Home ေဆာင္းပါး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ယူရမည္ေလာ – နာခံမႈျဖင့္ ယူရမည္ေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ယူရမည္ေလာ – နာခံမႈျဖင့္ ယူရမည္ေလာ

439

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ရက္)

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလ်င္အျမန္ ရရွိခံစားလိုၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရရွိလာသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကိုလည္း အစဥ္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေစလိုၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမႈပ်က္ျပားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ဘာေၾကာင့္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရသနည္း။ ျပည္တြင္းစစ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် သက္တမ္းရွည္ၾကာေနရသနည္း။

ျပည္တြင္းစစ္မီးဘာေၾကာင့္ေတာင္ေလာင္ခဲ့ရသနည္း။
ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူရည္တူမရွိျခင္းသည္ ျပ ႆနာ၏ အေျခခံအၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ မညီမွ်ေသာ တန္းမတူေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တန္းတူရည္တူ ရရွိေစ ရန္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေန၍ အုပ္စိုးသူမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္ကို အုပ္စုိးသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္ျဖင့္အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ျပန္သျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္စြဲကုိင္ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး စတင္ ေပါက္ကြဲေတာက္ ေလာင္ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် သက္တမ္းရွည္ၾကာေနရသနည္း။
အေျခခံအားျဖင့္ေျပာရရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဟု သေဘာမထားသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တန္း တူရည္တူထား မေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ဤမွ် သက္တမ္းရွည္ၾကာေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ား သည္ ျပည္္တြင္းစစ္ကို အျပဳတ္တုိက္သည့္နည္း၊ လက္နက္ခ်အည့ံခံေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ အဓိကထား ေျဖရွင္းခဲ့ၾက သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ (ဖဆပလ)အစုိးရ၊ (ပထစ)အစိုးရ၊ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ)စစ္အစိုးရ၊ (မဆလ)အစုိးရ၊ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ၊ (သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔) အစုိးရ စသျဖင့္ အုပ္စုိးသူအစိုးရ အဆက္ဆက္တုိင္ေအာင္ မရွိႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရ သည္။

(NCA) စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ၿပီလား။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိမာန္သုိ႔ သြားရာလမ္းျပေျမပံုကို ေအာက္ပါေျခလွမ္း ၃ဆင့္ျဖင့္ လြယ္လြယ္႐ိုး႐ိုး စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ပထမအဆင့္ – ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ား တစ္တုိင္းျပည္လံုးတြင္ ရပ္ဆုိင္းထားေရး
ဒုတိယအဆင့္ – ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔အညီ တန္းတူရည္တူ ေျဖရွင္းေဆြးေႏြးေရး
တတိယအဆင့္ – ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေရးမူမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ကာ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ထုိလမ္းျပေျမပံုအတုိင္း ယေန႔အေျခအေနကို ခ်ိန္ထုိးစဥ္းစားမည္ဆုိလွ်င္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ေသနတ္သံမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံမ်ား၊ ေလ ယာဥ္ပ်ံေပၚမွ ႀကဲခ်ေနသည့္ ဗံုးသံမ်ားက အထင္အရွား သက္ေသခံေနပါသည္။

(NCA)စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္းမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ (NCA) စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆုိင္းရြာ၊ ကိုးကြက္ရြာတုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကန္႔ေဒသ၊ ခုတ္ထန ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္း၊ဖားကန္႔၊ ဗန္းေမာ္၊ မန္စီ၊ မိုး ေကာင္းေခ်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ား တစ္တုိင္းျပည္လံုးတြင္ ရပ္ဆုိင္းထားေရး ဆိုသည့္အဆင့္ကိုပင္ ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိမာန္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ မည္မွ်လိုေသးသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၃၁ မတ္၊ ၂၀၁၅ရက္ေန႔က (NCCT) ႏွင့္ (UPWC) တို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္မွာ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္”ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းမဟုတ္ “စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း”ကိုသာ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၾက ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည့္ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစကားပါးရာ တြင္ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။ မိမိမလိုလားသည့္အခ်က္ကို ေမွးမွိန္၍လည္းေကာင္း၊ မိမိလို လားသည့္အခ်က္ကို လိုရာဆြဲ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေျပာဆုိေရးသားျခင္းမ်ားကိုမူ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

တကယ့္အျဖစ္မွန္မွာမူ တႏွစ္ႏွင့္ငါးလအတြင္း တရားဝင္ (၇)ႀကိမ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ အလြတ္သေဘာ (၂၂)ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီး “စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ညႇိႏိႈင္းျပဳစုေရးဆြဲၿပီးစီး”ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ေနမႈ မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုပင္ တိက်ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို တန္းတူရည္တူ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏုိင္ေရးဟူေသာ ဒုတိယအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ပါ လိမ့္မည္။ ထုိဒုတိယအဆင့္တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္တေလာႏွင့္ ေရရွည္အာမခံခ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ၊ ညႇိႏိႈင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ သေဘာတူ ခ်မွတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ တကယ့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလင္းတန္းေတြ” ေပၚထြက္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသုိ႔မဟုတ္လွ်င္မူ ပါးစပ္ကေန ေျပာေကာင္းသျဖင့္ ေျပာေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံလ်ပ္ေတြသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
သဘာဝက်စြာပင္ ပထမအဆင့္၌ မပီျပင္ဘဲ ဒုတိယအဆင့္သုိ႔ မတက္လွမ္းႏုိင္ပါ၊ ထုိ႔အတူ တတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗိမာန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေရးသည္ မည္မွ်ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ကို အလြယ္တကူပင္ သိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ (NCA) မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး ထပ္မံ အတည္ျပဳ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည့္ “တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ၆ခ်က္ကို လိုက္နာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ဆြဲကိုင္ထားမယ့္ မူဝါဒ ၆ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဆိုသည့္စကားကိုမူ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

သူ႔ေျပာစကားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္
၁။ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး”သည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းစရာမလို၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားမူ ၆ခ်က္ကို လိုက္နာႏုိင္လွ်င္ရမည္။
၂။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားမူ ၆ခ်က္ကို အၿမဲဆြဲကိုင္ထားမည္၊ အေလ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ ထိုအခ်က္ ၂ ခ်က္အေပၚမွ ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူႏုိင္ပါသည္။
“ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ မရရွိႏိုင္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားမူ ၆ခ်က္ကို လိုက္နာႏုိင္လွ်င္ ရမည္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား
၁။ ဧရာဝတီဝက္ဘ္ဆုိဒ္သတင္း (၃၁-၃-၂၀၁၅) “NCA မူၾကမ္း လက္မွတ္ထုိးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မူ ၆ခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ ဟု NCCT ဆို”
၂။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁-၄-၂၀၁၅)
၃။ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၇-၄-၂၀၁၅)
၄။ “NCA မူၾကမ္း သေဘာတူေပမဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ရွိေန” (VOA)သတင္း (၇-၄-၂၀၁၅)