွာ ဒီ Issue နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူ ေတြက အရမ္းသိခ်င္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုအသိပညာေတြကို မသိထားဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ဟာလည္း ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အသိပညာရဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ကေန စီစဥ္ေပး႐ံုသက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဥေရာပ-ျမန္မာ႐ုံး (Euro-Burma Office-EBO) ႏွင့္ Forum of Federation FOF တို႔ ကမကထ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး KNU အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ၊ KNU/ KNLA (PC) အျပင္ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ၊ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စသည့္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ ၆၉ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၎အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစနစ္တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ မတူကြဲျပားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ် ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ား၊ ၎စနစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ အစီအမံမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သုေတသနျဖစ္စဥ္မ်ား ကို FOF မွ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္္။

Forum of Federation FOF မွ senior trainer ဦးခိုင္ေက်ာ္မိုးက “တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီစနစ္သြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာ တည္ထားတဲ့အပိုင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ အၿမဲတမ္း ယွဥ္တြဲေန တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သိထားသင့္တယ္။ ဒီပြဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကိုေဆြးေႏြးအားေကာင္း ၾကတာေတြ႔ရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဥေရာပ-ျမန္မာ႐ုံး (Euro-Burma Office-EBO)မွာ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး အပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပး လုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ NGO အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ၃ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚအေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္ တန္းမ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ပိုမို လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။