Home ေဆာင္းပါး ၂၁ရာစုပင္လံု စင္ျမင့္ေပၚမွ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႔ဘဝ

၂၁ရာစုပင္လံု စင္ျမင့္ေပၚမွ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႔ဘဝ

609

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္)

စိတ္ကူးမ်ား၊ အလိုဆႏၵမ်ား၊ အိပ္မက္မ်ားသည္ စိတ္ကူးသလို၊ အလိုဆႏၵရွိသလုိ၊ အိပ္မက္ထဲမွာမက္သလို ပကတိလက္ေတြ႔ တြင္ ျဖစ္လာသည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ကိုက္ညီႏုိင္သမွ် ကုိက္ညီေအာင္ ထိန္းညႇိရင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ငွက္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ပ်ံသန္းလိုေသာစိတ္ကူးဆႏၵမ်ားကို လူသားတို႔ အဖုံဖံုအနည္းနည္း ႀကံဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆံုးတေန႔မွာ ထိုစိတ္ကူးဆႏၵမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လက္ေတြ႔ကို “႐ုိက္ညီေနာင္”က လက္ေတြ႔ ပ်ံသန္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ လက္ေတြ႔စတင္ပ်ံသန္းျပသခဲ့မႈမွာ စကၠန္႔ပုိင္းမွ် မိနစ္ပုိင္းမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိစဥ္ က သူတုိ႔၏ လက္ေတြ႔ပ်ံသန္းျပသခဲ့မႈဟာ ယေန႔ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေျခလွမ္းႀကီးကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါသေလာ။ သုိ႔ျဖင့္ ပ်ံသန္းမႈ အတတ္ပညာဟာ ေျခလွမ္းက်ယ္ႀကီးေတြနဲ႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ လာခ့ဲၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

ဒီလိုနဲ႔ လူသားေတြဟာ နယ္ပယ္ဘဝေပါင္းစံုကေန စိတ္ကူးဆႏၵေတြ၊ အိပ္မက္ေတြကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ စမ္း သပ္တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တီထြင္မႈေတြ စမ္းသပ္မႈေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝေတြ၊ အသက္ေပးၿပီး သင္ ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တီထြင္မႈေတြ၊ စမ္းသပ္မႈေတြဆုိတာ ရပ္နားလို႔မရႏုိင္ပါဘူး။ ထုိ႔အတူပါပဲ လူ႔သမုိင္းဟာ လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ တီထြင္မႈသစ္ေတြနဲ႔ လူသားသမုိင္းဟာ အစဥ္ဆန္းသစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

သုိ႔ျဖင့္ တခါက စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵမ်ား၊ အိပ္မက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ ဤအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ ခ်က္မွာ မွန္ကန္တဲ့ အေျခခံေပၚမွာ မိမိစိတ္ကူးကို လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္ ပံုစံထုတ္ယူၾကဖို႔နဲ႔ မေလွ်ာ့တဲ့ ဇြဲလံု႔လဝီရိယ မ်ားနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ဆုိင္စရာမွန္သမွ်ကို ရဲရဲရင္ဆုိင္ၾကဖုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးသီးတီထြင္ခဲ့တဲ့ “အက္ဒီ ဆင္”ရဲ႕ ဇြဲလံု႔လမ်ဳိး ရွိဖို႔လုိပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့အေျခခံေပၚမွာ စိတ္ကူးကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ေရးဟာ အဓိကဘက္ျဖစ္ၿပီး အက္ဒီဆင္လို လံု႔လဝီရိယရွိေရးက ထို စိတ္ကူးပံုေပၚေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ အာမခံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝီရိယဘယ္ေလာက္ပဲရွိေနပါေစ အေျခခံ မမွန္ပါက အိတ္ ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ေနသလုိသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၁ရာစုပင္လံု စင္ျမင့္ေပၚကေန ၾကားသိလိုက္ရေသာ အသံမ်ားအရ ေဖာ္ထုတ္လိုတဲ့ပံုစံေတြ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔၊ တပါတီနဲ႔တပါတီ ကြဲ ျပားေနၾကေသာ္လည္း “ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး”သည္ အားလံုး၏ တူညီေသာ ဘံုစိတ္ကူး၊ ဘံု ဆႏၵ၊ ဘံုအိပ္မက္ျဖစ္ေနတာ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ အထင္အရွား ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ လူမ်ိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို တိုက္ရုိက္ထင္ဟပ္ေနတဲ့ ထိုစိတ္ကူး၊ ထုိဆႏၵ၊ ထုိအိပ္မက္ကို ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ “ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့စကားရပ္ကို အခ်ဳိ႕ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”နဲ႔မညီပါဟု အေၾကာင္းျပကာ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ ကန္႔ကြက္မႈပမာဏဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေရအတြက္အရ ၁၈၄မဲရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီပမာဏဟာ စစ္ဗိုလ္အမတ္ ၁၆၆ဦးႏွင့္ အျခားသူ ၁၈ဦးတုိ႔ရဲ႕ မဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတာ တိတိက်က် သိရဖို႔ထက္ သူတုိ႔သည္ “ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု”ဆုိသည္ကို စကားလံုးေဝါဟာရအဆင့္မွာ ပင္ အ႐ူးအမူး ကန္႔ကြက္ေနၾကတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အထူးသတိျပဳမိၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဖက္ဒရယ္” ဆိုတာကို ေဝါဟာရအရေရာ၊ အႏွစ္သာရအရပါ အစဥ္အဆက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသူေတြ/ ကန္႔ကြက္ေနၾကသူေတြ၊ သ႐ုပ္ဖ်က္ခဲ့ၾကသူေတြ/ သ႐ုပ္ဖ်က္ေနၾကသူေတြဟာ ဘယ္သူေတြျဖစ္တယ္ ျပည္သူအားလံုးက သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတာဟာ ျပည္သူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကေန ေရြးခ်ယ္ခံတင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ၇၅%ေသာဆႏၵကို စစ္ဗိုလ္အမတ္ ၂၅%က အလြယ္တကူ ပယ္ခ်ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ ကာခ်ဳပ္၏ သေဘာ ထားဆႏၵတစ္ခုထဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဗိုလ္က်ခြင့္ရထားတဲ့ အခြင့္အာဏာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဆႏၵကို စစ္ တပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္(စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္)က ပယ္ခ်ႏုိင္၊ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒ”ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ဒီအခ်က္ပါပဲ။

