Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

886

႐ိုးရွင္းသည့္မဲစာရင္းသာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြတ္လပ္မွ်တမႈရလဒ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ တိက်ေသခ်ာသည့္ သေဘာတူ လက္ မွတ္ေရးထိုးမႈ မရရွိေသးေသာ္လည္း တိက်ေသခ်ာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၀ေက်ာ္က မိမိတို႔ပါတီ၊ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း/ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကာလလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

အလားတူ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသဲၾကားက မဲတစ္ျပားကို ဆႏၵမဲ ေပးသူမ်ား၏ အေျခခံမဲစာရင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဲစာရင္း ေၾကာ္ျငာဆိုင္းပုဒ္မ်ားျဖင့္ ကပ္ထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမွာ ေက်းလက္ေဒသမဆိုထားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္မ်ား၌ပင္လွ်င္ အေရအတြက္ နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္၌လည္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားက လူထုအတြင္း လက္ လွမ္းမီသမွ် ကြင္းဆင္းၾကကာ မဲဆႏၵရွင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရွင္းလင္း ေနၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါ ျပည္တြင္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေရြး ေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သို႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

၎ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေျခခံမဲစာရင္းကို ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္မွ ၂၁ရက္အထိ ေၾကာ္ျငာခဲ့စဥ္က အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအလုိက္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္သူ မိသားစု၀င္အမည္မ်ားကို သြားေရာက္ရွာေဖြရ မခက္ခဲခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈ မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းကို ထပ္မံေၾကညာရာ မိသားစုအလိုက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမည္ပါ ဗ်ဥ္း အကၡရာအလိုက္ ပံုစံေျပာင္းထားရာ ယခင္တစ္ေခါက္ မဲစာရင္းအမည္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ထပ္မံ၍ စာရင္း ေပ်ာက္ေန၊ ကြာဟေနျပန္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈ၊ ကြာဟမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေအာက္ေျခ ေက်းလက္ေက်းရြာမ်ားရွိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္အတြင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္း သားျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မည္သို႔ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္နည္း။ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ လူထုစိတ္၀င္စားမႈမရွိေအာင္ ႐ိုက္ခ်ဳိးထားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို လႊမ္းမိုးထားမႈမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့အေရးႏွင့္ ကင္း ေ၀းေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအခ်ဳိ႕၏ အမည္မ်ား အစုအေ၀းလိုက္ က်န္ရစ္ ခဲ့ပါက အနည္းဆံုး ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ထိုအမည္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ (၇)ရက္ထက္ ေနာက္မ က်ေစဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲ မဲစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေစရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စိတ္၀င္စားကာ အခ်ိန္မီ သိရွိနားလည္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အားနည္းေနဆဲပင္ရွိေနေပရာ မၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တကာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရလဒ္ ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ပါမည္လားဟူ၍သာ UEC သို႔ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္။