Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1013

စာတစ္ပုဒ္ေကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ စီးဆင္းၿမဲပင္ျဖစ္ေပရာ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္း၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား မွ သင္ခန္းစာႏွင့္ အတုယူစရာမ်ားကုိ ေခတ္ေရစီးက သယ္ေဆာင္လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း သ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အတန္ငယ္ ရွိလာရာသည့္အေပၚ ယေန႔ “ဖယ္ဒရယ္”ဟူေသာ အသံ မ်ားကိုလည္း စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ ျမင္၊ ၾကားေနရပါသည္။ “ဖယ္ဒရယ္”ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာ ခ်ဳပ္မွအစျပဳ၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ေဆာင္႐ြက္စဥ္ကာလ ရွမ္းျပည္နယ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူရင္းေဒသသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေဝါဟာရစကားျဖစ္သည္ကုိလည္း သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ေနခဲ့ရသည္။

“ဖယ္ဒရယ္”သည္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပင္ျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ျမႇဳပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ”စာခ်ဳပ္ပါ အပုိဒ္ (၅)အရ “ျပည္နယ္မ်ား ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရန္”ဟု ဆိုသည္။ ယင္း“ဖယ္ဒရယ္”အတြက္ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္မေပၚေပါက္မီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း အစရွိေသာ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ၊ နယ္စပ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လြတ္လပ္ေရးႀကီးရၿပီးေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ကာလေလာက္မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားၾက ရန္ အေပးအယူ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရၿပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ သမုိင္းေမာ္ကြန္းတင္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား တန္းတူရည္တူအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတာင္တန္းနယ္စပ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပးအယူ၊ အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပင္လုံစာ ခ်ဳပ္၏ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္မွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေစာလ်င္စြာရမည္ ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္း၊ ၾကားျဖတ္အစုိးရ အာဏာရွိထားသည့္ ဘုရင္ခံအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ နယ္စပ္ေဒသကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိရမည္ ဆုိေသာအခ်က္မ်ားသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျပင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ယာယီပူးေပါင္းမႈမွာ ခြဲထြက္ေရးကုိ မထိခုိက္ေစရန္၊ ပူးေပါင္းၾကရာမွ ခြဲထြက္လုိေသာ္ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိရန္၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚ၍ ပူးေပါင္းလုိ သည့္အခါ လမ္းဖြင့္ေပးထားရန္၊ ပူးေပါင္းလွ်င္ တန္းတူရည္တူ၊ အခြင့္အလမ္းတူ ဒီမုိကေရစီက်က် ပူးေပါင္းရန္ စသည္မ်ား အပါအ၀င္ သေဘာတူ ညီခ်က္ ၆ခ်က္ ထားရွိခဲ့သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ၆၇ႏွစ္တိုင္ခဲ့ေပၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ဗမာျပည္သည္ ထိုျဖတ္သန္း မႈကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ၃၅ႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံုးခုျဖင့္ ၃၁ႏွစ္သက္ တမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတည္ေဆာက္လိုေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ ေရး ၿပိဳကြဲေန၍ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဆက္တိုက္ေတာက္ေလာင္ကာ တိုင္းျပည္ကဆင္းရဲ၊ လူထုကမြဲၿပီး အတိဒုကၡမ်ဳိးစံု ႀကံဳေတြ႕ရဆဲ ပင္ ရွိေနေသးသည္။

သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေလွ်ာက္လွမ္းလွ်က္ရွိရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူမ်ား၏ လို လားခ်က္အတိုင္း တန္းတူမႈ၊ ညီညႊတ္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ သို႔ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ သမိုင္းေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စာေကာင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ တိုက္တြန္းညႊန္းဆိုလိုက္ရေပေတာ့သည္။