Home ေဆာင္းပါး မေ၀းေတာ့သည့္ ေအာင္ပြဲသဘင္

မေ၀းေတာ့သည့္ ေအာင္ပြဲသဘင္

948
M. ထက္ေခါင္

(၁)
တရားဥပေဒဆိုသည္ကေတာ့ တိုင္းျပည္တိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တရပ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားေလးစားလိုက္ နာဖြယ္ရာ တရားဥပေဒမွာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ ရမ္းကားမႈ အႏိုင့္အထက္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းလိုသူတို႔အတြက္ ခိုလံႈရာ၊ ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္၊ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသူတို႔အတြက္ အမွီသဟဲျပဳရာ၊ လူလတ္တန္းစားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ နင္းျပား ေက်ာမြဲလူတန္းစားတို႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သည့္ အားကိုး အားထားရာအျဖစ္ မတ္မတ္ခိုင္ခိုင္ ရပ္တည္ေနေသာ မ႑ိဳင္တရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ၿပီး လူတိုင္းရရွိမည္ျဖစ္ေသာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးေက်ာ္ခံရမႈကိုလည္း တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ တရားဥပေဒ၏အထက္က စစ္အုပ္စုရွိေနေသာ ဤႏိုင္ငံ၌ တရားဥပေဒဆိုသည္မွာ ၎တို႔လက္ခုပ္ထဲက ေရပမာ သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွာက္ျဖင့္ တရားလိုမ်ား တရားခံျဖစ္ကာ ေရွ႕ေနမ်ားပါ ေထာင္က်ေနၾကရေလသည္။ ၎တို႔ စိတ္တိုင္းက် ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ လိုက္နာမႈမရွိ ျဖစ္ေနေပရာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ထိုဥပ ေဒမ်ားအား တေလးတစား တန္ဖိုးထား လိုက္နာဖို႔ရန္အတြက္ အေတာ္ပင္ အခက္အခဲ ရွိၾကေပလိမ့္မည္။

စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္ အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းျပည္၌ တရားစီရင္ေရးသည္လည္း ၎တို႔ျပဳခ်င္တိုင္းျပဳေနေသာ တရားဥပေဒ လိုပင္ ယိုင္နဲ႔ၿပိဳပ်က္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၁လပိုင္း ၁၁ရက္ေန႔ ၁၁နာရီတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ႏွစ္ခ်ဆိုေသာ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေဗဒင္ကိန္းခန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ မတရားစီရင္ ခ်မွတ္ထားသည္မ်ားကို တကယ့္တရား၀င္အစိုးရက တကယ္တမ္း တရားနည္းလမ္းတက် ခ်မွတ္သည့္ တရားစီရင္မႈမ်ဳိးမ်ားနည္းတူ သေဘာထားၿပီး တေလးတစား လိုက္နာေနစ ရာ လိုမည္မဟုတ္ေခ်။

တရားစီရင္ေရးမွာ မုန္းသူခ်စ္သူ မခြဲျခား၊ တရားဥပေဒ၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ေထာက္႐ႈလ်က္ ဘက္မလိုက္ပဲ ဆံုးျဖတ္စီ ရင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္ တရားသူႀကီးမ်ားမွာမူ အမွားအမွန္ ပိုင္းျခား ေတြးဆ ဆင္ျခင္မႈ အသိဥာဏ္ႏွင့္ တရားနည္းလမ္းအတိုင္း စီရင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ စစ္အုပ္စု အလိုက်၊ စစ္အုပ္စု ခိုင္းသမွ်၊ စစ္အုပ္စုက ေရး ေပးေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျပရသည့္အဆင့္သာ ရွိေနသည္။ တရားမွ်တမႈ ဆိတ္သုဥ္းေနေသာ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္ တရား႐ံုးမ်ား၌ ၎တို႔အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ မုန္းလွ်င္မုန္းသလို ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သူမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားတူၾကသူမ်ားကိုမူ ခ်စ္လွ်င္ခ်စ္သလို ေငြဒဏ္ခံ၀န္ခ်ဳပ္ စသည္တို႔ျဖင့္ သက္ၫွာ စြာ စီရင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားေသ လႊတ္လိုက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ျပန္ခ်င္တိုင္း ေဖာက္ျပန္ေနမႈ မ်ားအား ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မည္မွ်အထိ သည္းညည္းခံႏုိင္ၾကမည္နည္း။

