Home ေဆာင္းပါး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္၊ အသစ္ေရးဆြဲၾကရမည္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္၊ အသစ္ေရးဆြဲၾကရမည္

1532

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ရက္)

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆက္လက္ တည္ရွိေနသမွ် စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မည္သုိ႔မွ် ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ေၾကာင္း အားလံုးက သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ ၍ “ျပင္ဆင္ေရး” ႏွင့္ “အသစ္ေရးဆြဲေရး” နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ကြဲျပားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ “ျပင္ဆင္ေရး”နည္းလမ္းဘက္ကမွ အသာ ရရွိသြားခဲ့သည္။ “ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္း”သည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါ့မည္ေလာ။ ယင္းအခ်က္ကို ေလ့လာဆန္း စစ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

“ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္း”ျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ “ျပင္ ဆင္ေရးနည္းလမ္း”သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ အလုိက်မွသာအလုပ္ျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အင္အားအခ်ဳိးအစားကလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ ကာခ်ဳပ္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္အေနအထား ျဖစ္ သည္။ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္လည္း ကြဲျပားေနၾကျပန္သည္။ လက္ေတြ႔က်သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေထာက္ျပပါမည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ပင္ရင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ရန္သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားပါ ဥပေဒျပဳခြင့္မ်ားကိုသာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔တုိ႔အၾကား အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳျပင္ဆင္ျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္”ဟု ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ ၏အာေဘာ္ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ထုတ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားတြင္ ေျဗာင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုခ်က္မွာ ျပင္ဆင္ၾကမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရကို လံုးဝမထိခုိက္ေစဘဲ။ အေပၚယံ အသြင္ သ႑ာန္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ၾကဟူ၍ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏အႏွစ္သာရဆုိသည္မွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္ စု၏ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊စစ္ေရး အစရွိသည့္ အဓိကက႑မ်ားကို ထာဝစဥ္ အုပ္စီးထားေရးသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအႏွစ္သာရကို ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအသြင္ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထပ္မံေဖာ္ျပလိုသည့္ သာဓကတစ္ခုမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ မဇၩိမသတင္းစာ(အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၅၅)၌ ပါရွိေသာ ႀက့ံဖြ႔ံအမတ္ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မ ၇ခု ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ထုိပုဒ္မ ၇ခု ဆုိသည္ မွာလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကက်သည့္ ပုဒ္မေတြ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ မျပင္ဆင္လိုသည့္ပုဒ္မ ၇ခုမွာ “ပုဒ္မ ၆(စ)၊ ပုဒ္မ ၄၂(ခ)၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)၊ ပုဒ္မ ၃၃၇၊ ပုဒ္မ ၃၃၈၊ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၄၄၆ တို႔ျဖစ္သည္။
1383638_730649190282406_658515408_n
ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပလိုသည့္ သာဓကမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္ေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (အ႒မေန႔)၌ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာပင္ျဖစ္သည္။ ထို အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအနက္ မျပင္ဆင္ဘဲထားရွိရန္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၇ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအ တုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

– အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၆(စ)
– အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၄၂(ခ)
– အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉(စ)
– အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၃၇
– အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၃၈
– အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆
– အခန္း (၁၄) ပုဒ္မ ၄၄၅ တို႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြက္ (၁၀၉)ဦးေကာ္မတီ၊ (၃၁)ဦးေကာ္မတီ စသျဖင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သမွ် ေကာ္မတီတုိင္းတြင္း ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားသည္ အနည္းစုသာျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနၿပီး ဖြဲ႔စည္းသမွ် ေကာ္မတီတြင္ အမ်ားစုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္ ႀကံ့ဖြ႔ံအမတ္မ်ားႏွင့္ စစ္သားအမတ္မ်ားကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ေခ်။ သုိ႔ပါ၍ ယင္း ေကာ္မတီမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပလာမည့္ ျပင္ဆင္ေရးဆိုသည္မွာလည္း ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္ ကာခ်ဳပ္တုိ႔ စိတ္ ႀကိဳက္အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ဤအေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဒီခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီမွ အမတ္မ်ားသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး”၏ အေရးမလွႏုိင္သည့္ အေနအထားကို ကိုယ္ပုိင္အေတြ႔အႀကံဳ ျဖင့္ သိျမင္သေဘာေပါက္လာၾကပံုေပၚပါသည္။

သုိ႔ျဖင့္ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ လက္မွတ္စုေဆာင္းပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လႈပ္ရွားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ KNU ကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒တုိ႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤအခ်က္မ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသလာသည့္အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခု တည္းသက္သက္ျဖင့္သာ စခန္းသြားၾကမည္ဆုိလွ်င္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ကာခ်ဳပ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးသမွ်ႏွင့္သာ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲၾကရ ေတာ့မည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကလည္း ပို၍ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား သည္ (ေနသူရိန္လူထုအစည္းေဝးႀကီး)ကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လူထုအစည္းအေဝး ႀကီးတစ္ရပ္ စည္း႐ံုးေခၚဆုိကာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူ မ်ားကို ခ်မွတ္သြားသင့္ၿပီး ထိုအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္သည္။