Home သတင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

226

ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖုိ႔ အေျခခံေကာင္းမ်ား လိုသည္

ခိုင္မာသည့္အရာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလွေပ သည္။ ကနဦးအစတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္(ေဖာင္ေဒးရွင္း) မခိုင္ခံ့ေသာ မည္သည့္တည္ေဆာက္မႈမ်ဳိးမဆို တာရွည္ခံမႈကို အာမခံ ကာ တိုင္းထြာ၍မရ။ ထိုနည္းတူ တိုင္းျပည္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဥပေဒ ျပဳေရးစနစ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမွာ မူလ အေျခခံေကာင္းမ်ားမရွိပါက လတ္တေလာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမွာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႔ရာ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနေပလိမ့္မည္။

ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး ဆင္းရဲနိမ့္က်စြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ ျမန္မာျပည္ဖြား တုိင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ကို ငတ္မြတ္လိုလား၊ ေတာင္းတၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္။ ထို႔အျပင္ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အဖက္ဖက္မွ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနခဲ့သည့္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ မတိုးသာမဆုတ္သာ၊ မလူးသာမလြန္႔သာ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္တည္လာေသာ ေရခံေျမခံႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္တို႔၏ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကြဲျပားၾကသည့္အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံတကာ နည္းတူ ပံုတူ ကူးခ်၍မရ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အမွန္ကို တူညီလက္ခံကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားလိုသည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ဦးစြာ ရွိဖုိ႔လိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလဒ္အ ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ကိုယ္စားျပဳ NCCT ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အ တြက္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးေသာ္လည္း အခ်က္အားလံုးကို သေဘာတူခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သင့္ သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကိစၥ၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ၾကားကာလအစီအစဥ္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ သေဘာတူျခင္း မဟုတ္ေသးဘဲ က်န္ရွိအခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တုိင္က ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီးဟု ေျပာသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕က လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း လက္မွတ္ထိုး ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရန္ မၾကာခဏ တုိက္တြန္းေျပာဆိုေနသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပန္ဆန္း(ပန္ ခမ္း)ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ပါဟု ကတိကဝတ္ကို ေပးခဲ့ကာ အာမခံခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္ မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ကို အာမခံေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို မဆိုထားႏွင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရက တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားခဲ့သည့္္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္ တစံုတရာမွ မရွိေသးသည္ကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအသိပင္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ျပည္မေန ျပည္သူျပည္သားအားလံုး လိုလားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္ၿမဲဖို႔ရာအတြက္ လက္ရွိအစိုး ရႏွင့္ အေျခခံက်သည့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါေနသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ စည္း အခ်င္းခ်င္းၾကား၌လည္း ဘ၀တူခ်င္း အျပန္အလွန္ ယိုင္းပင္းမႈ တည္ေဆာက္ကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ား မရွိေစ ရန္ က်င့္ႀကံလုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီတူရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး အာမခံခ်က္ ခ်မွတ္ထားႏုိင္ေရး၊ အမ်ား သေဘာတူလက္ခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေရး စသည့္အေျခခံအခ်က္မ်ားရွိမွသာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။