Home သတင္း KNU ကြန္ဂရက္မတိုင္မီ သစ္ေတာမူဝါဒ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဗဟိုသစ္ေတာဌာနမွ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

KNU ကြန္ဂရက္မတိုင္မီ သစ္ေတာမူဝါဒ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဗဟိုသစ္ေတာဌာနမွ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

778
ဇြန္ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ၏ ဗဟိုသစ္ေတာ႒ာနမွ ၎တို႔ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားေသာ သစ္ေတာ မူဝါဒဆုိင္ရာမ်ားကုိ လာမည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္အမီ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ဇြန္လ ၁၆ရက္မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ KNU ကြန္ဂရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီးတင္ျပၾကမည္ျဖစ္၍ လက္ရွိ သစ္ေတာ႒ာန၏ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုသစ္ေတာ ဌာနတာ၀န္ခံမန္းဘထြန္းက ယခုလို ေျပာသည္။

“အခု က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ သစ္ေတာမူဝါဒကို သက္ဆိုင္တဲ့ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္က သစ္ေတာတာဝန္ခံေတြ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီး မူၾကမ္း အေခ်ာသတ္ႏိုင္ဖို႔ သံုးသပ္တာ၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာ အႀကံ ဉာဏ္ေတြရယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကေတာ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိပါၿပီ”ဟု ၎က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာမူ၀ါဒအၾကမ္းမ်ားထဲမွ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသလုိ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကြန္ဂရက္မတိုင္မီ ၿပီးျပတ္သည္အထိ အလားတူ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း KNU ဗဟုိသစ္ေတာ႒ာနက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ KNU ခ႐ိုင္ ၇ခုမွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္ သစ္ေတာ႒ာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ KWO၊ KSNG၊ KESAN၊ KHRG တို႔အျပင္ ထားဝယ္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ CAT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ၃၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
13480331_707536386053677_1650372414_n copy
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေစာစံေငြက “အခု သစ္ေတာ ဆိုင္ရာ ေပၚလစီကလည္း ထပ္ထြက္လာဖို႔ရွိေတာ့ လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး ေကာင္းသြားဖို႔ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးပိုေကာင္းတာတစ္ခုက မူဝါဒေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သစ္ေတာထိန္းသိမ္း ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ထိေရာက္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

KNU လက္ေအာက္ခံ႒ာန ၁၄ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗဟိုသစ္ေတာ႒ာနသည္ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ား အတြင္းရွိ ျပည္သူပိုင္ေျမယာမ်ားကို ေျမဂရမ္(ေျပစာ)ထုတ္ေပးျခင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းနယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသလို ခ႐ိုင္ ၇ ခုအတြင္း ဧကေပါင္း ၇ ေသာင္း နီးပါးရွိသည့္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ ၆၈ခုကို သတ္မွတ္ေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း KNU ဗဟုိသစ္ေတာ႒ာနက ဆုိသည္။

ဗဟိုသစ္ေတာဌာနအေနျဖင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွသစ္ေတာဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ အလားတူ သစ္ေတာဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆဲြေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ယခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္ႏွင့္ ၉ရက္ေန႔မ်ားကလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။