တိုင္းျပည္ကို တကယ္တမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္သူမ်ားမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တုန္းက လူထုဆႏၵျဖင့္ အေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအား ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ကို သမာသမတ္က်စြာ လြဲေျပာင္းမေပးဘဲ လက္နက္အား ကိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စစ္အုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ က႑အရပ္ရပ္တြင္ အဖက္ဖက္မွ ခြ်တ္ၿခံဳက်ကာ တိုင္းျပည္ကို ျပည့္တန္ဆာႏုိင္ငံ၊ သူေတာင္းစားႏုိင္ငံ၊ ကြ်န္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တြန္း ပို႔ခဲ့ေသာ ၎တို႔ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ား ေကာင္းစားေရး ဦးတည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ ျဖစ္ေလသည္။

တိုင္းျပည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔ ယိုယြင္းပ်က္ျပားေနေသာအခါ ထိုတိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟူသည္မွာ လက္နက္အားကိုး ထင္ရာစိုင္း ႐ိုင္းပ်ေန သည့္ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသာ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးအေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ အမွန္အတိုင္း ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္တတ္ဖို႔ လိုသည္။ လူလိမ္ လူေကာက္မ်ား မဟုတ္မတရား ခ်မွတ္ထားသည့္ တရားဥပေဒဆိုသည္ကို မိမိတို႔က ေလးစားေနစရာ မလို။ ၎တို႔သည္ မိမိ တို႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ စိတ္ေစတနာေကာင္း မထားရွိၾက။ ဒုကၡႀကံဳရသူမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုခ်င္း ေပးလွဴလာသည့္ စာ နာမႈ အကူအညီမ်ားကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္ကာ ျဖတ္စားလွ်ပ္စား လုပ္ၾကသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို လည္း လူထုလက္ မေရာက္ေစပဲ ၎တို႔ခ်ည္း ေမာင္ပိုင္စီးေနၾကသူမ်ား၊ လယ္သိမ္း၊ ေျမသိမ္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖ်က္၊ အဓမၼလုပ္ အားေပးေခၚ၊ ကေလးစစ္သားေကာက္၊ ေရကာတာေဆာက္ စသျဖင့္ လူထုအက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျပဳတတ္ေသာ လူထုရန္သူမ်ားအ ျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ သိရွိနားလည္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။

တရားဥပေဒမဲ့ ထင္ရာစိုင္းကာ လူထုကို ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ေနေသာ ရန္သူဟု သိနားလည္ထားလိုက္ပါက ၎တို႔၏ အဖမ္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ခံႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ရန္သူ၏ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈကို ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ သုတ္သင္ပစ္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္တို႔၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္သက္တို႔၊ ဗိုလ္မွဴးစန္းေအာင္တို႔၊ ဗိုလ္ မွဴးေအ၀မ္းတို႔ကို ရန္သူက အေသရရ အရွင္ရရ လိုခ်င္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ဖမ္း၍ မရၾက။ ဖမ္းဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသူ မ်ားမွာ အသက္ကို ဖက္ျဖင့္ ထုပ္ထားၾကရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင္ ဖမ္း၍ မရၾကသနည္း။ လက္နက္မဲ့သူေတြကိုသာ ညအခ်ိန္ မေတာ္ အိမ္တံခါးေခါက္ႏႈိး၊ ခဏေလာက္ လိုက္ခဲ့ပါဟု ေျပာ၊ ႀကိဳးတုတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခတ္၊ မ်က္ႏွာကို အ၀တ္အုပ္ေခၚသြားၿပီးမွ ထိုးႀကိတ္ႏွိပ္စက္ရဲၾကေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္သူေတြ ျဖစ္၏။ လက္နက္မဲ့သူေတြကိုသာ ၾကက္က ေလး ငွက္ကေလး ဖမ္းသလို ဖမ္းေခၚႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ လက္နက္ရွိသူဆိုလွ်င္ေတာ့ ၎တို႔ကို ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ေအာင္ ေသေၾကေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ဒူးတုန္ေအာင္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေလးစားၾကေတာ့ ၏။

