Home ေဆာင္းပါး အာရွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အာရွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

1124

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ၁၉၆၀-ႏွစ္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ အ့ံံဘနန္း ေရာက္ရွိသြားၾကေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေရးသားၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္၀မ္၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕သည္လည္း တိုးတက္ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ထပ္မံ ေရာက္ရွိသြားၾကပါသည္။

(က) ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနျခင္း (being Landlocked)
(ခ) သယံဇာတေပါႂကြယ္၀ျခင္း ( Abundant natural resources )
(ဂ) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုး၀ါးညံ့ဖ်င္းျခင္း (bad governance)
(ဃ) ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနျခင္း (Civil war) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သယံဇာတ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္းပိတ္ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတ ေပါ ႂကြယ္၀မႈမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သဘာ၀လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္တိုင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွ အစိုးရမ်ားသည္ အလြန္မ်ား ျပားလွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ရရွိၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံဆိုသည္ႏွင့္ တဲတဲေလးမွ်သာ ဆက္သြယ္ထား ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားပိုင္ႏိုင္ငံေပၚတြင္ ကပ္ပါးသဖြယ္ မွီခိုေနသျဖင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ ၀န္ခံမႈမ်ားေဖာ္ျပရန္ မလိုေတာ့သည့္သေဘာ ျဖစ္လာရာက ေျမာက္မ်ားလွေသာ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႀကိဳက္သလို မိမိ တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ခဲြေ၀ခ်ထားသံုးစဲြႏိုင္သည့္ အစိုးရမ်ဳိးျဖစ္လာၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာလည္း ေရွာင္၍မရေသာကိစၥ ျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ အစိုးရမ်ားမွာ လူထုပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ရေသာ အလြန္မ်ားျပားလွသည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ အာဏာကုိ တြယ္ကပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အာဏာကုိ ရၿပီးသည္ႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ရန္ အလြန္ခက္္ခဲသြားတတ္ပါသည္။
စာရင္းဇယားမ်ားအရ အာဏာရွင္အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးမွာ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးလွ ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထက္ မ်ားစြာနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ယင္းအေျခတို႔ေၾကာင့္ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္မ်ားသည္ပင္ က်ိန္စာကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ ေတာ့သျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားက ယင္းျဖစ္ရပ္အေပၚ သယံဇာတ က်ိန္စာ (resource curse)ဟု ေခၚတြင္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပညာရွင္မ်ားက ေရနံႏွင့္အျခား သယံဇာတ က်ိန္စာကို
(က) ေတာ္ တည့္ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ
(ခ) ႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား
(ဂ) ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်ီလီႏွင့္ ေဘာ့စ၀ါနာႏိုင္ငံတို႔က ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒ ကဲြျပားမွဳအေပၚအေျခခံၿပီး စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရးတူညီစြာ မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ထပ္ဆင့္ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။
သို႕ျဖစ္၍ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ရာစုတစ္၀က္ေက်ာ္မွ် ၾကာေညာင္းခဲ့ရေသာ ျပည္တြင္းနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒျဖင့္ လူဦးေရမ်ားေသာ ဗမာ လူမ်ဳိးစု၏ ဗမာစစ္အစိုးရသည္ လူဦးေရနည္းေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဇာတိဌာေနေဒသႏွင့္ ေတာေတာင္သယံဇာတ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္း အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားမွာ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသံုး ၿပီး လူမ်ဳိးတုန္းပေပ်ာက္ေအာင္ အစီအစဥ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို တိုင္းရင္းသားအားလံုးက သိရွိေနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဗမာစစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္၊ ရြာမီး႐ိႈ႕၊ သားပ်ိဳသမီးပ်ိဳမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ ေသာ မတရားမႈမ်ိဳးစံုတို႔ကို ထင္သလိုက်င့္သံုးေနသည္ကိုပင္ အားမရဘဲ သယံဇာတမ်ားကိုပါ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္းနက္ႀကီးထဲ က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံမွာ သယံဇာတစစ္ပဲြႏွင့္ ထပ္မံ ေပါင္းစပ္မိလာၿပီး အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အရွိန္အ ဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာက္ေလာင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။
Paul Collier က အေရးနိမ့္ႏိုင္ငံ (Fail State)တစ္ခုျဖစ္ေသာဆိုမာလီယာ ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ဓါးျပ ျပႆနာေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းသြားလာေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေနၾကာင္း အေရးနိမ့္နိုင္ငံ (Fail State)အဆင့္မွ ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းႏိုင္ငံ(Rough State) အဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့က်သြားပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစံု လွ်ံက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္ ျခင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးခ်ိန္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံအာဏာသိမ္းယူၿပီး အရပ္ဘက္အစိုးရ အဖဲြ႕အ စည္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
စစ္တပ္မွ အရပ္ဘက္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈမွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း တရား၀င္ေစရန္ (Entrance Legitimacy)အတြက္ အေၾကာင္းျပမႈခိုင္လံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရာတြင္ ထြက္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာ (exit strategy)တြင္လည္း အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပံုပန္း သ႑ာန္ အ႐ုပ္မဆိုးရန္ (distorted civil-military configuration) လိုအပ္ေၾကာင္း Pakistan’s Armored Democracy, by Aqil Sha, political and security analyst, March 31,2008 ကို ရည္ညြန္းရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္၏ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ

ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တပ္က အရပ္ဘက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမွာ ၁၉၈၈တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အစိုးရက အရပ္ဘက္မွ ဆႏၵအ ေလွ်ာက္ (voluntarily) ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူထုအံုႂကြမႈျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းခံရမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူထုအံုၾကြမႈျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းခံရေသာ အစိုးရေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာလဲႊ ေျပာင္းယူ၍ ဆႏၵအေလွ်ာက္ (voluntarily) ေရႊးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖန္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ေသာအစိုးရကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေၾကျငာၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရာတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္အာဏာကိုင္ထားမႈက အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အ႐ုပ္ဆိုးျခင္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရက တစ္ဖန္ အရပ္ဘက္အစိုးရကို အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ (exit strategy)တစ္ရပ္ျဖင့္ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို (Twenty five years, fitter Findings – Philip C. Schmitter)၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲ (Democratic transition)ကုိ ၿပိဳင္ဘက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ ၫိွႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေသာ ပဋိညာဥ္အေျပာင္းအလဲ (pacted transition) တည္ဆဲအာဏာရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္က အေျခအေနမ်ားကို သတ္ မွတ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ (imposed transition)ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ယခုေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ သတ္မွတ္ျပဌာန္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတို႔အရ မည္မွ်ဆီေလွ်ာ္မႈရွိသည္ကို ဆင္ျခင္ရပါ မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကပ္အတည္း (crisis)အရပ္ရပ္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးေသာ ဒဏ္ရာႏွင့္တူေသာ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ပါ သည္။ (Self-inflicted wounds) ယင္းမွာ ေရွာင္တခင္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေသြးမတိတ္ ေသးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ (Chronic and still bleeding) ေဆးမတိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း အနာက မန္း၀င္ေနပါသည္။ (complication)
ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရာတြင္ အႏိုင္အရွံဳးရတိျပတ္ရွင္းေသာ အၾကြင္းမဲ့ သုညဂိမ္း (zero-sum game)ေရွာ့(ခ္) ႐ိုက္ကုထံုး (Shock Therapy)နည္းကို က်င့္သံုးပါက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအရ တစ္စံုတစ္ရာ အားေကာင္းၿပီး ျဖစ္မွ ေရွာ့(ခ္)ဒဏ္ကိုခံႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ပါက ေရွာ့(ခ္)ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရ မည္ဟု Phillippe C.Schmitter ဆိုပါသည္။

