လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ကရင္ပါတီမ်ား အမ်ဳိးသားအက်ဳိးအတြက္ စုစည္းညီညႊတ္ဖုိ႔လို

တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္ရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ မရွိမ ျဖစ္ လုိအပ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို အေျခခံသည့္ ပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနမွသာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုအလုိက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေထြေထြေသာ အမ်ိဳးသားေရးတို႔ကို နားလည္သိရွိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အ တြက္ ကရင္ပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးသဘာဝပင္ျဖစ္သည္။

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးေနာက္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကရင္ပါတီမ်ားတည္ေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သလို အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ရသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသာ တရားဝင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရ စီအေရး၊ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ မလႈပ္ရွားခဲ့သလို စည္း႐ံုးေရးအားနည္းၿပီး၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦး ဝင္မၿပိဳင္ႏုိင္ျဖစ္ကာ ဖ်က္သိမ္းခံလုိက္ရၿပီး သမုိင္းမလွ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိသည့္အခါ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါ တီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ ေပၚထြက္လာသလို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါ တီတုိ ့တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီတို႔ကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ထပ္မံ ထူေထာင္ခဲ့သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ထပ္မံ တည္ေထာင္ခဲ့ ရာ လက္ရွိ ကရင္ပါတီ ၆ခုအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

၎ပါတီ ၆ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုသည္။ ကရင္လူထုအေနျဖင့္ ယင္းပါတီ ၆ခုတြင္ အစိုးရအလိုက်သာ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သည့္ ပါတီအမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳကာ အားကိုးအားထားျပဳမႈ အားနည္းခဲ့ သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အ႐ံႈးရလဒ္သာ ေထြးပုိက္ခဲ့ရသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ သည္။

ကရင္လူထုက ကရင္ပါတီ မ်ားျပားေနျခင္းကို မလုိလားၾကဘဲ အမ်ဳိးသားေရးကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ပါတီတစ္ခုကို သာ လိုလားေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လူထုအက်ဳိးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ရ မည့္သေဘာရွိသည့္အတြက္ ကရင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အတိက္ကာလက အားနည္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ကာ စုစည္းညီ ညြတ္ကာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ၂၀၁၂ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပုိင္း ကရင္ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေသာ္လည္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ လက္ ရွိတြင္လည္း တေက်ာ့ျပန္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေပါင္းစည္းေရးကို မူအရ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ရာ ေကာင္း မြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ေပရာ အမ်ဳိးသားေရး အမွန္တကယ္လုပ္မည္ဆိုပါက ကနဦး ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္ေရးကို ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ကာ လူထုလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ေရးအတြက္ ကရင္ပါတီ ၆ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႔အတၱ၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အာဏာရွင္အလိုက် ရပ္တည္ခဲ့မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆုိေစ အတိက္က ရွိခဲ့ဖူးသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း မခိုင္မာသည့္ ပါတီမ်ားမျဖစ္ေစေရး သတိျပဳလုပ္ေဆာင္သြားရန္ တုိက္ တြန္းလိုက္ရပါသည္။