ဒီေကဘီေအ၊ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တို႔က တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္လိုက္ေသာေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု၏တပ္ မ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေသဆံုး ဒဏ္ရာရေနၾကသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလြန္ပင္ နား၀င္ပီယံ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ေစမည့္သတင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕တန္းထြက္ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုတို႔အေနျဖင့္မူ ေမ်ာက္မင္းအူသံ ႏွင့္ ဗ်ဳိင္းေတာင္႐ိုက္သံမ်ားကို ႏွလံုးသြင္းေနၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ၎တို႔စစ္အုပ္စုသာ လက္နက္ကိုင္တတ္သူမ်ား မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ လက္ေတြ႕ျပသရမည့္အခ်ိန္သည္လည္း မ်ားစြာ မေ၀းေတာ့ၿပီ ျဖစ္ ေလသည္။

(၂)
လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ဗမာႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵကို ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဘေလာ့မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ပီျပင္ထင္လင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼဓိဌာန္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ေျဖၾကားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပးထားသည္ကို ေျဖဆိုသူတို႔က ကိုယ့္ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈႏွင့္ကိုယ္ ေရြး၍ ေျဖၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္ တာနက္မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း အင္တာနက္ မသံုးစြဲႏုိင္ၾကေသာ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး၏ သေဘာထားအျမင္ေတြကိုပါ ကိုယ္စားျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္မည္ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ ေကာက္ခံမႈတြင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္မည္ဆိုသည့္အျမင္က ၂၄၀ မဲ (၁၉%) ရရွိၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ ဆိုေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈက ၉၆၁ မဲ (၈၀%) ရရွိသည္။ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္မွေန၍ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူထုက လက္ခံထားၾကၿပီး ျဖစ္၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဦးစားေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အႀကံျပဳရာတြင္လည္း အစိုးရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရး ဟူေသာ အႀကံျပဳခ်က္က ၅၂၇ မဲ (၃၀%)၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရးက ၂၉၃မဲ (၁၆%)၊ အေထြ ေထြ သပိတ္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရးက ၁၈၅မဲ (၁၀%)၊ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးက ၁၆၁မဲျဖင့္ (၉%)၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးက ၅၈၇မဲ (၃၃%)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အုပ္စုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေစလိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း စစ္အုပ္စုကို ကမ္းလွမ္းထားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္နက္မကိုင္သူ၏ ကမ္း လွမ္းမႈကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ အႏုိင္က်င့္ေရးသာ နားလည္ထားေသာ စစ္အုပ္စုက ဖုတ္ေလသည့္ငါးပိ ရွိေနသည္ဟူ၍ ပင္ သေဘာထားပံုမရေခ်။

နအဖ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလံုး ဒီေကဘီေအကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီသင့္ သည္၊ တၿပိဳင္နက္တည္း စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ တိုက္ပြဲ၀င္သင့္သည္၊ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္ဟူေသာ ဆႏၵေကာက္ယူရာတြင္လည္း ဒီ ေကဘီေအကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီသင့္သည္ ဆိုေသာအျမင္က ၂၂၈မဲ (၁၅%) ရရွိၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ သင့္သည္ဆိုေသာ အယူအဆမွာ ၁၀၄၈မဲျဖင့္ ဆႏၵမဲ ၇၃% ရရွိထားေလသည္။ န၀တစစ္အုပ္စုအေပၚ လူထုအမ်ားစုက ၀ိုင္း ၿပီး သယ္လိုေနၾကသည့္ သေဘာထားကို ဤစစ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွားရွားပါးပါးပင္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္ဟူ ေသာ အယူအဆ ရွိသူအခ်ဳိ႕လည္း ဤစစ္တမ္းမွာ ပါလာသည္။ ဦးေရအားျဖင့္ ၁၅၂ေယာက္၊ ဆႏၵေပးၾကသူ စုစုေပါင္း၏ ၁၀% မွ် ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကမည့္ ေလွနံႏွစ္ဘက္နင္း သာရာစီးမ်ားႏွင့္ န၀တတို႔၏ ဒလံမ်ား သာ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရေလသည္။

