Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

658

ညီေနာင္ခ်င္းခ်င္း ညီညႊတ္ ယိုင္းပင္းဖို႔ဆိုလွ်င္…

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (EAOs SD) ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) တို႔ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့အၿပီး SD က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးေနခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဇူလိုင္တစ္လလံုး၌ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ ႏွင့္ အစိုးရတပ္၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်င္း ခ်င္း စသည့္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွာင္တခင္ ျဖစ္ပြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အျဖစ္အ ပ်က္ကမွ် အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေကာင္းသတင္းမရွိေပ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲသံညံေနခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ အပစ္ရပ္ကာလကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ေက်ာ္အတြင္း ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံမ်ား မရွိေတာ့သေလာက္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ႀကိမ္မီးအံုးပမာ ေလာင္ကြ်မ္းလာခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ အေျခ အေနမ်ားမွာ ပို၍ ႐ႈတ္ေထြးနက္နဲလာသည္။ ဤသည္ကို ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ထပ္ဆင့္ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈမ်ား ျဖင့္ ပဋိပကၡ အလံုးစံုကို အာဃာတကင္းစြာ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးကို ရည္ေမွ်ာ္လ်က္ ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းသြားသင့္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNO)က ေကာ္သူးေလ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားထံ ေပးပို႔ခ့ဲသည့္ ေမတၱာ ရပ္ခံစာ၌ ေတာ္လွန္ေရးကာလ အဆက္ဆက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးက႑မ်ားအထိ ဦးေဆာင္လမ္းျပခဲ့မႈအေပၚ ေလးစားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ႏွစ္ဦးမွစၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ စိတ္လိုက္မာန္ပါေသာ္လည္းေကာင္း၊ နားလည္မႈမွားယြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ ခဲ့ရသည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္း ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုအတြင္း ညီညႊတ္မႈ အင္အား ေလ်ာ့ရဲလာမႈကို အျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈႀကီးစြာျဖင့္ ယခုလို ေဖးမ ကူညီ သတိေပး ေထာက္ျပတိုက္တြန္းမႈမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္င့ံၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး လႊမ္းၿခံဳခံစားႏုိင္ေသာ အေျဖေကာင္းတစ္ခုရသည္အထိ အာဃာတမ်ား ေဘးဖယ္ထားကာ ေသခ်ာစြာ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးသြားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ဘ၀ကို သမိုင္းတြင္စြာ အလွျခယ္သူမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေမာ္ ကြန္းထိုးခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း လူမ်ဳိးစုတူ အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း၊ တဖြဲ႕တည္းအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈ၊ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားက မိမိ တို႔အား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လိုလားသူမ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစသည္ကို စကၠန္႔မလပ္ သတိခ်ပ္ရန္မွာ အမ်ဳိးသားေရး သတိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသားေရး သတိတရားမ်ားႏွင့္အညီ ကရင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူထုၾကားက ေပါက္ဖြားလာသည့္ အသီးသီးေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း လူထု၏ ကိုးစားယံုၾကည္မႈ၊ ဘ၀တူ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွလံုးသားမွ ျဖစ္တည္လာေသာ ညီညႊတ္မႈ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ညီေနာင္အခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းသြားၾကေစခ်င္ပါသည္။