Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

835

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ဖက္ဒရယ္အေရးအရာ

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုလားကာ အစိုးရႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရလက္ထက္က အမ်ားျပည္သူဆႏၵမပါဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တစ္ဖက္သတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုဖြဲ႕ စည္းပံုျဖင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသာ စစ္အစိုးရ အသြင္ေျပာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း ၎တို႔လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာအစိုးရ မ်က္ေမွာက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုသည္မွာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေဒ သႀကီးမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စီရွိေနၿပီး ထိုတည္ေဆာက္ပံုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္ အာ ဏာႀကီးသံုးရပ္ကို ဗဟိုကသာလွ်င္ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒ ရယ္ပံုစံမွာမူ ျပည္နယ္၊ တိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕က မိမိနယ္ေျမေဒသကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားလိုသည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ရာ အမည္နာမ သံုးႏႈန္းမႈသာတူညီၿပီး အႏွစ္သာရက မတူကြဲျပား ျခားနားေနေပသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MPC တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည့္ “ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုုယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ေရး”အခ်က္ပါ အ ေျခခံမူမ်ား – အခန္း(၁)ကို အစုိးရဘက္က သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ကို မသိရွိရေသးသလို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားရမည့္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ကလည္း က်န္ရွိေနေပ ေသးရာ ပန္းတိုင္သို႔သြားရာ လမ္းစေလးမွ်သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕-NCCT ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည့္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ-UNFC ကလည္း ၎တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၾသ ဂုတ္လ ၂၅ရက္မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး အေျပာင္းအလဲကာလက မြမ္းမံျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ညီလာ ခံႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းပင္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕-UNA၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ရာ ဤသည္မွာ ဖက္ဒရယ္အေရးကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

အလားတူ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၄၃၆ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ လက္မွတ္ေရးထိုး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို စိုင္းျပင္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္အျပင္ဖက္က ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈပံုေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံ၏ အေရးအရာတိုင္း တြင္ ပါ၀င္ရန္မွာ ေတာႀကိဳအံုၾကား ၿမိဳ႕မ်ားပါမက်န္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမိုက ေရစီထြန္းကားမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လဲြေခ်ာ္မႈမရွိေစေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအျပင္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ က်ရာက႑မ်ားကေန၍ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာ အသိစိတ္ရွိရွိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။