Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

788

၂၁ရာစုပင္လံုနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(EAO) ၈ဖြဲ႕က တစ္ ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ကို ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟု မွတ္ယူရသည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံတစ္ျဖစ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ လူတိုင္း ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစား ေနသည္မွာ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(EAO)ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသာ ျဖစ္သည္။

ဤညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ခ်မွတ္ေရးဆြဲကာ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့မႈကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ လိုက္ပါေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန သည္ဟုလည္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေျပာဆိုသူမ်ား ရွိေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ ဂ်ာယာန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ပင္လံု ေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို သံုးပြင့္ဆိုင္ပံုစံျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

သံုးပြင့္ဆိုင္ ဆိုသည္မွာ ဘက္တစ္ဖက္တည္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္တည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက လုပ္ေဆာင္ရ သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မဟုတ္ေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဘက္သံုးဖက္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အဆိုပါဘက္သံုးဖက္က ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ အစီအစဥ္မ်ားကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟုပင္ နားလည္မိသည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္အဖြဲ႕မ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗံုးသံ၊ ေသနတ္သံႏွင့္ ယမ္းေငြ႕မ်ားက မျပယ္ေသး၊ မေပ်ာက္ေသးဘဲ အနံ႔ထြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ သည္ တစ္ခ်ိန္က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ အမိျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရးအရ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေစျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နိမ့္က်ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးျခင္း စေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ က႑ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆုတ္ယုတ္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္သို႔ ထိုးဆင္းလာေစခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံႀကီးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၿငိမ္းေစမည့္ရလဒ္မ်ား ယူေဆာင္လာ ေလမလား ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူတိုင္းက အားေပး၊ ႀကိဳဆို၊ ေစာင့္ဆိုင္းေနေပသည္။

စစ္မွန္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သူတို႔က ႏွလံုးစိတ္၀မ္းတြင္းမွ အမွန္တကယ္ လိုလားသနည္း။ မည္သူတို႔က စစ္မက္ ခိုက္ရန္ကို ဆက္လက္ လိုလားသနည္းဆိုသည္ကိုလည္း ဤညီလာခံက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း အေျဖေပးလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါ သည္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုးမွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာလာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငီးေငြ႔ေၾကာက္ရြံ႕လာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္၍ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ၁၉၄၇ပင္လံုညီလာခံထက္ ပိုမို၍ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ၊ သာ၍ျပည့္စံုေသာ၊ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစမည့္ ရလဒ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။