Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1250

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ရွိ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ရစျပဳလာၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လည္း လာမည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု)ကို က်င္းပသြား မည္ဟု ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕မ်ားလည္း အသီးသီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစံုရွိသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ က်င့္သံုးကာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈမရဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ ေရွးပေဝသဠီထဲက အတူတကြ ေနထုိင္လာ ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတကြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရး၊ တနည္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး မရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရာျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသာ အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အျဖစ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာငယ္စြာ ေနထုိင္ေနရသလို တုိင္းျပည္သည္လည္း အဖက္ဖက္မွ ခၽြတ္ၿခံဳက်ၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံစာရင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ဆင္းရဲၾကပ္တည္း ဒုကၡမ်ိဳးစံု ႀကံဳေနေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို အစိုးရအဆက္ဆက္ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့သည္မွာ ျပႆနာ အရင္းခံ ႏုိင္ငံေရးအရ မူလပိုင္ရွင္တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစိုးရအဆက္ဆက္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို နာမည္ဖ်က္ျခင္း၊ ခဲြထြက္ေရးသမားမ်ား ဟု ပံုေဖာ္ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲသပ္လွ်ဳိျခင္း၊ မက္လံုးေပးျမဴဆြယ္ျခင္း အမ်ိဳးစံုသံုး ေျဖရွင္းခဲ့ ေသာ္လည္း အနာတျခား ေဆးတျခား ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မူလပိုင္ရွင္တိုင္းရင္းသားအား တန္းတူ ရည္တူရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ကို ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္သူမ်ားအားလံုး ျဖစ္ရပ္မွန္ သမုိင္းသင္ခန္းစာ ယူတက္ရန္ လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မည္မွသာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မည္ကို သိနားလည္ထားၿပီးျဖစ္သလို ယင္းအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပႆနာ အေၾကာင္းအရင္းခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္းတူရည္တူ သေဘာထားရန္ လိုသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အမိႏုိ္င္ငံေတာ္ႀကီးကို အတူတကြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းစရာ မရွိသလို ေပးစရာလည္း မရွိကာ မူလပုိင္ရွင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို နားလည္အသိအမွတ္ ျပဳရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအလွမ္းေဝးကာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္လည္း ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္ေလတုိင္းေဝး ဆိုသလို ျဖစ္ေနဦးမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္ဒဏ္သင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသာ အလုိခ်င္ဆံုး ျဖစ္သလို တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ေရရွည္အက်ိဳးကိုသာ ေရွး႐ႈလုပ္ကိုင္သြားရန္ ကရင္သတင္းစဥ္က တုိက္တြန္းလိုပါသည္။