လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

နယ္စပ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ကေလးေမြး စာရင္းကိစၥေဆြးေႏြး မည္

ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)အပါအ၀င္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၈ဖြဲ႔က လာမည့္ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ ဆံုကာ လက္ရွိ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကေလးေမြးစာရင္းကိစၥလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ခ်ျပရွင္း လင္းမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေကအဲန္ယူနယ္ေျမမ်ားအျပင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး မ်ား၏ ေမြးစားရင္းျပဳလုပ္ေနမႈ၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႒ာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး႒ာန၊ ျပည္နယ္က်န္းမာေရး႒ာန၊ ဗဟိုစာရင္းစစ္႒ာနတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကမည္ျဖစ္သည္။

KNU လက္ေအာက္ခံ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး႒ာန KDHWမွ တာ၀န္ခံ ေစာအယ္ကလူေရႊဦး က“ဒီကိစၥေတြက ဟိုးဦး သိန္းစိန္အစိုးရမတက္ခင္ကတည္းက လုပ္လာခဲ့တာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အစိုးရဘက္က သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနလဲဆိုတာ သြားေလ့လာမွာတစ္ခ်က္ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ ေနတာကိုခ်ျပမွာ တစ္ခ်က္ အဲဒါပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာသည္။

KNU ျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရး႒ာန၊ KDHW၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (MTC) ၊ နယ္လွည့္ေက်ာပုိး အိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖဲြ႔(BPHWT)၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး(KWO)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း(BMA)၊ Shoklo Malaria Research Unit (SMRU )ႏွင့္ The Committee for Protection and Promotion of Child Rights (CPPCR)စသည့္အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္မ်ား ေမြးစာရင္း အသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥမ်ားကို ယင္းေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေစာအယ္ကလူေရႊဦးကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းမရွိဘဲ ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးငယ္မ်ားအနာဂတ္၊ အခြင့္ အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရိွေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆံုးရံႈးမႈမရိွေစရန္အတြက္ ေမြးစာရင္း ဆိုင္ရာမွတ္ တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မ်ားကို KNUအပါအ၀င္ အဆုိပါ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ကလုပ္ေဆာင္ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေမြးစားရင္းမ်ားကို KDHW၊ BPHWT၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ SMRU စသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ UNHCR ႏွင့္ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ KRC တို႔ပူးေပါင္းၿပီးစခန္း အတြင္းရွိက်န္း မာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း နယ္စပ္အေျခ စိုက္သည့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွသက္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလိုအဖြဲ႔လိုက္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး႒ာနမွ Deputy Director ျဖစ္သူဦးေဇာ္မင္းက “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေပၚ လ စီေတြေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚမွာ အစိုးရရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ့မူ၀ါဒအေပၚ က်ေနာ္တို႔႒ာနဆိုင္ရာေတြအား လံုးက ဆက္စပ္ၿပီး လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကိုေမြး စာရင္း မွတ္ပံုတင္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးအရာရွိအဓိက တာ၀န္ ယူလုပ္ ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအားထားရာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ကေလးဦးေရ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာကေလးငယ္ ေပါင္း ၁,၈၉၉ဦးအထိ ေမြးဖြားေပးခဲ့ရၿပီး ေဆးခန္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားရင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရႏွင့္ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ဧရာ ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၀ခုမွ ကေလးငယ္မ်ား ကို ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၂၉,၁၆၀ ကို ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု UNICEFက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလက္လွမ္းမမီသည့္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မွတ္တမ္းမရွိဘဲ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားေသာင္းခ်ီကာရွိေနႏိုင္ၿပီး ၎ကေလး ငယ္မ်ားမွ အနာဂတ္မေရရာမႈ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔ မ်ားကေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။