Home ေဆာင္းပါး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဘာေတြ အဓိက လုိအပ္သလဲ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဘာေတြ အဓိက လုိအပ္သလဲ

825

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္)

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေနအထားသည္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလည္းမျဖစ္၊ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးက လည္း မေရရာမေသခ်ာ၊ (NCA) လက္မွတ္ ထုိးၾကရန္ဆုိသည္မွာကလည္း ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွန္းမသိ။

ယင္းသို႔ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာ၊ မေရရာ မေသခ်ာေသာ၊ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွန္းမသိေသာ အေနအထားမွ “၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ”ကို လွမ္းေမွ်ာ္ေနၾကျပန္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးေနသူေပးၿပီး ေလပင့္ေပးသူမ်ားက ေလပင့္ေနၾကျပန္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ ေျပာဆိုေနသူမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုး ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေျပာဆုိသူမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္။ “လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး အင္တုိက္အားတုိက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ခု ႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ စည္းကိုက္ဝါးကိုက္ လုိက္ပါလာသည္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္ ၆ခ်က္ပါသည့္ “၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိေပးေၾကညာခ်က္”ျဖစ္သည္။ ထု႔ိအျပင္ ၁၆ ဇန္နဝါရီရက္စြဲျဖင့္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္း႐ံုးေရးဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္” ဆုိ သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ “ေၾကညာခ်က္မ်ား” ထုတ္ ျပန္၍ ႏုိင္ငံေရးငါးမွ်ားေနသည္။

ထုိေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရး” ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို တမင္တကာ မ်က္ေျချပတ္ေစၿပီး “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”ျဖင့္ အာ႐ံုလႊဲျခင္း၊ အတင္းေမာင္း သြင္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို တမင္ရည္ရြယ္လ်က္ က်ံဳးသြင္းေနသည္မွာလည္း ထင္ရွားေနပါသည္။ “၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ”ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီက “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ မပါဝင္သကဲ့သို႔ ျပဳမူမွာ၊ သပိတ္ေမွာက္မွာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၃ေနရာပဲ “စတိ”သေဘာ ဝင္ေရာက္မွာကို လက္ရွိအစိုးရက စုိးရိမ္ပံုေပၚေနပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူက “ဥပေဒအရ တရားဝင္ ေၾကညာရမယ္”၊ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”အေပၚ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီ၏ သေဘာထားကို ေျပာမည္ဟု တုန္႔ျပန္ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကို ေျပာၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စသည္တုိ႔ကို တစ္ဆက္တည္း ေျပာရမည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ မရပါ။

ျပည္သူလူထု၏ ႏုိ္င္ငံေရးအေျမာ္အျမင္

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကိုေျပာလွ်င္ ပထမဆံုး ေျပာခ်င္သည့္အခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္ (မဆလေခတ္မွ အပ) မည္သည့္ ပါတီကို မဲေပးရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား မဲေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ႀကီးျမတ္ေသာႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အနီးအေဝး သမုိင္းကို ေခတၱခဏမွ် ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လိုက္ပါ။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္က ပင္းသည့္ “တည္ၿမဲ(ေဆြ-ၿငိမ္း)”ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး “လူတည္ၿမဲ- မဲသန္႔ရွင္း” ဟုဆိုကာ “သန္႔ရွင္း(ႏု-တင္)”ကို အသဲၾကားက မဲတျပား ေပးခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္သေလာ။
“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ” တြင္လည္း အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပီျပင္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ (တစည)ကုိ စီးခ်င္းထိုးၿပီး (ဒီခ်ဳပ္ပါတီ)ကို မဲေတြ စုပံုေပးခဲ့ၾကသည္။

“၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ”တြင္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကၿပီး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လက္မွတ္ ၅သန္းနီးပါး (၄၉၄၁၉၉၈) ေရးထိုး၍ ဆႏၵျပသခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ အဘယ္ေသာအခါက တာဝန္မေက်ခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ကာလ အဆံုးအျဖတ္ မွားခဲ့ဖူးပါသလဲ။ ျပည္သူလူ ထုတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ခ်ီ၍ မွားေသာ အမွားမရွိႏုိင္ပါ။ ၾကားလည္းမၾကားဖူးပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္အေနျဖင့္ေတာ့ အမွားအယြင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ မွားတတ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (ဝါ) ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ ျပည့္ဝပီျပင္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ “ထန္းလ်က္လံုး ေခြးလ်က္သကဲ့သုိ႔” အေဟာသိကံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ ဘယ္သူေတြမွာ တာဝန္ရွိသလဲ။

