Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

839

တိုင္းရင္းျပည္သူ အက်ဳိးတူေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆီသို႔

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔သည္ အစိုးရသစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီး႒ာန (၂၁)႒ာန အမည္စာရင္း တရား၀င္ ထြက္ရွိလာခဲ့သည့္အထဲတြင္ ထူးျခားသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး႒ာန တိုးလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အစိုးရသက္တမ္းကာလ၌ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီး႒ာနကိုမူ ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္မွသာ ထားရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၆၅၂ဦး၏ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ မဲေပါင္း ၃၆၀ျဖင့္ သမၼတရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသ အသီးသီးသို႔ ၎ခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားစာရင္းကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုစာရင္းအရ ကရင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေနသည္မွာ သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ သည္။

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လာသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းမွာ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခုဟု ေမွ်ာ္လင့္ရဖြယ္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀အတြင္း လူထုဆႏၵျဖင့္ တာဝန္ယူမည့္ အစုိးရသစ္အေပၚ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္လားဟူ၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက အားကိုးအားထား ငံ့လင့္ေစာင့္စားေနၾက သည္။ အခ်ဳိ႕က အာဏာရွင္အစိတ္အပိုင္း အမ်ားစု က်ဆံုးသြားသည့္ သေဘာေဆာင္သလိုလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ယူဆ ေနၾကေသာ္လည္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး႒ာနသံုးခုကိုမူ ေမ့ေပ်ာက္ ထား၍ မရေပ။ ၀န္ႀကီး႒ာန ၂၁ခုကို ၀န္ႀကီး ၁၈ဦးျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားမည့္ပံုစံ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ NLD ဦးေဆာင္မည့္ အစုိးရသစ္တြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈမွာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီးျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားရေက်နပ္မႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္တုိ႔ အုပ္စိုးၿပီး အဖက္ဖက္မွ ျပဳျပင္စရာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးသည့္သေဘာ မဟုတ္ဘဲ အဖက္ဖက္မွ အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ထုိသို ့တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူထုအစိုးရက ဦးေဆာင္ကာ တိုင္း ရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွသာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုး႐ံုမွ်ျဖင့္ ေျပလည္မည့္အေျခအေန မရွိေသးေၾကာင္း လြတ္ လပ္ေရးရၿပီး က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ မဆိုထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရ ျပည့္ဝသည့္သေဘာ မရွိေသးေပ။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ၿပီး သာယာဝေျပာသည့္ တုိင္းျပည္အျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လိုလားေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ ေထာင္မွသာ ေျပလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ေျပာဆိုမႈကုိ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားဟု ယခင့္ ယခင္္ အာဏာရ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကစားသူမ်ားအၾကား တံဆိပ္ကပ္ သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကသည္ကုိလည္း အစိုးရသစ္အေန ျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရန္ လိုေပမည္။ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ ေထာင္စုတည္ေထာင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးခ်က္ ႀကီးမားေန ၾကသည္။ ထိုေမွ်ာ္ကိုးခ်က္ ျပည့္၀ေစရန္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားျပည္ သူအားလံုးႏွင့္ လက္တြဲညီညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ျဖတ္ရေစကာမူ အက်ဳိးတူေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း အတာႏွစ္ကူးႏွင့္အတူ လာမည့္အစိုးရသစ္ကို ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အပ္ပါသည္။