Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျပည္နယ္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ဂုဏ္ျပဳ

ျပည္နယ္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ဂုဏ္ျပဳ

958

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ က်ေရာက္တိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုမကခဲ့ေသာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ျပည္နယ္ခမ္းမျဖစ္သည့္ “ဇြဲကပင္ခမ္းမ” သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ႐ံုး၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပေလ့ရွိရာ အစီအစဥ္အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အစပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ထူးခြ်န္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားမွ ထူးခြ်န္၀န္ထမ္းမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ထူးခြ်န္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ပြဲေတာ္မုခ္ဦးကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အဆံုးသတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

အလားတူ ပြဲေတာ္မတိုင္ခင္ သက္ဆိုင္ရာ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးထံ ျပခန္းရရွိေရး ေလွ်ာက္တင္ရျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ျပခန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဇာတ္အဖြဲ႕၊ ေခတ္ေပၚစတိတ္႐ႈိးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ပြဲေလလံယူရျခင္း ပြဲရက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကရင့္ ႐ိုးရာဒံုးအဖြဲ႕မ်ား ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္စာရင္းသြင္းၾကျခင္း၊ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပြဲအတြက္ စင္ျမင့္၊ ႀကိဳး၀ိုင္း တည္ေဆာက္ၾကျခင္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ သစ္သီး၀လံ ပန္းမာလ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒသခံ စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ ပန္းပင္၊ အသီးအႏွံပင္မ်ားကို ထံုးစံအတိုင္း ျပင္ဆင္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ပြဲေတာ္ေန႔ရက္ကို မည္သူက၊ မည္သည့္ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္တိုင္း က်င္းပလာခဲ့ၾက ရသည္ကိုမူ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေဟာေျပာ၊ ဖတ္ၾကားသည့္ အစီအစဥ္ လတ္တေလာ၌ မေတြ႕ရွိရျခင္း၊ ပြဲေတာ္တြင္းရွိ ျပခန္း တခုခုတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္အလို႔ငွာ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို မေတြ႕ရွိရေပ။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ၂၁ရာစုအတြင္း ႀကီးျပင္း လာၾကသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ ပြဲေတာ္အတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ရသည္ကလြဲ၍ ကရင္ျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထား ခ်က္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေပၚလာမႈကို မသိရွိၾကသကဲ့သို႔ သိရွိရန္လည္း ေတြးေတာစဥ္းစားမိပံုပင္ မေပၚေခ်။ ဤ သည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔က်၍ တရားမွ်တေသာ တိုးတက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အလွမ္းကြာေ၀းေနေပလိမ့္မည္။

“သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား”ဆိုသကဲ့သို႔ အထူးသျဖင့္ ေရွ႕မွီေနာက္မွီ လူႀကီးသူမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ မ်ား၊ ကရင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားမ်ား သိရွိႏိုင္ေရး ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ၊ အမ်ဳိးသားဆိုင္ရာ သမုိင္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ရွင္းျပေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းစဥ္(၁.၄.၁၉၈၆)၊ အတြဲ(၂၅)၊ အမွတ္(၁)မွ ေရးသားျပဳစုခ်က္အရ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္/တုိင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရာတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ေသာ ေဒသကုိ ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ပါလီမန္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကၿပီး ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒ ၆၂)အရ သံလြင္ခ႐ုိင္၊ ဖာပြန္ေဒသကုိ ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ၁၉၅၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္ လင္းရာသီမဟုတ္သည့္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ကို မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ က်င္းပသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံ ညႇိႏွိႈင္း ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ညႇိႏွိႈင္းရာတြင္ ပထမဦးစြာ သံလြင္ခ႐ိုင္ကို ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔။ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖားအံ၊ လွိႈင္းဘြဲႏွင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မွႈအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေသာ ၁၉၅၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အား အုပ္ခ်ဳပ္မွႈအာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ၁၉၅၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔ ဟူေသာ အေျခခံ (၃)ရပ္ကိုမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔ကို ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ထိုစဥ္က ေဒါက္တာဘဦး)က လက္မွတ္ေရးထိုး သတ္မွတ္လိုက္သည္။ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ကရင္ ျပည္နယ္ကို ေမြးဖြားသန္႔စင္ေသာေန႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီခ်ိန္ခါအရ ေဆာင္းဦးကာလ သာယာေသာ အခါသမယျဖစ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ၁၉၅၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ စုဒၵႆမ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေကာင္စီညီလာခံ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔ကို ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ ျပည္နယ္သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ ကရင္ ျပည္နယ္ေန႔ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္၌ က်ေရာက္သည့္ (၆၁)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရေပသည္။