Negotiation ဆိုသည္မွာ တဘက္ႏွင့္ တဘက္ အလြန္အကြ်ံေတြ မျဖစ္မီကတည္းက မဟုတ္တာေတြ မလုပ္ၾက၊ မျဖစ္ၾကရေအာင္ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းျခင္း ျဖစ္၏။ မဟုတ္တာေတြ လုပ္လြန္းမက လုပ္လာေသာေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ၾကရၿပီဆို လွ်င္ေတာ့ မည္သို႔မွ် ၫွိႏိႈင္းေနစရာ မလိုေခ်။ ရန္သူသတ္မွတ္၍ အျပတ္ရွင္းရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ လူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း အေရၿခံဳကိုယ္က်ဳိးရွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည့္ကိစၥကို အေ၀းက ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သလို စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္ဆိုသူမ်ား၊ ခေမာက္ပံုကို ခိုး ယူသည့္အျပင္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု အဂၤလိပ္ အေခၚအေ၀ၚ အတို ေကာက္ကိုပါ ေျဗာင္က်က် ခိုးယူထားသူမ်ား၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာမရွိသူမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္ မခိုင္မာသူမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ မည္သည့္အခါမွ် မစဥ္းစားသင့္။

(၃)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းမဖက္နည္းျဖင့္ ဆက္လုပ္မည္ဟုဆိုေသာ အင္တာနက္သတင္းတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ အဦးဆံုးေတြ႕ရေသာ ေ၀ဖန္မႈ အားလံုးလိုလိုပင္ အၾကမ္းမဖက္နည္းျဖင့္ ဆက္လုပ္မည့္ကိစၥအေပၚ သေဘာမတူမႈ၊ စိုးရြံ႕မႈ၊ သတိေပး ေစာဒကတက္မႈေတြ ျဖစ္ေနသည္။ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ ၈၈ အေရးအခင္းႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတို႔ကို တကယ္တမ္း ကိုယ္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ လူထုထံမွ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လုပ္ရဲတာ သတၱိမဟုတ္၊ ခံရဲတာမွ သတၱိဟု ဆိုခဲ့ဘူးသည္။ သူမ်ားအေပၚ ေစာ္ကားႏွိပ္ စက္တတ္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ခံရမည့္အလွည့္မွာေတာ့ သူတို႔လုပ္သလို ျပန္ခံၾကရမည္ကို အလြန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူမ်ားအေပၚသာလုပ္ရဲၿပီး ကိုယ္ခံရဖို႔က် မခံရဲၾကသူမ်ားမွာ တကယ္တမ္း သတၱိရွိသူမ်ား မဟုတ္။ သတ္ရဲ၊ ေသရဲ၊ အႏိုင္ယူရဲ ဟူသည့္ ဗကပ၏ ရဲသံုးရဲ စကားမ်ဳိးလို လုပ္စရာရွိလွ်င္ လုပ္ရဲသလို ခံစရာႀကံဳလည္း ခံရဲရ မည္ ဆိုေသာစကားကို မဆိုပဲ လုပ္ရဲတာ သတၱိမဟုတ္၊ ခံရဲတာမွ သတၱိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္စကားမွာ အလြန္ပင္ တာသြားေလသည္။ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့သည့္တိုင္ အၾကမ္းမဖက္ အႏု နည္းျဖင့္ ေထာင္က်ခံ၊ ၫွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံကာ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ႏွိပ္စက္သူေတြမွာ ၎တို႔ကို ျပန္လုပ္မည့္သူမရွိလွ်င္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ႏွိပ္စက္ႏုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ စစ္ေဆးေမးျမန္း ႏွိပ္စက္ရင္း လက္လြန္သြားလွ်င္လည္း ၎တို႔အေပၚ အမႈမပတ္တတ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္ တကယ္တမ္း သတၱိ ရွိသူမ်ားမွာ မ်ဳိးဖ်က္ သာသနာဖ်က္ သူခိုးဓားျပမ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံေနၾကရေလသည္။
ထိုသို႔ အႏွိပ္စက္ခံရသည့္အေပၚ ညည္းညဴမိမည္ကိုပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွက္တတ္ေသးသည္။ မညည္း ညဴစတမ္း အႏွိပ္စက္ခံလိုက္ခ်င္ေသာ သေဘာထားရွိသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္တဦးပင္ျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္၏ ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ စာအုပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို ေတြ႕ရသည္။

