Home ထိပ္တန္းသတင္း အယ္ဒီတာအာေဘာ္

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

662

၁၇/၁ ကို ပယ္ဖ်က္ေရး ခဲယဥ္းေနေသးသေရြ ႔

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးရရွိထားသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပုိမုိခုိင္မာေစရန္အတြက္ ၁၉၀၈ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည့္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ရွိမရွိ ႏုိဝင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းဘိုး ေအာင္က ျပည္သူ႕ဆႏၵအရ တင္ျပေမးျမန္းသည္ကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ပယ္ဖ်က္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အေျခခံမူ ၈ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို
မပယ္ဖ်က္သင့္သကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစုအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူ မ်ားကလည္း ၎ဥပေဒမွာ မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း တူညီသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရွိေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔က ဖားအံၿမဳိ႕၊ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုိးရ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတဝန္ႀကီး႐ုံး ဦးေအာင္မင္းက (၁၇/၁)ပုဒ္မကုိဖ်က္ရန္ လုံးဝမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား မသက္ေရာက္ေစေရးကုိ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း၊ (၁၇/၁)ပုဒ္မဆုိသည္မွာ ဖ်က္လုိ႔မရသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ သည့္အတြက္ဟု မဆုိ္င္းမတြ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ားသိ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဤရွင္းလင္းခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထင္သာျမင္သာစြာ မပါ၀င္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္မူ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံမိ႐ံုျဖင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ အခါသမယ ျဖစ္ေနေပသည္။

ယင္းသို႔ ထိုအပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တရားမ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အစိုးရအ ေနျဖင့္ တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိ ေၾကညာ၊ ျပဌာန္းျခင္း မလုပ္ေဆာင္သေရြ႕ ၎အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျပာဆို၊ ထိေတြ႕၊ ကူညီ၊ ဆက္ သြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္မူ ထိုပုဒ္မမွာ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးျဖင့္ေထာက္ထားသည့္ပမာ ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးသို႔ ဦးတည္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၇/၁)ႏွင့္ ပုဒ္မ(၁၇/၂)မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ စိတ္ႏွလံုးလြတ္လပ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။