ဒီလိုအႏွစ္သာရရွိေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္တာဟာ ႐ုိး႐ုိးသားသား စိတ္ကူးယဥ္တာမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားလုိသူေတြနဲ႔ လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ထားမႈသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္တယ္”လို႔ ဘယ္လိုပင္ဆုိထားေစကာမူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အႏုိင္ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၇၅% ကို ရရွိထားတဲ့ ပါတီ ဘယ္ပါတီမဆုိ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ၂၅% ဆုိတဲ့ စစ္ဗုိလ္အမတ္ ဆုိသူေတြကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲကေန ဘယ္လိုမွ လြန္ဆန္လို႔ မရပါဘူး။ ကာခ်ဳပ္ သေဘာ မတူဘဲ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ထဲက ဘယ္စကားလံုးကိုမွ် ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ျပင္ဆင္လိုတာေတြ သူတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမွာေတြကိုေတာ့ သူတုိ႔ တက္တက္ႂကြႂကြျပင္ဆင္မွာပါ။ ကာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ အႏွစ္သာအရျပင္ ဆင္တာမ်ိဳးကုိေတာ့ ခြင့္ျပဳလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
IMG_9273
ဒါေၾကာင့္ “စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ တည္ေဆာက္လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ့အေျခခံေပၚမွာသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ေနတာဟာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္တပ္အလိုက် ဒီမုိကေရစီနဲ႔ စစ္တပ္အလိုက် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေတာ့ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဒီ လိုဖက္ဒရယ္မ်ိဳးကိုေတာ့ အတုအေယာင္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္လို႔ပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ အမည္တပ္ရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ အေျခခံက်က် တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဦးတည္ခ်က္ထားရလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ပထမအခ်က္ မိမိတို႔လိုလားတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပံုစံဟာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕တန္းတူေရး၊ ညီညြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘက္ကို အစဥ္သျဖင့္ မ်က္ႏွာမူေနေစရမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ဒီမုိကေရစီန႔ဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုပံုစံဟာ တခါထဲ ျပင္မရ၊ ဖ်က္မရ ပံုစံေသတည္ေဆာက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ။ မ်ိဳးဆက္ေတြ တဆက္ၿပီးတဆက္ ရင္ဆုိင္ၾက ရမယ့္သမုိင္း၊ ေခတ္ကာလရဲ႕ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်နဲ႔ အခြင့္အလမ္းတုိင္းကို စည္းခ်က္က်က် တုန္႔ျပန္႔ႏုိင္တဲ့ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ႏုိင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သူက စစ္အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို နင္းေခ်ပစ္ကာ အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့ ေရခံေျမခံ မ်ိဳး ဘယ္လိုအေနအထားႏွင့္မွ် မပါရွိေစရ။

လက္ေတြ႔ဘဝမွာကေတာ့ ၂၁ရာစုပင္လံု မက်င္းပခင္မွာလည္း ေသနတ္သံေတြျမည္ဟီးေနသလို ၂၁ရာစုပင္လံု က်င္းပေနစဥ္ မွာလည္း ေသနတ္သံေတြ ေခတၱခဏမွ်ပင္ တိတ္ဆိတ္မသြားတဲ့အျပင္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေသနတ္သံေတြ ျမည္ဟီးၿမဲ ျမည္ဟီးေနပါတယ္။ ပုိလို႔ေတာင္ ျမည္ဟီးေနသလိုပါပဲ။

စိတ္ကူးဆႏၵေတြ၊ အိပ္မက္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့အေျခခံေပၚမွာ လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္ယူၾကရမွာပါ။ “အက္ဒီဆင္” ဇြဲမ်ိဳးလည္း ရွိၾကရမွာပါ။ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး စိတ္ကူးဆႏၵအတြက္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔က ေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကာခ်ဳပ္”ပါပဲ။

တခ်ိဳ႕ေတြ စိတ္ကူးယဥ္ေနပံုက စစ္အုပ္စုက ခင္းေပးထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတဲ့ ကုတင္ေျခရင္းမွာ ေခါင္းကေလး တင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ အိပ္မက္ မက္ေနတာမ်ဳိးနဲ႔ တူေနပါတယ္။