“က်မ စစ္ေၾကာေရးမွာ လက္သည္းခြံခြာတာမ်ဳိး၊ မ်က္ႏွာပိတ္ ေရေလာင္းတာမ်ဳိး၊ ၫို႔သက်ည္း ၀ါးလံုးလွိမ့္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခံရမွာ မေၾကာက္ဖူး။ စစ္ေၾကာေရးလုပ္သူေတြေရွ႕မွာ နာလို႔ မ်က္ႏွာ႐ံႈ႕မိတာတို႔၊ ေအာ္သံထြက္မိမွာတို႔ပဲ ေၾကာက္တယ္။ နာလြန္းရင္ အဲဒီလိုျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ အေတာ္ ရွက္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ကိုယ့္ကို ၫွင္းပမ္းေနတဲ့သူ ေတြေရွ႕မွာ ေအာ္မိ၊ ညည္းမိ၊ မဲ့မိ၊ တြန္႔မိတာမ်ဳိး မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ လူဆိုေတာ့ ၫွဥ္းရင္ နာမွာေပါ့။ နာရင္ တုန္မိ ေအာ္မိမွာေပါ့။ က်မကေတာ့ အဲဒါမ်ဳိး ျဖစ္မိမွာစိုးတယ္။ ျဖစ္မိရင္လည္း ရွက္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွက္မွာ လမ္းလြဲေနေသာအရွက္ ျဖစ္သည္။ ႏွိပ္စက္မႈေတြကို ေအာ္မိျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္ ၏ သဘာ၀သာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွင့္မဆိုင္။ မည္မွ်ပင္ သတၱိေကာင္းသူ၊ ႀကံ့ခိုင္သူျဖစ္ေစ နံရံမွာ ႀကိဳးတုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ျဖင့္တို႔ လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ေပါင္တြင္းေၾကာကို ပလာယာျဖင့္ ဆြဲလိမ္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ႏွာေခါင္း၊ နားရြက္တို႔ကို ပလာယာျဖင့္ ၫွပ္ လွ်င္ စသျဖင့္ ႏွိပ္စက္နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္က မေအာ္လိုသည့္တိုင္ ကိုယ္ခႏၶာက ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္မိ ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ ႏွိပ္စက္ေစကာမူ ရန္သူကို အ႐ံႈးမေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိထားလွ်င္ ေအာ္သံထြက္မိျခင္းအ တြက္ ရွက္စရာမလို။ ရန္သူကို ေၾကာက္သြား၊ ၿဖံဳသြားၿပီး ငိုယိုေတာင္းပန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မၾကည့္ရဲ ရင္မဆိုင္ရဲ မေတာ္လွန္ရဲ ေတာ့သည့္ စိတ္မ်ဳိးေပၚလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အ႐ံႈးေပးအညံ့ခံ ဘက္ေျပာင္းသြားလွ်င္သာ ရွက္စရာေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ဗမာႏုိင္ငံသာမက ကမၻာအရပ္ရပ္က လူအမ်ားစု၏ တန္ဖိုးထား ေလးစား ခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္မႈကို ခံယူရရွိေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ စကားတခြန္း ေျပာေတာ့မည္ႀကံတိုင္း၊ အလုပ္တခု လုပ္ေတာ့မည္ႀကံတိုင္း လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ကိုင္ ေျပာဆိုမႈ မျပဳပဲ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္လ်က္ အမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ စကားမ်ဳိးကိုသာ ေျပာဆိုသင့္ေလသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေရွ႕ေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူထုအမ်ားစုအဖို႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရသင့္သေလာက္ ရဖို႔ရန္ မေသခ်ာေသာ္လည္း ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သူ၏ မွားယြင္းေသာ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ ဆိုး က်ဳိးမ်ား တန္းစီေစာင့္ေနၾကမည္ ျဖစ္၏။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းထဲမွ မင္းသား မင္းသမီးတို႔ သတ္ေသၾကသည့္နည္းတူ အျပင္မွာ လိုက္၍ေသၾကေသာ စံုတြဲေတြ ေပၚခဲ့ဘူးသည့္အျဖစ္ကို အမွတ္ရဖြယ္ ေကာင္းေလသည္။

