Home ေဆာင္းပါး မဲျပာပုဆုိး ခ်ဳပ္႐ုိးမတင္ေစခ်င္

မဲျပာပုဆုိး ခ်ဳပ္႐ုိးမတင္ေစခ်င္

908

(စကုိင့္မီး)

အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း (၁၇/၁)ပုဒ္မ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒနဲ႔ အဖမ္းအဆီးခံရသူမ်ားမွာ ကခ်င္ေဒသမွ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းသည္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ဖားအံၿမဳိ႕၊ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုိးရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္(၁၇/၁)ပုဒ္မဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ပုဒ္မျဖစ္၍ လုံးဝဖ်က္ဖုိ႔မျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁)ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းေျပာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည္ကုိ ပုဒ္မ(၄)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး၌ တည္သည္ဟု ေဖၚျပပါရွိခ်က္အရ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိ႔၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ ေရးအာဏာတည္းဟူေသာ ခက္မသုံးျဖာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ၂၀၀၈ ဥပေဒပါ အခန္း(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားဟု ေဖၚေဆာင္ထားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲ၍ ေဖၚျပထားသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေဖၚေဆာင္မႈအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာသည္ဆုိေသာ္လည္း အေျခခံမူမ်ား၏ ေဖၚေဆာင္မႈအရ ပုဒ္မ(၆)၊ အခန္း(၅) ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ(၄၇)ပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အခန္း(၈)ပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး အခန္းတြင္ပါရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည္မွာ ေရွ႕၊ ေနာက္ စကားရပ္တုိ႔၏ အဓိပၸါယ္ကုိေထာက္၍ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်င့္သုံးေသာ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႕မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ေနာက္ဆုံးပုဒ္မ(၄၈)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဤဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုိက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာသည္ဆိုေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟူေသာ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားဟူေသာ ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ေရွ႕ေနာက္ျပဳ၍ ၂၀၀၈ ဥပေဒက ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ ႐ုတ္သိမ္းထားသည့္အတြက္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက (၁၇/၁)ပုဒ္မကို ဖ်က္၍မရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားရန္ ျပည္သူမ်ား၏ ႐ိုးစင္းေသာ၊ သိကၡာရွိေသာ ဆႏၵ အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈ မရေသးသေရြ႕ “မဲျပာပုဆိုးကိုပင္ ခ်ဳပ္႐ိုးျပန္တင္ထားသကဲ့သို႔ပင္” ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အုပ္ေရ ၅,၀၀၀ ထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာတိုင္းရင္း သား ၇၀တြင္ မည္မွ်လက္၀ယ္ရရွိ၍ ဖတ္မိႏိုင္ဖို႔ရာထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား (၀ါ) တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ပင္ ေစ့ငွမႈ မရွိႏိုင္ ဟုဆိုလွ်င္လည္း မွားအံ့မထင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အေျခခံလူတန္းစားမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ႐ိုးစင္းေသာ ေရးသားမႈမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအား ထင္သာျမင္သာ ျပဳျပင္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ျပည္သူတိုင္း၏ လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိေစရန္မ်ားကို ေဖာ္က်ဴးေနသည့္အတြက္ စာေရးသူအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါေတာ့သတည္း။