“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ဖ်က္ဆီးသူ တရားခံနံပတ္တစ္မွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရျဖစ္သည္ဟု လက္ညွိဳးထုိးလွ်င္ ထုိသုိ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာကို လည္စင္းငံု႔ခံခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ ဒုတိယတာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ “ျပည္သူလူထုမွာ တာဝန္ရွိ တယ္”၊ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမွာ စုိးရိမ္တယ္” ဆိုသည့္စကားမ်ားကို ခဏခဏေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အထင္အ ျမင္ေသးသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။

ျပည္သူလူထု၌ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားေတြရွိေန၍၊ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းခ်င္းရာေတြ သိျမင္နားလည္ေန၍ ယင္းသုိ႔ အေျမာ္အ ျမင္၊ အဆံုးအျဖတ္၊ မွန္ကန္ေနျခင္း၊ ျပတ္သားေနရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရင္စည္းခါးစည္းခံစားခဲ့ရေသာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝ၏ ခံျပင္းနာ က်ည္းဖြယ္ရာမ်ားက သင္ၾကားေပးျပသေပး၍ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊ အမွန္ႏွင့္အမွားကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ခြဲျခားႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထု၌ ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ မရွိပါ။ သူတုိ႔အေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္သူမွန္သမွ်ကို လြန္စြာမုန္းတီးရြံရွာၿပီး သူတို႔အေပၚ ေကာင္း က်ိဳးျပဳမည့္သူကို အစဥ္ေလးစား ခ်စ္ခင္၊ ေမွွ်ာ္လင့္ႀကိဳဆုိၾကပါသည္။ တန္ဖုိးထားၾကပါသည္။ သူတုိ႔အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏုိင္ မည့္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ သူတုိ႔ကာယဉာဏလုပ္အားျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ သမွ်အေပၚ လုပ္ကိုင္သည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ပုိင္ဆုိင္ခံစားရရွိႏုိင္မည့္ ေခတ္ႏွင့္ဘဝကိုသာ ေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တၾကပါသည္။

ထိုေခတ္၊ ထိုဘဝ၊ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ထုိဆႏၵတုိ႔သည္လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အမွ် ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကေသာ၊ ေတာင့္တေနခဲ့ ၾကေသာ ဆႏၵမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ထိုဆႏၵသည္ယေန႔ထိ မျပည့္ဝေသးပါ။ ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္သူလည္း မရွိေသး ပါ။

ျပည္သူမ်ားသည္ “တည္ၿမဲ”မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ညစ္ပတ္တာ၊ အေကာက္ႀကံတာကိုသိပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္ “သန္႔ရွင္း”ေတြ မူမမွန္ တာ၊ လူပါးလုပ္တာလည္းသိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ “တည္ၿမဲ” – “သန္႔ရွင္း” ႏိႈင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ႀကံဳႀကိဳက္လာေသာအခါ နည္းနည္း ပို၍သက္သာေသာ “သန္႔ရွင္း”ကို ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္း၊ မဲေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “အေကာက္”ထဲမွာ နည္းနည္း “ေကြး”သူ ကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကရသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