(၄)
တေလာက မင္းကိုႏုိင္၏ ေနာက္ၾကည့္မွန္ လံုးခ်င္း၀တၴဳ စာအုပ္ငယ္ကေလးကို ဖတ္ခဲ့ရသည္။ အေရးအခင္းထဲ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ လိုက္လံဖမ္းဆီးမႈမွ ႐ုပ္ဖ်က္ေရွာင္တိမ္းေနေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္တဦးႏွင့္ ေတာၿမိဳ႕ကေလးတၿမိဳ႕မွ မီးရထားဘူတာ႐ံုပိုင္တဦး၏ သမီးတို႔ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကသည့္ ဇာတ္လမ္းကေလး ျဖစ္ သည္။ အေတာ္ပင္ ဖတ္၍ေကာင္း၏။ စာဖတ္၀ါသနာပါေသာ ထိုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မွာ ဦးထုပ္ေပ်ာ့ကို ေဆာင္းၿပီး ငွက္ ပစ္ဖို႔မဟုတ္ပဲ ေလးခြတလက္ကိုလည္း ေဆာင္ထားသည္။ အေနအထိုင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္သိုသိပ္စြာ ေနခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ သူ႔ဇာတ္ေၾကာင္းမွန္ေပၚသြားၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ အားေပးကူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အုပ္စု လက္ကိုင္တုတ္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ရန္က ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းထဲက အႀကိဳက္ဆံုးအခန္းမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အေပၚ တတ္စြမ္းသမွ် အကူအညီေပးေနေသာ ႐ံု ပိုင္ႀကီးသမီးကပါ ေလးခြပစ္ ေလ့က်င့္ထားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကို ဖမ္းရန္ ၀ိုင္းလာၾကေသာ စစ္အုပ္စုၾသဇာခံ ရြာ လူႀကီးသားႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေလးခြျဖင့္ ေဆာ္ထည့္သည့္အခန္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကလည္း သူ႔အား လာဖမ္း ဆီးမည့္သူမ်ားကို ေလးခြျဖင့္ေဆာ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသူပီပီ လက္ဦးမႈ ယူႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

မင္းကိုႏုိင္ေပးေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ကို က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းစြာ ရလိုက္သည္။ တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကို အကူအညီေပးသူမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရွိေနသည္။ မိမိတို႔သည္ မေကာင္းမႈလုပ္ေသာ လူဆိုးသူခိုးမ်ား မဟုတ္။ တရားခံမ်ား မဟုတ္။ တရားဥပေဒအထက္က စစ္အုပ္စုရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ တရားခံမဟုတ္ပဲ ေထာင္က်ၾကရသူေတြ တပံုတပင္ ရွိေနသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေထာင္ထဲမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္း အႏွိပ္စက္မခံႏုိင္။ တရားခံမဟုတ္ပါပဲ တရားခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ရန္ ႀကံစည္ခ်ဥ္းကပ္လာသူမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

မင္းကိုႏုိင္သည္ အၾကမ္းမဖက္ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္လူမ်ားအေနျဖင့္ အလဟႆ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း မခံရစိမ့္ေသာငွာ အဖမ္းမခံ တြန္းလွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလးခြျဖင့္ ျပသြားခဲ့သည္။ ေလးခြသည္ လက္ နက္ကိုင္တိုက္ပြဲအတြက္ ဥပမာေပးလိုက္ေသာ လက္နက္ငယ္ေလးတခုသာ ျဖစ္သည္။ ေလာက္စာလံုး သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ခဲ ထည့္ပစ္လွ်င္ ေလးခြျဖစ္ၿပီး သံခြ်န္ထည့္ပစ္ပါက ဂ်င္ဂလိ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ စစ္အုပ္စုတို႔ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး သူတို႔အေပၚ တန္ ျပန္အသံုးျပဳခံရမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ေသာ လက္နက္ကေလးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အစြမ္းထက္ေသာ လက္နက္ မ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္ ရွိ၏။ တြန္းလွန္ရဲသူတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔အဖမ္းကို ခံစရာမလို၊ ရန္သူ႔ အႏွိပ္စက္ကို ခံစရာ မလို။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ေပးေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ကိုလည္း ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ စာအုပ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ရန္သူကို အ႐ံႈးမ ေပး၊ ဒူးမေထာက္၊ မေၾကာက္မရြံ႕ အာခံျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
စစ္အုပ္စုအား တိုက္႐ိုက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ ကိစၥမ်ဳိးကို ေရွာင္လြဲလို၍ စကားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာေနခဲ့ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ လူထုအတြက္ ပီျပင္ျပတ္သားေသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ စကားမ်ဳိးကို ရက္မ်ားမၾကာမီကပင္ ၾကား လိုက္ရေလသည္။ က်ေနာ္ အေတာ္ပင္ ၀မ္းသာသြား၏။ “ပင္လံုညီလာခံ၊ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတြ ေပၚလာဖို႔ဆိုတာမွာ တဦးနဲ႔တဦး တကယ္ပဲ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေျပလည္ေအာင္လို႔ ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာမွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီလို ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာေအာင္လို႔ အဖက္ဖက္က ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါလည္း က်မတို႔ တခ်ိန္လံုး ေျပာေနတဲ့ကိစၥပါ။ အဖက္ဖက္ကေနၿပီး မႀကိဳးစားလို႔ကေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔က ယံု ၾကည္ခ်က္နဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြမို႔လို႔ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို တေန႔တခ်ိန္တခါမွာ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုတာ ယံု ၾကည္ပါတယ္။”