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ယန္အဲလီယာဆင္ (Jan Eliasson) က ပထမကမာၻစစ္ပဲြကို ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားက ဗာဆိုင္း စာခ်ဳပ္ျဖင့္ စစ္႐ံႈးသူအေပၚ ႏိုင္သူအကုန္ယူ (the winner takes all strategy) က်င့္သံုးမႈမွာ ႏိုင္သူက်ိန္စာသင့္ (the winner will be cursed)ဟူေသာ အေျဖကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္မွာ တစ္ကယ္ပံုစံျပရန္ ေကာင္း ေသာက်မ္း႐ိုးေပါင္း ရလဒ္-သုည (zero sum)စာခ်ဳပ္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္႐ံွဳးသူက စစ္ႏိုင္သူကို အကုန္လိုက္ေလွ်ာေစေသာ တစ္ဖက္သတ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မွေပးေသာ သင္ခန္းစာမွာ စာခ်ဳပ္ၿပီးႏွစ္ ၂၀မျပည့္မီပင္ နာဇီတို႔ ထႂကြ႐ုန္းထလာ ၿပီး လူသားမ်ား မည္မွ်အထိ ပ်က္စီးခဲ့ၾကသည္ကို ကမာၻလံုးအသိျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

ယန္အဲလီယာဆင္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သံသရာလည္ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ ေသာ ရလာဒ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ရွာေသာအခါ အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္ေရးႏွင့္ ထြက္လာသည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ေပၚတြင္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဘက္အားလံုးအတြက္ လုိအပ္သည့္ဘက္အားလံုးက ပိုင္ဆိုင္ေသာအေျဖဟု ခံယူ ၾကရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ျပႆနာတြင္ ပါ၀င္ေသာဘက္တစ္ဘက္သာ ျပႆနာအေျဖကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ ဘက္အားလံုးက အေျဖကိုပိုင္ဆိုင္သည္ဟု နားလည္ လက္ခံရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါအတိုင္း ခံယူ လိုက္နာျခင္းမျပဳပါက အျငင္းပြားေနေသာ အင္အားစုအားလံုးက ပဋိပကၡဆီသို႔ တစ္ဖန္ျပန္၍ လမ္းေၾကာင္းလွည့္ၾကၿပီး ပဋိ ပကၡမွာ ဆံုးခန္းတိုင္သို႔မေရာက္ဘဲ သံသရာလည္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အားလံုးစဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကို ဘယ္လိုနားလည္ၿပီး ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ပါမည္နည္း။ ရမ္အီမာႏ်ဴရယ္ ဆိုသူက “Never waste a good crisis” (အၾကပ္အတည္းေကာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ေစႏွင့္) ဟု ဆိုပါသည္။

ဟားဘတ္တကၠသိုလ္ (ႏိုင္ငံေရး သိပၸံႏွင့္သမိုင္း ပညာရွင္- ဂ်က္ဖရီဖရိုင္ဒန္)က အၾကပ္အတည္းဆိုက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထိုစဥ္က အႀကီးဆံုး ၾသစႀတီးယား ဘဏ္ႀကီးျဖစ္သည့္ Creditan stalt က ေဒ၀ါလီခံလိုက္ရေသာအခါ ထိုအခ်ိန္က ဂ်ာမနီႏွင့္ျပင္သစ္ တို႔ကသာ ကယ္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ပါလွ်င္ အဆိုပါဆံုးရႈံးမႈကို ကယ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိခဲ့သျဖင့္ ဥေရာပ၏ အဓိကဘဏ္ႀကီးတစ္ခုကို မကယ္တင္ႏိုင္႐ံုမွ်မက အၾကပ္အတည္းမွာ ဟန္ေဂရီ၊ ပိုလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္တို႔မွတ ဆင့္ တကမာၻလံုးသို႔ ကူးစက္သြားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါ၀ါ