(မဆလ)ေခတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဘာမွ်ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ (မဆလ)တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ရင္စည္းခါး စည္းခံခဲ့ၾကရသည္။ မခံႏုိင္ေတာ့သည့္အဆံုးတြင္ “၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး”ျဖင့္ အံတုရင္ဆုိင္ကာ တပါတီအာဏာ ရွင္စနစ္အား တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ယင္းေနာက္ “၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ”တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို ျပတ္ သားစြာ ေရြးခ်ယ္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုလည္း ျပည္သူမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆုိသည္ကို ႀကံဳႀကိဳက္ရဦးမည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မည္သူ႔ကို မဲေပးရမည္နည္း။ ျပည္သူမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔သေဘာထားကို ကနဦး ျပသထားခဲ့ ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားထံ ႐ိုးရွင္းသည့္ သတင္းစကားသာေျပာၾကားေပးပါ။ ျပည္သူမ်ားသည္ ရဲရင့္စြာ၊ ျပတ္ သားစြာ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အဆံုးအျဖတ္မွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဆံုးအျဖတ္မွားလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ပူပင္ေၾကာင့္က် စိုးရိမ္ေနစရာ မလိုပါ။ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္၏ ေႂကြးေၾကာ္သံကဲ့သုိ႔ပင္ “ျပည္သူခ်စ္လွ်င္ – ကဗ်ည္းတင္မည္”။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ဆင္ဘဲ ျပဳလုပ္မည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကို အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔မွ်လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တဖို႔ဆုိလွ်င္ –
– အၾကင္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ျပည့္ဝေစရမည္။
– ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုက ေလးစားၾကည္ညိဳသူမ်ား၊ သမာသမတ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။

အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ျပည့္ဝေစရမည္

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”သည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း ျပည့္ဝျခင္းလည္း မရွိသလို ကိုက္ညီျခင္းလည္း အလ်ည္းမရွိပါ။ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း ဆုိသည္မွာ အလြယ္တကူေျပာရလွ်င္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ နယ္အလိုက္ ျပည္သူမ်ားကဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ေျပာရလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ ခံသူ မဟုတ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ေစျခင္း မျပဳရ။

ျပင္ဆင္ေရးေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားသည္ ထိုအႏွစ္သာရကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”အတြင္း တိတိက်က်၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ထည့္သြင္းေပးႏုိင္မည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ယင္းအႏွစ္သာရ ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ျပင္ဆင္ေရးသည္ လည္း အမည္ခံ ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္လိမ့္မည္။

တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုက ေလးစားသူမ်ား၊ သမာသမတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သစ္

ဦးတင္ေအး ဥကၠ႒တာဝန္ယူထားေသာ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀက့ံဖြံ႔အစိုးရစိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ေကာ္မရွင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးတင္ေအးသည္ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တံတားဦးၿမိဳ႕ နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့ၿပီး မက်င္းပဘဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ျခင္း။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ အာဏာသိမ္းမည့္စကားကို ေျဗာင္အတိအလင္းေျပာေနသူ၊ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဝင္ ေရာက္ေနရာယူထားသည့္ စစ္သား ၂၅%ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အတိအလင္း ကာကြယ္ေထာက္ခံေျပာဆုိေနသူလည္း ျဖစ္ ပါသည္။

ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ရႈေဒါင့္က ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈႏွင့္ သမာသမတ္ရွိမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ ပ်က္ျပားေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအရ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ လက္ရွိ “ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္” တစ္ဖြဲ႔လံုးအား မည္သုိ႔မွ် ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာအေၾကာင္း မရွိပါ။

သုိ႔ပါ၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုက ေလးစားသူမ်ား၊ သမာသမတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အသစ္ ျပန္ လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္ မုခ်လိုအပ္ပါသည္။

“၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ”ကို “ႏုိင္ငံေရးအရအႏွစ္သာရရွိၿပီးအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား” မျပဳလုပ္ဘဲ “၂၀၀၈အေျခ ခံဥပေဒ”အား အႏွစ္သာရရွိရွိ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမရွိဘဲ မျပဳလုပ္သင့္ ေခ်။

ဤေနရာတြင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမျပင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဆုိလွ်င္ တစံုတရာ လြတ္လပ္ခ်င္ လြတ္လပ္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟူ၍ ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၏ စကားကို အမွတ္ရမိပါသည္။

ညြန္း
– ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁-၁- ၂၀၁၅)
– (၁-၁- ၂၀၁၅) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အသိေပးေၾကညာခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ – ၅
– (၁၇-၁-၂၀၁၅) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္ ၊ စာမ်က္ႏွာ – ၃
– (၁၃- ၁- ၂၀၁၅) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃/၀၁/ ၂၀၁၅