“ဒါေပမဲ့ ဒီတေန႔တခ်ိန္တခါ ဆိုတာဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ၾကာေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ က်မတို႔ႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ ျဖစ္ေပၚဖို႔လိုေနတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မတို႔ ျပည္သူအားလံုးဟာ ဒီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ အေျဖရွာတဲ့နည္းလမ္းကို လိုခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုး ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္နဲ႔လုပ္တာကို လို လားပါတယ္ဆိုတာကို စိတ္ထဲမွာထားတဲ့အျပင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လို႔လည္း နည္းလမ္းေတြ ရွာၾကပါလို႔ က်မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

“က်မတို႔ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္တဲ့လူေတြဟာ အထက္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ပါလို႔ ေျပာတာေတြကို မ ေစာင့္ပဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ငါ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္တတ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ က်မ ထင္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပးေသာ မက္ေဆ့ဂ်္ကို ျပည္သူလူထု အမ်ားစု ေကာင္းေကာင္းႀကီး ၾကားလိုက္ရလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ ယူဆသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိတို႔ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ၾကာၾကာေစာင့္ေန၍ မျဖစ္။ အထက္က ခိုင္းတာေတြကို ေစာင့္မေနပဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ နည္း လမ္းေတြရွာၾက၊ ငါတို႔ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းကို လူထုအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္မိၾကေပလိမ့္မည္။
မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ျဖန္႔ေတာင္းၿပီး ထိုင္ေစာင့္ေနလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ် ရလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားထဲမွ လူထုအတြက္ အားတက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာ စကားတခြန္း ရွိေသးသည္။
“ဘယ္လိုအေျခအေနပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ၊ ဒီအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္ႏုိင္ တဲ့အရည္အခ်င္း၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့သတၱိေတြ ရွိလာေအာင္လို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ ျမင္မလဲ ဆုိတာေတာ့ တကယ္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေပၚလာလို႔ရွိရင္ သိရလိမ့္မယ္။”

အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုသည္ကေတာ့ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္၏။ ျဖစ္လာမွာကို ေၾကာက္မေန ႏွင့္။ ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္လည္း ေၾကာင္မေနႏွင့္။ မိမိတို႔က်ရာ အခန္းက႑မွေန၍ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လိုက္ၾကရ မည္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတြေကာ လူႀကီးေတြပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၾကဖို႔၊ ေအာင္ပြဲရမည္ဆိုသည္ကို ယံုၾကည္တတ္ၾက ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္၏။

ျပည္သူလူထုအား စစ္ကြ်န္မ်ားအျဖစ္ အရွက္သိကၡာမဲ့စြာ စာရိတၱ ကိုယ္က်င့္တရား ခြ်တ္ၿခံဳက်စြာ ကမၻာ့အလယ္ ေခါင္းမေဖာ္၀ံ့ေသာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ တတိုင္းတျပည္လံုးကို မီးေလာင္တိုက္ သြင္း လိုၾကသူမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရး ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၾကမည္ ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး ၏ ေအာင္ပြဲအစစ္အမွန္ကို ရရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။