Newsweek စာေစာင္က သမၼတဘုရွ္စခဲ့ေသာ အီရတ္စစ္ပြဲအေပၚ အင္အားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (what is power) အင္ အားဆိုသည္မွာ ဘယ္မွာရွိသနည္း၊ (where is power) ဆိုသည့္အေၿဖကို ေအာက္ပါအခ်က္(၇)ခုေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းတို႕မွာ-
(၁) စစ္ပါ၀ါ (Military power)
(၂) သဘာ၀ သယံဇာတပါ၀ါ (Natural resource power)
(၃) စီးပြားေရးပါ၀ါ (Economic power)
(၄) နည္းပညာပါ၀ါ (Technology power)
(၅) သံတမန္ပါ၀ါ (Diplomacy power)
(၆) လူမႈပါ၀ါ (Social power)
(၇) ရုပ္႐ွင္-မီဒီယာ (Movie/Media)
အထက္ပါအခ်က္(၇)ခုကို အေၿခခံၿပီး ကမၻာပါ၀ါ(power) အႀကီးဆုံး ဆယ္ႏုိင္ငံ(Top Ten)ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါသည္။
၁။အေမရိကန္ ၂။ဂ်ာမဏီ ၃။ျပင္သစ္ ၄။ၿဗိတိန္ ၅။ဂ်ပန္ ၆။ကေနဒါ ၇။ဆြီဒင္ ၈။တ႐ုတ္ ၉။ေနာ္ေ၀ ၁၀။နယ္သာလန္
အထက္ပါတို႔ကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ power(အင္အား)ကို အမွန္အတိုင္း သေဘာေပါက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အသံတိတ္အႏၱရာယ္

၂၀၀၄- ခုႏွစ္က ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ၿမဳိ႔ျပ ၂၁(Urban-21) ကမၻာ့ Forum တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း Forum က ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ တြင္ ကမၻာ့အတိုင္းအတာအရ ၿမဳိ႕ျပလူဦးေရႏွင့္ ေက်းလက္လူဦးေရ (urban and rural population) တို႕တူညီမည္။၂၀၁၀ တြင္ ၿမဳိ႕ျပလူဦးေရ (urban population) က ေက်းလက္လူဦးေရ (Rural population) ထက္ ပိုသြားမည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၅ေယာက္အနက္ ၿမဳိ႕ျပက ၃ေယာက္ႏွင့္ ေက်းလက္က ၂ေယာက္ ရွိလာမည္။ ေက်းလက္လူဦးေရတြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုႏွင့္ မွီခိုကေလး(old age and dependent ) က ပိုမ်ားလာမည္။ ထိုအခါ ေက်းလက္စိုက္ပ်ဳိးေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ေျမဧကက်ယ္က်ယ္တြင္ လုပ္အားမ်ားမ်ားၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းအစား(Extensive farming) ေျမကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းကို နည္းပညာ ႏွင့္တြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ေသာ (Intensive farming) ၿဖစ္လာမည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အထြက္ ေကာင္းေသာသီးႏွံတို႕ကို နည္းပညာသုံးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေသာစနစ္ကို သုံးလာၾကရမည္။ (High yield and high quality based on appropriate technology) ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈမွာလည္း အမႈိက္ပုံးၿမဳိ႕ေတာ္ (City of dustbin) မီးေတာင္ၿမဳိ႕ေတာ္ (City of volcano) ႏွင့္ ပေဒသာပင္ၿမဳိ႕ ေတာ္ (City of knowledge)တို႔ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါျဖစ္ထြန္းမႈတို႕မွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္၏ စကားအရဆိုပါက ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအေပ်ာ့ (Soft threat) ၿဖစ္ပါသည္။ ဘာမွ်ႀကဳိတင္သိရွိၿပီး ျပင္ဆင္မႈမရွိပါက ေသးငယ္သည့္အႏၱရာယ္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀အထိ ၄၈-ႏွစ္အတြင္း ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ေသာ အစုိးရဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ။ ယခုပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အစိုးရမွာလည္း စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ မ်ဳိးစပ္အစိုးရ(Military and civil hybridized government) သာ ျဖစ္လာမည္ၿဖစ္ရာ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲအစိုးရမ်ဳိးဆက္ (Multi party election government generation) မွာ ၁၉၆၂ မွ စတင္ရပ္တန္႕သြားခဲ့ရာတြင္ ယခု ၂၀၁၀၊ ပါတီစုံ ေရြး ေကာက္ပြဲအစုိးရ (Multi-party election government) ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ အစိုးရ မ်ဳိးဆက္ (Multi-party election government generation)တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ၄၈ႏွစ္ၾကာကြာျခားခဲ့ၿခင္းမွာ မ်ဳိးဆက္ ကြာဟမႈအဆင့္ (gap)ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပတ္ေတာက္မႈအဆင့္ (dead)သို႕ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ယခု ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တက္လာမည့္အစိုးရမွာ ေမြးစ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ မ်ဳိးစပ္ ကျပားကေလးအစုိးရ (Newly born civil and military hybridized baby government) သာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။
သို႕ၿဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ အစိုးရသည္
(က) Strong (ခိုင္မာမႈ)
(ခ) Stable (တည္ၿငိမ္မႈ)
(ဂ) Efficiency (စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈ) အတိုင္းအတာတို႕ကို မွန္းဆၾကည့္ၾကရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္

အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ ဆိုဗီယက္ကြၽမ္းက်င္သူ ေဂ်ာ့ကမ္နန္(George Kaman)က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေန ႏွင့္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုအေပၚ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔သည့္ ဂ်ီအိုေပၚလတစ္ (Geopolitics)ကို က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္ ဆိုဗီယက္ကို ေၾကာက္ ရန္မလို၊ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔ရန္လည္းမလို၊ ဆိုဗီယက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၌ အတြင္းလိႈက္စား၍ ပ်က္စီးေစမည့္ မ်ိဳးေစ့ပါရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အရန္ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ေသာ ဆိုဗီယက္အင္ပါယာႀကီး ၿပိဳကဲြပ်က္စီးမည့္အေၾကာင္းကို ပထမ ဆံုး ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကမာၻရွိ ဆိုဗီယက္ၾသဇာမွာ ဗီယက္နမ္မွ နီကာရာရြာအထိ တတိယႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ ျပန္႔ႏွံ႕ေနမႈအေပၚ အေနာက္တုိုင္းေပၚလစီ မိတ္ကာမ်ားႏွင့္ စီအိုင္ေအသ႐ုပ္ခဲြစိစစ္ေရးမ်ား ကိုယ္တိုင္အပါအ၀င္ သမၼတ ဂ်င္မီကာတာ၏ အမ်ဳိး သားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကပင္ ဒိုမီႏိုသီအိုရီတေစၧေျခာက္ခံေနရၿပီး ဆိုဗီယက္ကို စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစူပါ ပါ၀ါ အျဖစ္ ျမင္ေနၾကခ်ိန္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္စုမွာလည္း မိုးထိေအာင္ ေထာင္ေနေသာ ေရနံေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ေရာ မိမိ ရဲ႕အဖဲြအစည္းကိုပါ အထီးက်န္ တစ္ေကာင္ႂကြက္ျဖစ္ေနေသာ အရွိတရားႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့ျခင္းသည္ပင္အဆံုး စြန္းၿပိဳကဲြျခင္း၏ အစျပဳခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံေန၀င္ခ်ိန္ နီးလာေသာကာလမတိုင္မီ ႏွစ္အနည္းငယ္ကပင္ ဆိုဗီက္ယက္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကဲြလဲြေနသူ အင္ဒရီအမာ(လ)ရစ္(ခ) က ပထမဆံုး ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ဂ်ာနယ္လစ္ တီမိုသီဂါတန္အက္(ခ်)က ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အိမ္ျပန္ခရီးမရွိဘဲ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ပိုလန္ေသြးစည္းခိုင္မာေရး လႈပ္ရွားမႈမရွိႏိုင္။ ေသြးစည္းခိုင္မာေရး လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ေဂါ့ဘေခ်ာ့(ဗ္)လက္ထက္ ဆိုဗီယက္ယူနီ ယံ၏ အေရွ႕ဥေရာပ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမရွိႏိုင္။ ဤသို႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ ကတၱီပါ ေတာ္လွန္ေရး၊ (11.9.89-ဘာလင္တံတိုင္းၿဖိဳခ်ခံရမႈ) မရွိႏိုင္။ သို႔အတြက္ ၇၉ ခ႐ုဆိတ္တာ ခရီးက ၈၉ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးကို ေမြးဖြားေစခဲ့ သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

