Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တိုက္ပြဲကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ မသမာမႈမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ

တိုက္ပြဲကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ မသမာမႈမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ

653
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း လြတ္လပ္ မွ်တသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ အခြင့္အေရးကို ပါတီအမ်ားစုက မရရွိခဲ့ၾက။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကေသာကေမ်ာ နယ္ဆင္းစည္း႐ံုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ရွိ စစ္အုပ္စုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္း မတိုင္ခင္ကတည္းက ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းသည့္ ေဒသမ်ားမွျဖစ္ ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္မဲအျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မေျပးခင္ကတည္းက ေျခလွမ္းေပါင္းမ်ားစြာ အသာစီးရေနသူအဖို႔ အႏုိင္ဆုကို ဆြတ္ခူးဖို႔ရန္ ၿပိဳင္ပြဲအခ်ိန္တြင္ ဟန္ျပေျပးေလး သာလုပ္႐ံုရွိေတာ့သည္။ အျခားပါတီႏွင့္မတူ တမူထူးျခားစြာ ရန္ပံုေငြ ႂကြယ္၀သည့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ သူ႔ဘ႑ာ လုပ္ကာ ပါတီ၀င္အျဖစ္ မဲစည္း႐ံုးေရးတြင္ လူငွား၍တမ်ဳိး၊ ေခ်းေငြခ်ေပး၍တဖံု၊ အိမ္သံုးပစၥည္း အနည္းအက်ဥ္းေ၀ငွ၍တသြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၎အျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီ၀င္ျဖစ္ၿပီးသား လူထုကိုလည္း မိမိတို႔ပါတီ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ရပ္ကြက္လူႀကီး၊ ရြာသူႀကီးမွတဆင့္ အာ ဏာသံုး သြပ္သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီသာ မဲႏုိင္မည္ဟု လူထုအတြင္း သတင္းသင္း ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သမ႐ိုးက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း စည္း႐ံုးေနသည့္အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီႏွင့္ အကြာႀကီးကြာကာ အျခားနားႀကီး ျခားနားေနေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာေပးရွင္းလင္းမႈ တစုံတရာမွ် မရရွိခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္ လူထုမွာ ၎မသမာမႈကို သိလ်က္ႏွင့္ ေအးေစ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ကို မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္ထဲက ေပါက္ဖြားလာသည့္ ဆႏၵအစစ္အမွန္ မဟုတ္ၾက။ လူထုမွာ လက္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မသမာမႈကို လံုး၀ ႏွစ္မ်ဳိ႕ၾကသည္မဟုတ္။ ထို႔အတြက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အ တုအေယာင္ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲကို တာ၀န္ေက်သေဘာမ်ဳိး ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီပါတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လူထုကို ေကာင္းစြာ စည္း႐ံုးထားႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတ ရားကို လက္ရွိ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ၎၏လက္ေ၀ခံပါတီ ႀကံ့ဖြံ႕က ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားသည္။ ဤအေနအထားတြင္ ၎ တို႔ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လက္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို အသံုးခ် ႀကိဳးဆြဲခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ၿပီးမွ က်င္းပသည့္ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အုပ္စုေနာက္ခံပါတီသာ မဲအႏုိင္ရမည္။ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား အားသြန္ခြန္စိုက္ မည္သို႔ပင္ ႀကိဳးပမ္းေစကာမူ အခ်ည္းႏွီးဆိုသည့္ ရလဒ္အေျဖသာ က်န္ရစ္မွာ ဧကန္အမွန္။ သို႔အတြက္ အမ်ားသိနားလည္ထားသလို အမွန္တကယ္ပင္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ မရွိ၊ မွန္ကန္မွ်တမႈ မရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး ျပႆနာကို အဆံုးသတ္သြားေစမည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲေခၚသံမ်ားကိုသာ အံုႂကြျမည္ဟီးေစေတာ့မည္ ျဖစ္ေပ သည္။