႐ႈပ္ေထြးၿပီး အစဥ္ထာ၀ရ သပၸါယ္ျပဳရသည့္စနစ္မ်ဳိးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဆက္စပ္ေနေသာ အင္အားစုအား လံုး၏ တူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ၀င္႐ိုး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀င္႐ိုးယိုင္လာသည္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနအလိုက္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြ သပၸါယ္ျပဳႏိုင္စြမ္းမွာ အားနည္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အားနည္းခ်ိနဲ႕လာျခင္းသည္ပင္ အခ်ိန္မ ေရြး ၿပိဳက်ပ်က္သုဥ္းသြားႏိုင္သည့္ မရဏေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္သြားႏိုင္စရာရွိပါသည္ဟု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သမိုင္း ပါေမာကၡႏွင့္ စတင္းဖို႔(ဒ) တကၠသိုလ္ Hoover Institution ၏ အဆင့္ျမင့္အဖဲြ႕၀င္ နီး(လ)ဖာဂူဆန္ (Nill Ferguson) က သူ၏ Complexity and Collapse Empires on the Edge of Chaos ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးပါသည္။

1961 က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 96 မိုင္ရွည္လွ်ားသည့္ ဘာလင္တံတိုင္းသည္ 1989 ႏို၀င္ဘာလ 9 ရက္ ည 11 နာရီ တြင္ လူအုပ္ႀကီးက ၿဖိဳခ်ၾကရာ ဂ်ာမန္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဟာရယ္ဂ်ကာဂါက ဖြင့္မိန္႕ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရေသးမွီ ဘာလင္၏ Bornholmer strasse ဂိတ္ကို ဖြင့္ေပးရန္ အမိန္ေပးလိုက္ရၿပီး တခဏခ်င္းပင္ တံတိုင္းႀကီးမွာ ၿပိဳက်သြားေလေတာ့သည္။

ဘာလင္တံတိုင္း ၿဖဳိခ်ခံရၿပီး ၂ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၁၊ ၾသဂုတ္ တတိယပတ္တြင္ ၇၄ႏွစ္ သက္တမ္းရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္အင္ပါ ယာမွာ ၇၂နာရီ ၃ရက္အတြင္း တစ္စစီ ၿပိဳကဲြသြားခဲ့ပါသည္။
တကယ့္ပကတိ အေျခအေနကို မသိ၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိလွည့္စားခံရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အက်ႏွင့္အတက္ကို ဆိုဗီယက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာင္းျပန္ျမင္ေနၾကသျဖင့္ ယင္းအျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာပါသည္။

နိဂံုး

အာဖရိကတိုက္မွ မိုဇပ္ဘတ္၊ ယူဂႏၶာနွင့္ ႐ူ၀မ္ဒါႏိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိကမွ ဒီကလပ္ႏွင့္ မင္ဒဲလားတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပဋိ ပကၡ၏အေျဖကို ရွာေဖြႏိုင္မႈမ်ား၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ ကမာၻ႕စစ္ပဲြႀကီးႏွစ္ႀကိမ္စတင္ခဲ့ေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွာ စားပဲြ၀ိုင္းယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ (Table Talk Culture) မိမိတို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ယခုေျဖရွင္းနည္းမွာ တိုင္တန္းနစ္သေဘၤာႀကီး၏ ကံၾကမၼာဆိုးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႔ရမည့္ ေဘးဆိုးႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးမွာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသူႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းတို႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အေရးထက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔၏ အေရးျဖစ္ၿပီး ယင္းအေရး အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ စားပဲြ၀ိုင္းယဥ္ေက်းမႈ နည္းလမ္းသာလွ်င္ အမွန္ကန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ကရင္ေလး